zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

49. Aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 49. Aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

49.1 Zasady rachunkowości

Aktywa i zobowiązania lub grupy do zbycia klasyfikuje się jako przeznaczone do sprzedaży, gdy istnieje plan ich sprzedaży oraz trwa aktywny program znalezienia nabywcy.

Aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży lub grupy do zbycia wyceniane są w kwocie niższej z dwóch wartości: dotychczasowej wartości bilansowej oraz wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży.

49.2 Dane ilościowe

Aktywa przeznaczone do sprzedaży wg klasyfikacji przed przeniesieniem 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Grupy przeznaczone do sprzedaży 297 396
Aktywa 325 517
   Nieruchomości inwestycyjne 298 439
   Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody - 28
   Wartości niematerialne - 2
   Rzeczowe aktywa trwałe - 4
   Należności 7 5
   Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 20 33
   Inne aktywa - 6
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 28 121
   Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów - 76
   Inne zobowiązania 14 30
   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 14
   Rezerwy - 1
Inne aktywa przeznaczone do sprzedaży 318 73
Rzeczowe aktywa trwałe 18 10
Nieruchomości inwestycyjne 300 63
Aktywa i grupy aktywów przeznaczone do sprzedaży 643 590
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 28 121

W pozycji „Nieruchomości inwestycyjne” i w sekcji „Grupy przeznaczone do sprzedaży” zaprezentowano przede wszystkim nieruchomości przeznaczone do sprzedaży przez fundusze inwestycyjne sektora nieruchomości ze względu na osiągnięcie przewidywanego horyzontu inwestycyjnego.

Dane uwzględnione w wycenie nieruchomości inwestycyjnych prezentowanych jako przeznaczone do sprzedaży zaprezentowano w punkcie 9.2.1.2.