zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

46. Inne zobowiązania

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 46. Inne zobowiązania
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

46.1 Zasady rachunkowości

Zobowiązania finansowe ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w momencie, gdy jednostka Grupy PZU staje się stroną wiążącego kontraktu, z którego wynika, iż ponosi ryzyko związane z instrumentem finansowym. W przypadku transakcji zawieranych na zorganizowanym rynku, nabycie bądź sprzedaż zobowiązań finansowych ujmuje się w księgach w dacie zawarcia transakcji.

Zobowiązanie finansowe (lub jego część) jest wyłączane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, gdy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.

Do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy zaklasyfikowano w szczególności:

  • zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych (krótka sprzedaż);
  • kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked);
  • zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych.

Do zobowiązań finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie zaklasyfikowano w szczególności zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Ze względu na krótkoterminowy charakter, zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazuje się w wartości wymaganej zapłaty.

Koszty do zapłacenia wynikające ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostek Grupy PZU przez kontrahentów zewnętrznych lub z obowiązku wykonania świadczeń, których wartość można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana wycenia się w kwocie szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych.

Koszt urlopów pracowniczych uznaje się na bazie memoriałowej, stosując metodę zobowiązań. Zobowiązanie z tytułu urlopów pracowniczych ustala się w oparciu o różnicę pomiędzy faktycznym stanem wykorzystania urlopów przez pracowników, a stanem jaki istniałby, gdyby urlopy były wykorzystywane proporcjonalnie do upływu czasu w okresie, za które te urlopy przysługują pracownikom.

46.2 Dane ilościowe

Inne zobowiązania 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej 1 333 1 389
Zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych (krótka sprzedaż) 686 851
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) 267 268
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych 380 265
Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nabycia akcji Tomma Diagnostyka Obrazowa SA - 5
Koszty do zapłacenia 2 230 1 963
Zarachowane koszty prowizji agencyjnej 381 359
Zarachowane koszty wynagrodzeń 750 609
Zarachowane koszty reasekuracji 725 731
Pozostałe 374 264
Przychody pobierane z góry 502 395
Pozostałe zobowiązania 9 138 8 687
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 1 207 1 154
Zobowiązania z tytułu leasingu 992 1 064
Zobowiązania z tytułu transakcji na instrumentach finansowych 1 338 1 044
Zobowiązania wobec banków z tytułu dokumentów płatniczych rozliczanych w systemach rozliczeń międzybankowych 1 251 1 140
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 955 915
Zobowiązania z tytułu rozliczeń kart płatniczych 404 354
Rozrachunki publiczno-prawne 275 223
Zobowiązania z tytułu składek na rzecz BFG 629 514
Zobowiązania z tytułu reasekuracji 228 223
Oszacowane zobowiązania pozaubezpieczeniowe 159 143
Zobowiązania wobec pracowników 101 42
Oszacowane zwroty wynagrodzeń w związku z rezygnacją lub odstąpieniem klientów banków od ubezpieczeń zawieranych przy sprzedaży produktów kredytowych 18 30
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 652 611
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 147 1) 355
Zobowiązanie z tytułu urlopów pracowniczych 165 156
Zobowiązania wobec budżetu inne niż z tytułu podatku dochodowego 68 116
Zobowiązania z tytułu darowizn 17 21
Zobowiązania Alior Banku z tytułu ubezpieczeń produktów bankowych oferowanych klientom banku 28 21
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 13 14
Zobowiązanie z tytułu zwrotu kosztów kredytu 96 88
Zobowiązania z tytułu likwidacji bezpośredniej 36 31
Pozostałe 359 428
Inne zobowiązania, razem 13 203 12 434

1) W tym 72 mln zł z tytułu zobowiązania podatkowego w Szwecji. 

Zobowiązanie  podatkowe w Szwecji

PZU Finance AB, spółka zależna od PZU, w latach 2014-2015 wyemitowała 5-letnie obligacje w kwocie nominalnej 850 mln EUR, które zapadły w lipcu 2019 roku. Wpływy z emisji zostały przekazane do PZU w formie dwóch pożyczek na łączną kwotę 850 mln EUR. Płatności z tytułu pożyczek były dopasowane do płatności z tytułu obligacji pod względem terminu płatności oraz kwoty. PZU spłacił pożyczki wobec PZU Finance AB 28 czerwca 2019 roku.

W 2018 roku, w związku z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania na podstawie ustawy Swedish Conversion Act (2000:46) różnic kursowych w sytuacji, gdzie walutą sprawozdawczą jest euro, PZU Finance AB wystąpiła o indywidualną interpretację do Szwedzkiej Rady ds. Interpretacji Podatkowych (Skatterättsnämnden). 13 marca 2019 roku PZU Finance AB otrzymała interpretację, zgodnie z którą różnice kursowe z tytułu spłaty pożyczki powinny zostać opodatkowane, natomiast różnice kursowe z tytułu spłaty obligacji – nie podlegają opodatkowaniu. W ocenie Grupy PZU interpretacja Rady oznaczałaby stosowanie na terytorium Szwecji odmiennego podejścia wobec spółek raportujących w euro w porównaniu do spółek raportujących w koronach szwedzkich, co byłoby niezgodne z założeniami do ww. ustawy oraz byłoby sprzeczne z art. 63 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dotyczącym konieczności zapewnienia swobodnego przepływu kapitału w UE lub art. 49 i 54 TFUE dotyczącymi swobody przedsiębiorczości.

3 kwietnia 2019 PZU Finance AB (publ.) zaskarżyła indywidualną interpretację podatkową Szwedzkiej Rady ds. Interpretacji Podatkowych do Naczelnego Sądu Administracyjnego (Högsta förvaltningsdomstolen). 4 maja 2020 roku Naczelny Sąd Administracyjny uchylił indywidualną interpretację i odrzucił wniosek PZU Finance AB uznając, że nie wykazano dostatecznych podstaw do wydania indywidualnej interpretacji podatkowej, w związku z czym interpretacja nie powinna zostać wydana.

Jednocześnie, 27 sierpnia 2020 roku PZU Finance AB złożyła zeznanie podatkowe w ramach postępowania wyjaśniającego za rok 2019 („disclosure procedure”), zgodnie z którym przedstawiła sytuację opisaną powyżej oraz przyjęła do kalkulacji zobowiązania podatkowego, iż różnice kursowe z tytułu spłaty obligacji stanowią koszt uzyskania przychodu. 22 grudnia 2020 roku PZU Finance AB otrzymała decyzję podatkową z urzędu skarbowego potwierdzającą poprawność wyliczenia podatku. Decyzja nie była ostateczna. Z uwagi na realizację zadań dla jakich spółka została powołana, Walne Zgromadzenie 4 maja 2021 roku podjęło decyzję o rozpoczęciu procedury likwidacyjnej spółki PZU Finance AB. 23 czerwca 2021 PZU Finance AB otrzymała wstępną, a 21 grudnia 2021 roku wymagalną, negatywną dla spółki, decyzję urzędu skarbowego dotyczącą korekty rozliczenia podatkowego za rok 2019. W związku z tym Grupa PZU rozpoznała na 31 grudnia 2021 roku zobowiązanie z tytułu bieżącego podatku dochodowego w wysokości 72 mln zł (159 mln SEK). 21 stycznia 2022 roku PZU przekazał bezpośrednio do urzędu skarbowego w Szwecji płatność w wysokości 159 mln SEK (155 mln SEK kwoty bazowej oraz 4 mln SEK należnych odsetek). Na 31 grudnia 2020 roku Grupa PZU wykazywała z tego tytułu zobowiązanie warunkowe w wysokości 92 mln zł.

PZU Finance AB może rozpocząć ścieżkę sądową w Szwecji od I instancji w sądzie administracyjnym.

Na 31 grudnia 2021 roku i na 31 grudnia 2020 roku wartość godziwa innych zobowiązań nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na fakt, że ponad 90 % to zobowiązania krótkoterminowe.

Inne zobowiązania 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Do 1 roku 11 858 11 246
Powyżej 1 roku do 5 lat 795 759
Powyżej 5 lat 550 429
Inne zobowiązania wg wymagalności, razem 13 203 12 434