zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Oferta produktowa odpowiedzią na wyzwania klimatyczne

PZU Raport Roczny 2021 > Oferta produktowa odpowiedzią na wyzwania klimatyczne
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Obszar ryzyka: Ryzyka klimatyczne związane z transformacją portfela ubezpieczeniowego

Podejście do zarządzania: Grupa PZU podejmuje działania wspierające politykę ograniczenia emisji gazów cieplarnianych m.in. przez rozwój oferty ubezpieczeniowej dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Grupa PZU inwestuje w projekty zwiększające udział zielonej energii w miksie enerketycznym kraju. Grupa PZU wspiera także działania na rzecz wzrostu elektryfikacji w transporcie.

Kluczowe polityki: Strategia ESG „Rozwój w równowadze”, Polityka zrównoważonego inwestowania

Grupa PZU ma świadomość tego, że usługi ubezpieczeniowe oraz działalność bankowa i inwestycyjna to obszary, w których decyzje spółek Grupy mogą oddziaływać na zachowania klientów, a w konsekwencji na ich stosunek do środowiska naturalnego, wagi poszanowania praw człowieka czy etycznego prowadzenia biznesu.

Biorąc pod uwagę różne scenariusze i kierunki zmian klimatu, oferta produktowa oraz działania grupy są wielokierunkowe. Z jednej strony koncentrują się na przyczynieniu się do zapobiegania zmianom klimatu, czyli koncentrują się na wspieraniu gospodarki w jej wysiłkach transformacyjnych i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Dlatego ważną częścią zobowiązań Strategii ESG jest rozwój oferty produktowej wspierającej transformację energetyczną kraju. Z drugiej strony, działalność Grupy przyczynia się do adaptacji do zmian klimatu, czyli budowania odporności kraju na zmiany klimatu

Niemniej prowadzona przez Grupę PZU działalność ubezpieczeniowa nakierowana jest na zapewnienie produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych i korporacyjnych w różnych sektorach gospodarki. Najwyższym priorytetem jest odpowiedź na aktualne potrzeby polskiego rynku i gospodarki w zgodzie z krajowymi i unijnymi regulacjami (m.in. poszanowania zasad uczciwej konkurencji i współpracy wyłącznie z klientami biznesowymi, których działalność, według wiedzy PZU, jest zgodna z prawem). Kompleksowość potrzeb, a co za tym idzie – oferty sprawia, że PZU zapewnia ochronę ubezpieczeniową również podmiotom z sektora wydobywczego i energetycznego. Klienci z tej grupy, poza tradycyjną działalnością operacyjną wykorzystującą węgiel i inne paliwa kopalne, rozwijają też działania w obszarze energetyki ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo Grupa PZU jest świadoma, że proces transformacji polskiej gospodarki w kierunku zeroemisyjności będzie wymagał zaangażowania i inwestycji ze strony podmiotów obecnie działających w sektorze energetycznym. Aby ta transformacja dokonała się w sposób uporządkowany, potrzebna jest dostępność produktów finansowych, w tym finansowania oraz ubezpieczeń dla podmiotów tego sektora.

Działania Grupy PZU przeciwdziałające ryzykom klimatycznym i środowiskowym: ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

Klienci korporacyjni

Ze względu na skalę wpływu działalności klientów korporacyjnych w 2021 Grupa PZU podjęła szereg działań poszerzających ofertę produktową skierowaną do klientów korporacyjnych. Rozszerzona oferta produktów jest odpowiedzią na największe wyzwania klimatyczne, przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu środowiskowego, a jednoczenie jest dostosowana do polskiej specyfiki gospodarczej.

Odpowiadając na potrzeby wynikające z rosnącego rynku energii odnawialnej i realizując zobowiązanie strategiczne „Zaufany partner zielonej transformacji” w 2021 PZU wprowadził na rynek dwa nowe ubezpieczenia dla klientów korporacyjnych. PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca to bliźniacze produkty, które chronią elektrownie wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne na wypadek awarii, uszkodzeń czy zniszczeń. Zabezpieczają również klientów przed odpowiedzialnością cywilną i utratą zysku spowodowaną szkodami materialnymi. Obie polisy chronią zarówno urządzenia odpowiedzialne bezpośrednio za generowanie energii (w przypadku oferty PZU Energia Wiatru: gondole, wieże, fundamenty, okablowanie wewnętrzne, a w PZU Energia Słońca: panele fotowoltaiczne, ich konstrukcję, okablowanie wewnętrzne, inwertery) oraz całą infrastrukturę towarzyszącą: magazyny energii, podziemne przyłącza kablowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne, linie światłowodowe, urządzenia wyprowadzające moc do sieci elektroenergetycznej, jak i infrastrukturę pomocniczą: ogrodzenia, oświetlenie, systemy dozoru, drogi wewnętrzne, budynki stacji i rozdzielni wraz z wyposażeniem.

Również inne podmioty Grupy podejmują działania wspierające klientów w transformacji energetycznej.

TUW PZUW, który działa w segmencie ubezpieczeń dla przedsiębiorstw, podmiotów medycznych i instytucji publicznych, w kompleksowy sposób uwzględnia kwestie klimatyczne w swojej ofercie, uwzględniając także, opisaną wyżej, ofertę dla odnawialnych źródeł energii. Specyfika ubezpieczeń gospodarczych w ramach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych opiera się na zawieraniu ubezpieczeń w toku negocjacji z wykorzystaniem indywidualnej oceny ryzyka, a programy ubezpieczeniowe dostosowane są do indywidualnych potrzeb i oczekiwań członków towarzystwa. Zgodnie ze strategią ESG „Rozwój w równowadze” TUW PZUW również jest partnerem zielonej transformacji polskiej gospodarki. Swoje zobowiązane realizuje przez ubezpieczenie podmiotów szeroko rozumianego sektora energetyczno-węglowego, które zainicjowały lub są w procesie zmiany tzw. miksu energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów działalności spółek energetycznych, które rozwijają odnawialne źródła energii, tj. farmy wiatrowe, fotowoltaiczne, sieć elektrowni wodnych oraz biogazowni. W 2021 roku wprowadził nowe ubezpieczenia – elektrowni wiatrowych „Siła Wiatru” i instalacji fotowoltaicznych „Moc Słońca”. Są to kompleksowe ubezpieczenia majątkowe od wszystkich ryzyk, w tym od uszkodzeń i utraty zysku, a także odpowiedzialności cywilnej z tytułu eksploatacji generatorów wiatrowych i paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo TUW PZUW oferuje ubezpieczenia przedsiębiorstwom działającym w segmencie wykorzystującym niskoemisyjne źródła energii oparte na gazie ziemnym (np. Gaz System, PLNG, nowe inwestycje Baltic Pipe). W przemyśle energetycznym wspiera nowe przyjazne środowisku inwestycje, spełniające wysokie wymogi środowiskowe UE i zastępujące mniej efektywne ekologicznie składniki majątku. Dodatkowo TUW PZUW kreuje i promuje własne standardy bezpieczeństwa pożarowego ograniczające liczbę pożarów w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, przyczyniając się tym samym do ograniczenia emisji toksycznych produktów spalania do atmosfery oraz zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych.

Alior Bank wdrożył specjalną ofertę finansowania aukcyjnych projektów odnawialnych źródeł energii (OZE). Propozycja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy wygrali aukcję OZE i planują budowę elektrowni wiatrowych lub fotowoltaicznych, o mocy większej niż 500 kW. Z oferty mogą skorzystać spółki celowe z segmentu małych, średnich i dużych firm, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Bank finansuje projekty realizowane w formule SPV przez inwestorów doświadczonych w realizacji projektów OZE. Alior Bank oferował również pożyczkę termomodernizacyjną przeznaczoną na finansowanie termomodernizacji w sektorze mieszkaniowym, kierowana głównie do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego. Pożyczka jest współfinansowana ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych dla województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Alior Bank w 2021 roku rozszerzył ofertę finansowania termomodernizacji o kredyt z premią Banku Gospodarstwa Krajowego. Bezzwrotna premia BGK na częściową spłatę finansowania modernizacji energetycznej lub remontu budynków to tylko jeden z atutów nowej oferty. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego z całej Polski mogą też liczyć na wysoką kwotę finansowania – do 5 mln zł, długi okres finansowania – do 20 lat i refundację kosztów audytu i dokumentacji technicznej.

Bank Pekao wspiera projekty przyczyniające się do rozwoju zrównoważonej komunikacji miejskiej pośrednio przyczyniając się do poprawy jakości powietrza w aglomeracjach miejskich. W 2021 roku Bank Pekao wziął udział w emisji obligacji na kwotę 491 mln zł, na realizację programu inwestycyjnego poprawiającego standard komunikacji miejskiej we Wrocławiu. W konsorcjum z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Pekao uczestniczył w finansowaniu na kwotę 496 mln zł, przeznaczonym na modernizację i budowę infrastruktury torowej na terenie Aglomeracji Śląskiej oraz na zakup taboru tramwajowego i specjalistycznych pojazdów szynowych.

Ważnym kierunkiem i widoczną zmianą w podejściu do zarządzania wpływem na zmiany klimatyczne jest szerokie podejście do inwestycji wspierających transformację energetyczną. Zgodnie ze zobowiązaniem strategicznym TFI PZU oraz PZU wspólnie pracują nad uzupełnieniem tradycyjnych kryteriów oceny ryzyka o te z obszaru ESG. Są to między innymi własne metodyki scoringu na rynku długu czy akcji, zwiększenie zaangażowania w projekty OZE oraz związane z transformacją energetyczną, a także uwzględnienie czynników ESG na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Jednak najbardziej mierzalnym działaniem jest zaangażowanie 450 mln zł w inwestycje wspierające transformację klimatyczno-energetyczną.

Udział w finansowaniu farm wiatrowych w Grajewie i Mławie rozpoczął zaangażowanie Spółek w tym zakresie. W czerwcu 2021 TFI PZU SA przystąpiło do finansowania budowy dwóch farm wiatrowych w Polsce o łącznej mocy 51,4 MW, których łączna roczna produkcja czystej energii elektrycznej wyniesie około 192 GWh.

Kolejnym ważnym działaniem było podpisanie umowy finansowania elektrowni wiatrowej Potęgowo. To obecnie największy projekt tego typu w Polsce. Projekt jest realizowany przez spółkę celową, której udziałowcami są Izraelski Fundusz Infrastruktury jako główny organizator i podmiot kontrolujący, Helios Energy Investment, CME Holdings, Allied Infrastructure Ltd. Projekt Potęgowo to inwestycja wiatrowa oparta o wysokiej klasy technologię. Udział PZU przyczyni się do instalacji kolejnych 17 turbin wiatrowych, a więc dalszego wzrostu udziału zielonej energii w sieci. Farma wiatrowa Potęgowo zlokalizowana jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, a także w pobliżu północno-wschodniej granicy województwa zachodniopomorskiego. Uzyskane finansowanie zostanie wykorzystane na rozbudowę projektu o farmę wiatrową Wieliszewo o mocy 37,4 MW. Łącznie moc elektrowni Potęgowo wyniesie 256,9 MW. Co oznacza, że będzie miała blisko 4% udziału w całkowitej mocy farm wiatrowych zainstalowanych w Polsce. Zakończenie budowy planowane jest na przełomie lat 2022 i 2023.

Również Bank Pekao aktywnie uczestniczy w budowaniu sektora OZE w Polsce, m.in. przez oferowanie i organizację emisji obligacji zrównoważonego rozwoju. W zakresie wsparcia emisji obligacji ESG klientów w 2021 roku Bank Pekao był wyłącznym organizatorem i dealerem emisji 10-letnich obligacji ESG rating-linked o stałym oprocentowaniu (oprocentowanie powiązane z poziomem ratingu ESG spółki) dla PKN ORLEN o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Ponadto Bank Pekao był jednym z globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu emisji 7-letnich zielonych euroobligacji (green bonds) PKN ORLEN o wartości 500 mln euro, przeprowadzanej na rynku międzynarodowym. Wpływy netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie zielonych projektów grupy. Bank Pekao był także jednym z organizatorów i dealerów dla emisji zielonych obligacji Famur S.A. o wartości 400 mln zł. Celem emisji było bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji zielonych projektów grupy Famur.

We wrześniu 2021 roku bank wraz z Polskim Funduszem Rozwoju (dalej: PFR) ogłosił wspólny projekt finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii pod nazwą „PFR Green Hub”. Łączna kwota programu to 1 mld zł. Program ma umożliwić realizację pierwszych 500 MW nowych instalacji fotowoltaicznych zbudowanych w oparciu o rynkowe ceny energii. W grudniu 2021 roku Bank Pekao podpisał umowę programu emisji zielonych obligacji ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania-Łódź Sp. z o.o. Wartość programu to 400 mln zł, które sfinansują budowę Łódzkiego Centrum Recyklingu, czyli zespołu instalacji do przetwarzania miejskich odpadów komunalnych.

Klienci indywidualni i MŚP

Grupa PZU poszerza „zieloną” ofertę produktową nie tylko o rozwiązania przeznaczone zarówno dla klientów korporacyjnych oraz instytucjonalnych. Odpowiada też na potrzeby firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Grupa PZU wie, że ich zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska może przynieść znaczące korzyści. Dlatego oferta PZU Doradca skierowana do przedsiębiorców z segmentu MŚP ma chronić majątek ich firm. Zakres ubezpieczenia obejmuje takie instalacje i urządzenia:

  • instalacje fotowoltaiczne, w tym farmy fotowoltaiczne;
  • elektrownie wiatrowe (wiatraki);
  • biogazownie – urządzenia do wytwarzania energii gazowej z biomasy;
  • oczyszczalnie ścieków.

Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje mienie osób trzecich, które dana firma przyjęła w celu realizacji świadczonych usług i może być zakupione przez firmy instalujące panele fotowoltaiczne na rzecz indywidualnych klientów. Taka współpraca wspiera dynamiczną sprzedaż instalacji fotowoltaicznych, ale przede wszystkich chroni użytkowników przed ewentualnymi szkodami w tej instalacji. W ofercie dla MŚP znajdują się również ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku naturalnym (pokrycie kosztów usunięcia np. wycieku substancji do gleby).

Podobnie banki Grupy PZU prowadzą działania wspierające klientów z sektora MŚP w drodze do neutralności klimatycznej. W 2021 roku Alior Bank udostępnił Biznes Kredyt Zakupowy na realizację inicjatyw ekologicznych. Kredyt skierowany jest do przedsiębiorców z segmentu mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw, którzy planują wprowadzać nowoczesne narzędzia minimalizujące negatywny wpływ działalności firmy na środowisko naturalne. Środki z kredytu mogą być przeznaczone m.in. na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, zakup samochodów ekologicznych z silnikiem elektrycznym lub hybrydowym, termomodernizację nieruchomości lub zakup i montaż nowego źródła ciepła. Zabezpieczeniami kredytu są gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego – gwarancja COSME lub gwarancja de minimis i weksle na rzecz Alior Banku i Banku Gospodarstwa Krajowego.

PZU ma świadomość, że również klienci indywidualni poszukują rozwiązań ekologicznych i inwestują w rozwiązania niskoemisyjne. Odpowiadając na potrzeby rynku Spółka rozszerzyła swoją ofertę ubezpieczeń majątkowych o specjalny produkt chroniący urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł, a także zabezpieczający właścicieli instalacji fotowoltaicznych przed ryzykiem przerw lub obniżonej efektywności w produkcji prądu. Nowy produkt - PZU Eko Energia to rozwiązanie m.in. dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, które wykorzystują ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne lub pompy ciepła do produkcji energii na własny użytek. Ubezpieczenie jest dostępne w trzech wariantach, spośród których klient może wybrać ten najbardziej dopasowany do swoich potrzeb. Polisa PZU Eko Energia chroni instalację fotowoltaiczną (w tym ładowarkę samochodową oraz akumulator) od wszystkich ryzyk, czyli utraty, uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia w wyniku np. awarii, pożaru, przepięcia, powodzi, wichury, gradu czy innych gwałtownych zjawisk pogodowych, a także dewastacji i kradzieży. Nowy produkt PZU został stworzony i dopasowany do potrzeb właścicieli urządzeń produkujących energie odnawialną.

PZU oferuje nowy zakres ubezpieczenia AC dla właścicieli pojazdów elektrycznych. Objął ochroną szkody dotyczące ładowarek, w tym wallbox’a, a także kabli ładujących oraz baterii. Jest to odpowiedź na rosnącą popularność samochodów elektrycznych. Jak wynika z danych PSPA, w listopadzie 2021 r. w Polsce zrejestrowanych było 35,2 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym. To dwa razy więcej niż w 2020 roku. Dzięki nowej klauzuli właściciele samochodów elektrycznych, którzy wykupią polisę autocasco, mogą liczyć na ochronę w przypadku szkód dotyczących elementów pojazdu elektrycznego, które są następstwem m.in. kradzieży, przeciążenia instalacji, przegrzania, zwarcia, spadku napięcia, a także uszkodzenia wskutek rażącego niedbalstwa. Suma ubezpieczenia w przypadku kabli i baterii określona jest w umowie AC, natomiast w przypadku ładowarki jest ona odrębnie ustalona i wynosi 3 000 zł. Rosnącej liczbie pojazdów sprzyja rozwój infrastruktury ładowania. Według danych z końca listopada 2021 r., w Polsce użytkownicy samochodów z wtyczką mają do dyspozycji 1 813 ogólnodostępnych stacji ładowania, w tym 3544 punkty, a tylko w listopadzie uruchomiono 207 nowych punktów. Pod koniec roku 2021 wprowadzono także zmiany legislacyjne, które mają ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku.

Na potrzeby klientów indywidualnych odpowiadają banki, które przygotowały dla nich specjalną ofertę kredytową.

W 2021 roku dla klientów Banku Pekao dostępna była Pożyczka Ekspresowa na cele ekologiczne, np. na odnawialne źródła energii, zakup kotłów centralnego ogrzewania, okien, drzwi czy materiałów do ocieplenia domu. Z jej środków można też było sfinansować zakup samochodów osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz motocykli i skuterów z napędem elektrycznym, rowerów elektrycznych lub zrefinansować poniesione koszty zakupów dokonanych od początku 2021 roku. Bank oferował również EKO Kredyt Mieszkaniowy. W jego ramach dostępne było finansowanie na instalację kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła podczas budowy lub remontu nieruchomości.

W 2021 roku w ofercie Alior Banku dostępna była Eko Pożyczka, czyli oferta specjalna pożyczki przygotowana z myślą o klientach, którzy planują zakup nowego samochodu elektrycznego. Klienci mogli również skorzytać z oferty kredytu hipotecznego Własne Eko-M na finansowanie zakupu na rynku wtórnym lub pierwotnym domu lub lokalu mieszkalnego oraz finansowanie budowy domu energooszczędnego, w przypadku którego, roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji nie przekracza 50 kWh/m2/rok. Alior Bank oferował również Kredyt Gotówkowy i Ratalny ,,Czyste Powietrze” na finansowanie m in.: wymiany starych źródeł ciepła oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz zakup fotowoltaiki w powiązaniu z zakupem nowych źródeł ciepła.

W odpowiedzi na rosnącą świadomość środowiskową i klimatyczną inwestorów indywidualnych, spółki Grupy PZU wprowadzają do swojej oferty produkty pozwalające im ulokować środki w zrównoważonych inwestycjach. TFI PZU uruchomiło pierwszy produkt inwestycyjny, który promuje aspekt środowiskowy, o którym mowa w art. 8 SFDR (Rozporządzenie 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych), czyli tzw. produkt jasnozielony. inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii – to subfundusz wydzielony w ramach inPZU SFIO, działający jako tzw. fundusz indeksowy dążący do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Global Alternative Energy Net Return Index. Do oferty Pekao TFI dołączył w 2021 roku subfundusz Pekao Ekologiczny, ukierunkowany na wsparcie zrównoważonych inwestycji. Do jego portfela wybrano spółki z sektorów przyjaznych środowisku i proekologicznych (energetyka odnawialna, elektromobilność, efektywność energetyczna, recykling i gospodarka odpadami). Przy analizie ich doboru, oprócz czynników finansowych, równie istotne były kwestie ESG, czyli aspekty środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym.

Likwidacja szkód

Grupa PZU dba o ograniczenie wpływu środowiskowego swoich produktów nie tylko w procesie tworzenia i oferowania, ale również w całym jego cyklu, a w szczególności w procesie obsługi i likwidacji szkód. W ramach likwidacji szkód w ramach ubezpieczeń OC i AC funkcjonuje Green Parts, innowacyjny proces regulujący kwestie gospodarowania odpadami powstałymi w trakcie naprawy pojazdu po szkodzie. PZU pokrywa koszty wytworzenia ok. czterech mln części zamiennych do pojazdów rocznie. Przejmuje odpowiedzialność za zagospodarowanie pozostałości po naprawie pojazdu po szkodzie (części podlegających wymianie na nowe) zgodne z wymogami powszechnie obowiązującego prawa. Niewłaściwa utylizacja uszkodzonych części stanowi zagrożenie dla środowiska. Dlatego partnerzy Green Parts, realizujący odbiory pozostałości po naprawie, to firmy z doświadczeniem w utylizowaniu pojazdów mechanicznych i ich części zamiennych. Posiadają oni wszystkie wymagane pozwolenia. Ich profesjonalizm i renoma gwarantuje, że każda przekazana im część będzie zagospodarowana zgodnie z wymogami prawnymi i najlepszymi standardami środowiskowymi. Stan techniczny uszkodzonych elementów pojazdów może zagrażać zdrowiu i życiu. Wraz z siecią wykwalifikowanych partnerów Grupa PZU dokłada starań, aby wszystkie części (zakwalifikowane w ramach szkody do wymiany na nowe), zostały na pewno wymienione i nie były naprawiane. Działanie ma również na celu ograniczenie obrotu wtórnego pozostałości, które utraciły walory bezpieczeństwa.

TUW PZUW oferuje klientom ubezpieczenie assistance, dzięki któremu promuje naprawę zepsutego urządzenia zamiast zakupu nowego. Pomaga w ten sposób odciążyć środowisko naturalne, wspierając klienta końcowego w oszczędzaniu. Jednocześnie taki produkt odciąża środowisko naturalne poprzez ograniczanie odpadów. Zakłady energetyczne dzięki współpracy z TUW PZUW wspierają swoich klientów w losowych sytuacjach, oferując im produkt Fachowcy, polegający na zorganizowaniu i dokonaniu napraw instalacji i urządzeń znajdujących się w domu. Jest to również odpowiedź na zmieniające się trendy i rosnącą świadomość oraz potrzebę ochrony środowiska wśród konsumentów oraz poszukiwanie kompleksowych, nowoczesnych usług pomocy w domu. W ramach oferty klienci zakładów energetycznych mogą skorzystać z profesjonalnego wsparcia w przypadku awarii: urządzeń elektrycznych (RTV, AGD, PC), urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, wewnętrznej instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, drzwi, zamków i innych.

Adaptacja do zmian klimatycznych i przeciwdziałanie ryzykom środowiskowym: lepsze zrozumienie czynników ryzyka

Obszar ryzyka: Ryzyko fizyczne zanieczyszczeń środowiska naturalnego i klęsk żywiołowych wynikających ze zmian klimatu

Podejście do zarządzania: PZU podejmuje działania w celu lepszego zrozumienia czynników ryzyka katastroficznego, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi. Służy temu m.in. cykliczna analiza ekspozycji portfela ubezpieczeń majątkowych pod kątem narażenia na katastrofy naturalne. Portfel ubezpieczeniowy jest podzielony na strefy z określonym stopniem narażenia na ryzyko powodzi oraz huraganu. Każdej z analizowanych stref są przypisane wartości potencjalnych strat. Odpowiadają intensywności danego zjawiska i co za tym idzie określonemu prawdopodobieństwu wystąpienia. Na tej podstawie w ramach corocznego projektowania programu ochrony reasekuracyjnej zostaje oszacowany rozkład wielkości możliwej szkody katastroficznej.

PZU dostosowuje także swoją ofertę produktową do zidentyfikowanych czynników ryzyka m.in. poprzez ofertę dla sektorów narażonych na największe ryzyko klimatyczne, takich jak rolnictwo.

Grupa PZU wykorzystuje również scenariusze pogodowe jako podstawę konstruowania programu reasekuracji oraz kalkulacji wymogów kapitałowych. Wymogi kapitałowe stanowią gwarancję, że nawet w przypadku katastrofalnych zdarzeń powodziowych czy huraganowych Grupa PZU będzie w stanie regulować swoje zobowiązania wobec klientów.

Kluczowe polityki: Strategia ESG „Rozwój w równowadze”

Od wielu lat w przypadku dużych klientów, takich jak zakłady przemysłowe, przeprowadzana jest inżynieryjna ocena ryzyka, która pozwala ubezpieczycielowi określić poziom składki. Szczegółowe wyniki wraz z pełną oceną ryzyka i scenariuszami zdarzeń przedstawiane są klientowi. Ocena odnosi się m.in. do ryzyka biznesowego, które niejednokrotnie łączy się z ryzykiem środowiskowym. Dlatego podejmowane przez klienta działania na rzecz wyeliminowania lub ograniczenia jego pewnych elementów – nawet jeśli motywowane wyłącznie chęcią obniżenia kosztów ubezpieczenia – przyczyniają się do zmniejszenia zagrożeń dla środowiska naturalnego lub ludzi. PZU w nowej strategii ESG zobowiązało się do szerszego włączenia czynników ESG w ocenę kluczowych klientów i inwestycji. Obecnie trwają prace nad opracowaniem metodyki oceny pod tym kątem. Przeprowadzenie oceny odbędzie się w kolejnych latach i pozwoli PZU na poznanie poziomu ryzyk ESG w łańcuchu wartości.

TUW PZUW wykonuje cykliczne analizy ryzyka oraz wydaje rekomendacje w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Rekomendacje wydawane przez inżynierów ryzyka PZUW dla przedsiębiorstw sklasyfikowanych jako Zakłady Dużego Ryzyka (ZDR) i Zakłady Zwiększonego Ryzyka (ZZW), zmniejszają ryzyko awarii przemysłowych i ograniczają ich skutki dla ludzi i środowiska.

Do podmiotów prowadzących gospodarkę odpadami TUW PZUW skierował ofertę, która szczególnie promuje proekologiczne sposoby zagospodarowania odpadów, tj. tworzenie instalacji, które w maksymalny sposób zagospodarowują odpady, np. przetwarzając je na nawozy, odzyskiwanie ciepła przy termicznej ich obróbce lub produkowanie paliwa alternatywnego.

Grupa PZU wykonuje cykliczną analizę ekspozycji pod kątem narażenia na katastrofy naturalne ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi z uwagi na ukształtowanie terenu oraz liczbę powierzchniowych cieków wodnych. PZU stosuje podział portfela ubezpieczeń na strefy charakteryzujące się określonym stopniem narażenia na ryzyko powodzi (obszary zalewowe rzek i tereny za wałami przeciwpowodziowymi) oraz huraganu – każdej z analizowanych stref przypisane są wartości potencjalnych strat odpowiadających zadanym poziomom prawdopodobieństwa. Coroczne wprowadzanie zmian w częstości oraz wielkości zdarzeń katastroficznych i miejsc ich występowania przy projektowaniu programu ochrony reasekuracyjnej.

Adaptacja do zmian klimatycznych i przeciwdziałające ryzykom środowiskowym: dostosowanie oferty produktowej do czynników ryzyka

PZU posiada dopasowaną ofertę ubezpieczeniową dla sektorów narażonych na największe ryzyko klimatyczne, takich jak rolnictwo, które obejmuje ochronę wyniku zdarzeń losowych takich jak, powódź lub podtopienie, huragan, burze, opady śniegu lub gradu, deszcze nawalne.

Gwarancja środowiskowa stanowi zabezpieczenie dla firm, których działalność może powodować szkodliwe skutki dla środowiska, np.: zakładów chemicznych, firm zajmujących się transgranicznym przemieszczaniem odpadów, zakładów gospodarki komunalnej. To zobowiązanie do zapłaty określonej kwoty w przypadku, gdy firma, której została udzielona gwarancja, nie usunęła negatywnych dla środowiska skutków prowadzonej działalności gospodarczej. Beneficjentem jest organ ochrony środowiska wydający odpowiedni akt administracyjny na korzystanie z zasobów środowiska naturalnego.

W ramach ubezpieczenia utraty zysku PZU chroni firmy, których zysk spadnie, np. w wyniku uszkodzeń mienia spowodowanego pożarem, powodzią, huraganem lub innymi zdarzeniami losowymi.

PZU oferuje rozszerzone klauzule dla przedsiębiorców posiadających OC, które pokrywają szkody w środowisku naturalnym. Pierwsza klauzula zwiększa zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Natomiast druga klauzula rozszerza zakres odpowiedzialności o szkody w środowisku. Klauzule te są oferowane przede wszystkim przedsiębiorstwom przemysłowym, a także branżom: budowlanej, energetycznej, oczyszczania ścieków oraz firmom gospodarującym odpadami.

Część scenariuszy pogodowych stanowi podstawę do konstruowania programu reasekuracji i kalkulacji wymogów kapitałowych. Wymogi kapitałowe dają gwarancję, że nawet w przypadku katastrofalnych zdarzeń powodziowych czy huraganowych Grupa PZU będzie w stanie regulować swoje zobowiązania wobec klientów.

Reasekuracja w PZU chroniąca przed ryzykami naturalnymi zawierana jest na okres roczny i ma strukturę nieproporcjonalną. Każdorazowo przy odnowieniu programu reasekuracji aktualizacji podlegają: konstrukcja umowy, informacje o portfelu ubezpieczeniowym i historia szkodowa. PZU corocznie modeluje i kwantyfikuje ryzyka powodzi i huraganu w Polsce.

Adaptacja do zmian klimatycznych i przeciwdziałające ryzykom środowiskowym: innowacje zabezpieczeniem na przyszłość

W procesie obsługi szkód W PZU w uprawach rolnych realizowany jest innowacyjny proces ustalania zakresu uszkodzeń upraw ozimych, z wykorzystaniem rozwiązań teledetekcji satelitarnej. Rozwiązanie to obiektywizuje wyniki oraz umożliwia ocenę uszkodzeń upraw w słabo dostępnych miejscach, i co bardzo ważne na większych areałach, w krótszym czasie. Wykorzystanie opracowanych metod teledetekcji ma również zastosowanie w szkodach z ryzyka przymrozków wiosennych oraz przy ustaniu terminu ścięcia upraw, dla większości upraw polowych. Dodatkowo trwają prace nad opracowaniem nowej technologii teledetekcyjnej w szkodach z ryzyka huraganu oraz deszczu nawalnego. Dotychczas drony pomogły ustalić zakres uszkodzeń w 120 szkodach.

PZU Lab przeprowadza audyty i wydaje rekomendacje dla różnych przedsiębiorstw pod kątem poprawy bezpieczeństwa w zakresie mienia, przestojów, bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Prowadzi również program prewencyjny Ryzyko PRO. 

LINK4 przy współpracy ze Skywarn Polska (Polscy Łowcy Burz) udostępnia klientom z ubezpieczeniem nieruchomości system alertów pogodowych. Klienci otrzymują SMS-a z ostrzeżeniem i odnośnikiem do strony internetowej, gdzie mogą dowiedzieć się m.in. jak zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami poszczególnych zdarzeń pogodowych.