zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

13. Pozostałe przychody netto z inwestycji

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 13. Pozostałe przychody netto z inwestycji
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

13.1 Zasady rachunkowości

Dywidendy ujmuje się jako przychody w momencie nabycia prawa do dywidendy.

13.2 Dane ilościowe

Pozostałe przychody netto z inwestycji 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Pochodne instrumenty zabezpieczające 460 348
Przychody z dywidend, w tym: 70 59
   Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 44 33
   Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 26 26
Różnice kursowe -240 55
Przychody z tytułu nieruchomości inwestycyjnych 244 224
Koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych -108 -96
Koszty działalności inwestycyjnej -33 -26
Pozostałe 25 22
Pozostałe przychody netto z inwestycji, razem 418 586