zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

PZU Raport Roczny 2021 > Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny, razem
Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik Razem
Akcje własne Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Skumulowane inne dochody całkowite Wynik z lat ubiegłych Zysk netto
Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych Różnice kursowe z przeliczenia
Nota 40.1
40.3
40.3 40.3 40.3


2.4
Stan na 1 stycznia 2021 roku 86 -9 15 848 295 891 3 65 1 598 - 18 777 24 626 43 403
Wycena instrumentów kapitałowych - - - - 49 - - - - 49 25 74
Wycena instrumentów dłużnych - - - - -1 185 - - - - -1 185 -1 044 -2 229
Wycena należności od klientów z tytułu kredytów - - - - -8 - - - - -8 -30 -38
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - - - - -872 - - - - -872 -2 119 -2 991
Różnice kursowe z przeliczenia - - - - - - 4 - - 4 1 5
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych - - - - - - - - - - 31 31
Inne całkowite dochody netto, razem - - - - -2 016 - 4 - - -2 012 -3 136 -5 148
Zysk (strata) netto - - - - - - - - 3 336 3 336 2 098 5 434
Całkowite dochody razem - - - - -2 016 - 4 - 3 336 1 324 -1 038 286
Pozostałe zmiany, w tym: - 4 -1 032 305 -15 - - -2 283 - -3 021 -674 -3 695
Podział wyniku finansowego - - 1 020 305 - - - -1 325 - - -674 -674
Dywidenda PZU - - -2 064 - - - - -958 - -3 022 - -3 022
Transakcje na akcjach własnych - 4 -3 - - - - - - 1 - 1
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi - - - - - - - - - - - -
Sprzedaż instrumentów kapitałowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
- 10 - -10 - - - - - - -
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości i pozostałe - - 5 - -5 - - - - - - -
Stan na 31 grudnia 2021 roku 86 -5 14 816 600 -1 140 3 69 -685 3 336 17 080 22 914 39 994

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny, razem
Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik Razem
Akcje własne Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Skumulowane inne dochody całkowite Wynik z lat ubiegłych Zysk netto
Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych Różnice kursowe z przeliczenia
Nota 40.1
40.3
40.3 40.3 40.3


2.4
Stan na 1 stycznia 2020 roku 86 -7 13 113 -324 294 1 -41 3 047 - 16 169 23 119 39 288
Wycena instrumentów kapitałowych - - -4 - 1 - - - - -3 61 58
Wycena instrumentów dłużnych - - - - 453 - - - - 453 453 906
Wycena należności od klientów z tytułu kredytów - - - - 3 - - - - 3 14 17
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - - - - 146 - - - - 146 376 522
Różnice kursowe z przeliczenia - - - - - - 106 - - 106 -2 104
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych - - - - - 2 - - - 2 -7 -5
Inne całkowite dochody netto, razem - - -4 - 603 2 106 - - 707 895 1 602
Zysk (strata) netto - - - - - - - - 1 912 1 912 618 2 530
Całkowite dochody razem - - -4 - 603 2 106 - 1 912 2 619 1 513 4 132
Pozostałe zmiany, w tym: - -2 2 739 619 -6 - - -3 361 - -11 -6 -17
Podział wyniku finansowego - - 2 741 620 - - - -3 361 - - - -
Transakcje na akcjach własnych - -2 2 - - - - - - - - -
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi - - -10 - - - - - - -10 -2 -12
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości i pozostałe - - 6 -1 -6 - - - - -1 -4 -5
Stan na 31 grudnia 2020 roku 86 -9 15 848 295 891 3 65 -314 1 912 18 777 24 626 43 403