zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Podejście do raportowania (matryca istotności)

PZU Raport Roczny 2021 > Podejście do raportowania (matryca istotności)
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

[GRI 102-50]

Raport zintegrowany PZU i Grupy Kapitałowej PZU zawiera dane za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Informacje przedstawione w raporcie służą zrozumieniu i poprawie wyników w zakresie realizacji strategii ESG, a także budowaniu trwałych relacji z kluczowymi interesariuszami.

[GRI 102-54]

Raport został przygotowany zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku i jej wymogami dotyczącymi raportowania niefinansowego. Raport stanowi sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b Ustawy. Merytoryczne wskazówki służące do zdefiniowania zakresu i zawartości tego sprawozdania stanowiły również międzynarodowe wytyczne i standardy, m.in. standard raportowania Global Reporting Initiative (GRI Standards) - opcja „Core” (z uwzględnieniem sektorowego dodatku do usług finansowych), wytyczne raportowania zintegrowanego (International Integrated Reporting Council, IIRC), a także wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych z wyszczególnieniem zgłaszania danych dotyczących klimatu oraz rekomendacje Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD).

W obszarze klimatycznym, wyliczenia śladu węglowego zostały zrealizowane zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. W raporcie znalazły się także informacje dotyczące ujawnień taksonomicznych, zgodnie z rozporządzeniem Delegowanym Komisji (EU) 2021/2139 i rozporządzeniem uzupełniającym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852. Dane dotyczące śladu węglowego Grupy PZU za 2020 rok i 2021 rok zostały zweryfikowane przez niezależną firmę zewnętrzną Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

[GRI 102-45]

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU za 2021 rok obejmuje skonsolidowane dane niefinansowe Grupy Kapitałowej PZU i jej jednostki dominującej PZU, zgodnie ze strukturą organizacji uwzględnioną w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.

Dane PZU Życie, Grupy Alior Banku, Grupy Banku Pekao, LINK4, podmiotów zagranicznych (AAS Balta, AB Lietuvos Draudimas, PrJSC IC PZU Ukraine) oraz pozostałych konsolidowanych w ramach Grupy spółek zostały zaprezentowane w ramach informacji dotyczących Grupy PZU. Ponadto, Alior Bank oraz Bank Pekao opublikowały odrębne, skonsolidowane na poziomie Grupy ujawnienia, dotyczące danych niefinansowych.

Dane publikowane w raporcie obejmują rok podlegający raportowaniu oraz okres porównawczy tj. rok poprzedzający. Na potrzeby prezentacji śladu węglowego, zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, jako rok bazowy został przyjęty rok 2018.

[GRI 102-46] [IIRC] 

Zgodnie z podejściem wynikającym z zasady istotności poszczególne informacje niefinansowe zostały przedstawione w zakresie, w jakim są niezbędne do oceny rozwoju, wyników i sytuacji Grupy PZU. Odpowiednio mniej miejsca poświęcono jednostkom mniejszym, których wpływ na całokształt obrazu Grupy PZU jest niewielki czy wręcz marginalny.

Podczas definiowania merytorycznej treści raportu zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi przeprowadzono proces składający się z następujących etapów:

  • Identyfikacja – po analizie wewnętrznych dokumentów oraz zewnętrznych publikacji dotyczących Grupy i informacji prasowych spółek, a także przeglądzie raportów branżowych dotyczących praktyk i trendów zrównoważonego rozwoju zidentyfikowano 42 kluczowe zagadnienia z zakresu odpowiedzialności korporacyjnej i prowadzonej działalności; 

  • Priorytetyzacja – na przełomie grudnia 2021 roku i stycznia 2022 roku interesariusze Grupy (inwestorzy indywidualni, dostawcy, klienci, partnerzy biznesowi, analitycy biur maklerskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, przedstawiciele administracji centralnej, a także pracownicy Grupy zarówno z najwyższej kadry menedżerskiej, jak i niższych szczebli – w sumie prawie 100 osób) wzieli udział w badaniu ankietowym na temat istotności zagadnień ujętych w sprawozdaniu dotyczącym informacji niefinansowych. Wyniki ankiety pozwoliły ustalić priorytety w zakresie doboru i zakresu treści prezentowanych w raporcie; 

  • Walidacja – przedstawiciele Grupy PZU uczestniczyli w ustaleniu finalnej listy kwestii priorytetowych, identyfikując istotność obszarów z punktu widzenia ryzyka dla prowadzenia biznesu i realizacji strategii.

[GRI 102-47] [GRI 103-1]

Tematy zidentyfikowane jako istotne

Wyniki ankiety zostały przedstawione na poniższej matrycy istotności. Oś X przedstawia istotność tematów z perspektywy zarządczej wskazanych przez przedstawicieli Zarządu i Wyższej Kadry Zarządzającej. Oś Y przestawia tematy wybrane przez pozostałych interesariuszy Grupy. Na podstawie analizy wyników ankiety, identyfikacji kluczowych kwestii i ich priorytetyzacji wskazano łącznie 12 istotnych tematów z 4 obszarów (środowisko, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialne zarządzanie i kwestie pracownicze).

matryca istotnosci

I. Środowisko

1. Odpowiedź firmy na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, podejmowane inicjatywy i działania pro-ekologiczne;

7. Uwzględnianie aspektów środowiskowych przy projektowaniu nowych produktów, produkty pro-ekologiczne;

10. Zielone biuro: inicjatywy, efekty, wewnętrzna kultura ekologiczna pracowników.

II. Zaangażowanie społeczne

11. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia, profilaktyka zdrowotna;

12. Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa i współpraca ze służbami ratunkowymi;

17. Zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19;

19. Wpływ produktów i usług na poprawę jakości życia (np. wsparcie dla poszkodowanych w wypadkach).

III. Odpowiedzialne zarządzanie

21. Plany i strategia na przyszłość, z uwzględnieniem czynników zrównoważonego rozwoju (ESG);

27. Wyniki ekonomiczne i pozycja rynkowa Grupy PZU.

IV. Kwestie pracownicze

34. Struktura zatrudnienia, równość wynagrodzeń, rotacja zatrudnienia, warunki zatrudnienia oraz warunki pracy;

36. Edukacja i rozwój pracowników na różnym szczeblu - oferowanie możliwości rozwoju, szkolenia, dofinansowanie edukacji;

39. Inicjatywy służące przeciwdziałaniu przypadkom dyskryminacji oraz mobbingu.