zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

29. Inne aktywa

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 29. Inne aktywa
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Inne aktywa 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Rozliczenia z tytułu reasekuracji 90 282
Szacowane regresy i odzyski 198 189
Odroczone koszty informatyczne 110 91
Zarachowane należności z bezpośredniej likwidacji szkód 53 51
Koszty do rozliczenia w czasie 74 67
Zapasy 57 40
Zarachowane prowizje 18 14
Pozostałe składniki aktywów 33 19
Inne aktywa, razem 633 753

Inne aktywa 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Krótkoterminowe 521 648
Długoterminowe 112 105
Inne aktywa, razem 633 753