zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Opieka medyczna

PZU Raport Roczny 2021 > Opieka medyczna
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Sytuacja na rynku zdrowotnym

Rynek zdrowotny to rozwijający się i perspektywiczny obszar biznesowy. Eksperci firmy PMR1 zajmującej się badaniami i analizami rynkowymi w Europie Środkowo-Wschodniej prognozują, że w latach 2021-2026:

 • tempo wzrostu rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych osiągnie średniorocznie około 8,6% dla dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, a dla abonamentów około 7,8%;
 • tempo wzrostu dla rynku płatności za usługę (fee for service) wyniesie średniorocznie 7,6%.

Spodziewane są również:

 • dalszy intensywny rozwój telemedycyny i możliwości obsługowych w kanałach zdalnych;
 • rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym i większe zapotrzebowanie na opiekę nad osobami starszymi;
 • wzrost świadomości społecznej z zakresu profilaktyki i okresowych badań;
 • utrzymująca się na wysokim poziomie inflacja medyczna, w szczególności presja płacowa po stronie personelu medycznego.

Według PMR2 wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w ramach produktów fee-for-service wyniosła na koniec 2020 roku 16,7 mld zł (spadek o 20,7% r/r). Wartość abonamentów medycznych osiągnęła 5,10 mld zł (wzrost o 0,4%), a wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych to ponad 0,9 mld zł (wzrost o 3,8% r/r).

Pandemia koronawirusa i różne formy obostrzeń wprowadzanych podczas kolejnych fal zachorowań na COVID-19 wywierają wpływ na możliwości udzielania świadczeń medycznych i przesuwanie przez pacjentów zaplanowanych wizyt oraz zabiegów na dalszy, bliżej nieokreślany czas.

Głównym obszarem, który zyskał na znaczeniu w związku z rozwojem pandemii COVID-19, jest telemedycyna. Umożliwiła ona udzielanie świadczeń medycznych mimo ograniczeń w dostępie do przychodni, a dzięki temu zmniejszyła utratę pacjentów przez placówki ambulatoryjne. Z jednej strony intensywny rozwój telemedycyny może obniżać dynamikę wzrostu cen, co w dalszej perspektywie może negatywnie wpływać na nominalną dynamikę rynku prywatnej opieki medycznej. Z drugiej zaś strony może działać stabilizująco na stronę kosztową.

Według PMR, inflacja medyczna będzie ważnym czynnikiem wpływającym na wartość rynku prywatnej opieki medycznej w latach 2021- 2026. Dotychczasowy trend w zakresie wzrostu cen utrzyma się również w kolejnych latach, a jego tempo będzie jeszcze wyższe. Dlatego powyższe aspekty będą szczególnie istotne dla cen usług ambulatoryjnych oraz lekarskich. PMR prognozuje, że poprawa sytuacji makroekonomicznej, może stanowić pozytywny impuls do dalszego rozwoju poszczególnych segmentów rynku usług medycznych. Sukcesywne polepszanie się kondycji przedsiębiorstw powinno wpłynąć na większe zainteresowanie prywatną opieką medyczną w postaci benefitu pracowniczego. Rynek prywatnych usług medycznych może być nadal napędzany przez wyższą konsumpcję gospodarstw domowych, która będzie jednym z najważniejszych czynników poprawy dynamiki wzrostu wartości całego rynku.

Od 1 lipca 2021 roku Narodowy Fundusz Zdrowia zniósł limity w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). Zniesienie limitów umożliwia znaczące zwiększenie ilości przyjmowanych pacjentów i wykonywanych świadczeń AOS w placówkach własnych PZU Zdrowie posiadających umowy z NFZ.

1 Raport PMR, „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2021 – analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026”
2 Raport PMR, „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2021 – analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026"

Działalność i oferta produktowa

Obszar Zdrowie stał się integralną częścią modelu biznesowego Grupy PZU w 2014 roku. Działalność związana z rozwojem usług medycznych jest jednym z najważniejszych obszarów wzrostu Grupy PZU. Na koniec 2021 roku w Grupie było 3 mln aktywnych umów zdrowotnych.

Mimo nadal trwającej pandemii COVID-19 wartość przychodów z działalności zdrowotnej istotnie wzrosła, osiągając poziom niemal 1,2 mld zł.

Model operacyjny obszaru Zdrowie uzupełnia i poszerza ofertę ubezpieczeniową PZU. Działania Grupy PZU w obszarze zdrowia obejmują:

 • sprzedaż produktów zdrowotnych w formie ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz ubezpieczenia zdrowotne majątkowe i pozostałe osobowe);
 • sprzedaż produktów pozaubezpieczeniowych (medycyna pracy, abonamenty medyczne grupowe i indywidualne, partnerstwa i programy profilaktyczne);
 • budowę własnej infrastruktury medycznej o jednolitym standardzie (placówek medycznych i rozwiązań obsługi pacjenta) dla zapewnienia jak najlepszego dostępu do świadczonych usług i realizacji celów przychodowych.

Dodatkowo w okresie pandemii COVID-19 znacząco rozwinięto infrastrukturę telemedyczną powołując Centrum Telemedyczne PZU Zdrowie. Świadczenie usług w tym modelu dało klientom PZU Zdrowie ciągły dostęp do konsultacji medycznych.

Szeroki wybór produktów zdrowotnych jest dostosowany do segmentu i potrzeb klienta


Model opieki medycznej zorientowany jest na utrzymanie zdrowia klientów, szeroki zakres działań profilaktycznych i badań przesiewowych, a także wspieranie zdrowego stylu życia.

Rozwój oferty zdrowotnej pozaubezpieczeniowej PZU Zdrowie

W 2021 roku PZU Zdrowie kontynuował prace związane z rozwojem grupowej oraz indywidualnej oferty opieki medycznej, aby w jeszcze większym stopniu odpowiadała ona na potrzeby jej głównych beneficjentów oraz wzmacniała konkurencyjność oferty i marki PZU Zdrowie w sektorze prywatnej opieki medycznej.

Działania podjęte w ramach rozwoju oferty i wsparcia struktur sprzedażowych w 2021 roku:

 • doświadczenia związane z epidemią wywołaną przez SARS-CoV-2 ugruntowały obecność usług telemedycznych w ofercie produktowej. Dostęp do konsultacji telemedycznych stał się standardem w oferowanych zakresach opieki medycznej;
 • uruchomiono projekt Telemedycyny Pracy, który rozbudowuje katalog usług telemedycznych i możliwość realizacji badań medycyny pracy w formie zdalnej. Założeniem projektu, jest utworzenie punktów obsługujących medycynę pracy z dostępem zarówno do badań diagnostycznych, specjalistycznych oraz oceny zdolności do pracy, wykorzystując możliwości telemedycyny;
 • przygotowano roadmapę planowanych przetargów na najbliższe lata celem zwiększenia szans na pozyskanie kontraktu poprzez wcześniejsze i odpowiednie przygotowanie;
 • rozpoczęto prace mające na celu wdrożenie kompleksowego systemu produktowego po stronie PZU Zdrowie celem usprawnienia procesu kalkulacji i przygotowywania oferty produktowej;
 • wdrożono nowy wariant refundacji dla abonamentu oraz ubezpieczenia - Refundacja Twój Wybór. W tym wariancie pacjentowi przysługuje kwartalny limit kwotowy, w ramach którego otrzyma zwrot kosztu za każde zrealizowane świadczenie;
 • opracowano założenia i proces, w ramach dodatku do zakresów dla:
   • nocnej i świątecznej pomocy internistycznej w Warszawie,
   • szkolenia z pierwszej pomocy w formie online;
 • wdrożono możliwość przygotowywania Raportu Stanu Zdrowia Pracowników. Rozwiązanie dedykowane dla strategicznych klientów, oparte na szczegółowej analizie danych szkodowych;
 • w zakresie partnerstw ze spółkami Grupy PZU, rozpoczęto pracę nad wdrożeniem oferty dla:
  • klientów biznesowych Alior Banku (nowy produkt - współpraca z PZU),
  • klientów PGE (nowy produkt - współpraca z TUW PZUW),
  • klientów ENEA (nowy produkt - współpraca z TUW PZUW),
  • klientów PGNIG (modyfikacja produktu - współpraca z TUW PZUW).

Rozwój oferty zdrowotnej ubezpieczeniowej PZU Zdrowie

PZU Zdrowie, poza oferowaniem własnych produktów zdrowotnych, jest operatorem medycznym, który obsługuje produkty ubezpieczeniowe PZU Życie. W 2021 roku PZU Zdrowie zrealizował następujące działania:

 • 24 maja 2021 roku ruszyła pilotażowa sprzedaż oferty Opieki Medycznej dla Klientów Indywidualnych PZU Życie, w dwóch dostępnych zakresach usług medycznych: Standard i Komfort. Zgodnie z założeniami pilotażu do oferty mogą przystąpić klienci, którzy zawarli ubezpieczenie indywidualne ze standardową oceną ryzyka;
 • 20 września 2021 roku rozpoczęto sprzedaż oferty PZU Wsparcie w Życiu i Zdrowiu, która sprzedawana jest w kilku kanałach sprzedaży, w tym również przez multiagencje. Konstrukcja oferty jest elastyczna, dzięki czemu każdy klient może otrzymać dokładnie taką ochronę jakiej potrzebuje i za składkę, która jest w zasięgu jego portfela. Ponadto w ramach jednej polisy, klienci mogą wykupić dostęp do prywatnej opieki medycznej w szerszym zakresie dla klientów w wieku 18-59 lat, oraz w zakresie badań profilaktycznych dla klientów w wieku 60-69 lat. Oferta ma na celu umożliwienie zakupu pakietu ubezpieczenia ochronno-zdrowotnego, profilując w swoim zakresie odpowiednio potrzeby ubezpieczeniowe;
 • 20 września 2021 roku rozpoczęto sprzedaż nowej wersji oferty Kontynuacja dla Ciebie Plus przeznaczonej dla klientów, którzy nie ukończyli 59 lat oraz posiadają prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia w ramach grupowego ubezpieczenia na życie. Kontynuacja dla Ciebie Plus opiera się na 3 potrzebach klientów: Ochrona, Zdrowie oraz Ochrona i Zdrowie. Każda z nich posiada 3 warianty: Tylko dla Mnie, Dla Mnie i Małżonka/Partnera, Dla Mojej Rodziny. Jedną z wprowadzonych modyfikacji oferty było rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o usługi medyczne w zakresie podstawowych badań profilaktycznych.

Działania zrealizowane w 2021 roku w ramach rozwoju obszaru zdrowia

Rozwój infrastruktury medycznej

 • odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie pacjentów na usługi medyczne we wszystkich liniach biznesowych, zwiększono liczbę współpracujących lekarzy w sieci własnej do ponad 2 400 lekarzy (w porównaniu do 2 200 na koniec 2020 roku);
 • zrealizowano akwizycję NZOZ Grupa Medical (pracownia diagnostyki obrazowej w Grójcu);
 • rozpoczęto procesy inwestycyjne ukierunkowane na otwarcie 3 nowych placówek własnych (typu greenfield) w 2022 roku (w Łodzi i Krakowie) oraz przenosiny i rozbudowę 2 placówek w Gdańsku i Krakowie;
 • uruchomiono dla pacjentów dyżur internistyczny 24/7 w Warszawie;
 • znacząco zwiększono skalę współpracy z NFZ, poprzez m.in. zwiększenie liczby przyjmowanych pacjentów i realizowanych świadczeń w ramach AOS (związane z uwolnieniem limitów świadczeń od lipca 2021 roku);
 • w ramach sieci PZU Zdrowie Diagnostyka Obrazowa pozyskano nowe kontrakty z NFZ w zakresie badań RM w Warszawie, Poznaniu i Wołominie;
 • w placówkach własnych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu realizowano dalszy rozwój usług stomatologicznych, zwiększając znacząco skalę działalności i zakres oferowanych usług.

Kanały zdalne

 • wdrożenie robotów do monitorowania terminów wystawianych przez placówki i przez brokera;
 • rozwój diagnostyki laboratoryjnej - skonfigurowanie ponad 600 punktów pobrań synevo;
 • wsparcie analityczne projektu Ekosystem i przygotowanie backlogów zmian pod nowe funkcjonalności;
 • zdalna opieka psychologiczna - przygotowano i wdrożono proces zdalnej pomocy psychologicznej dla rodziców dzieci z chorobą nowotworową (w ramach sprzedanych PZU i PZU Życie voucherów);
 • grupowe warsztaty psychologiczne - seria warsztatów wspierających pracowników pierwszego kontaktu (likwidacja świadczeń) w zakresie wczesnej interwencji i rozpoznawania objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz w zakresie przepracowania aspektów pracy związanej z organizacją pomocy osobom po wypadkach i osobom dotkniętym chorobą przewlekłą;
 • organizacja wsparcia psychologicznego dla likwidatorów świadczeń dotyczących zgonów -warsztaty w formie zbliżonej do terapii grupowej odbywały się w 4-5 osobowych grupach, moderowanych przez psychologa. Każda z grup, odbyła cztery dwugodzinne spotkania online, w cyklach tygodniowych. Łącznie odbyło się 160 roboczo godzin warsztatów, w których uczestniczyło ponad 80 pracowników PZU Życie.

E-commerce

 • wdrożenie nowej linii biznesowej (listopad 2021roku) – abonamenty dla klientów indywidualnych;
 • wdrożenie 13 nowych pakietów profilaktycznych, nakierowanych na różne aspekty zdrowotne, m.in. rehabilitację, dietetykę, cukrzycę, nowotwory;
 • wzrost sprzedaży online o 522% grudzień vs styczeń 2021 roku (370 tys. grudzień vs 34,5 tys. w styczniu);
 • wzrost sprzedaży fee for service o 969% grudzień vs styczeń 2021 roku (bez usług realizowanych ze współpracy z Ministerstwem Zdrowia i TPK).

Projekty

Rok 2021 to także intensywne prace projektowe, mające na celu rozwój funkcjonalności technologicznych dla pacjenta oraz budowanie nowych linii biznesowych.

Projekt mojePZU w Zdrowiu

Rozwój portalu moje.pzu.pl oraz funkcjonalności assistance, wspierających self service i obsługę klienta:

 • Oferta PZU Zdrowie dla partnerów strategicznych - wystawienie na mojePZU spersonalizowanej oferty sprzedażowej, dedykowanej dla klientów partnerów biznesowych PZU Zdrowie (np. klientów banku). Klienci będą przechodzić na stronę zakupową z dedykowanego linku umieszczonego np. w aplikacji obsługowej lub stronie partnera;
 • Ekrany natywne w aplikacji mobilnej - dostosowanie aplikacji mobilnej do obsługi klientów posiadających produkt zdrowotny oraz chcących kupić usługę medyczną realizowaną w sieci PZU Zdrowie. Wytworzenie natywnych zoptymalizowanych ekranów dostosowanych do urządzeń mobilnych, odejście od wyświetlania responsywnych widoków;
 • Umawianie badań laboratoryjnych bezpośrednio w punkcie pobrań etap 2 - zalogowani klienci mogą umówić się za pośrednictwem portalu moje.pzu.pl na badania laboratoryjne bezpośrednio do punktu pobrań dostawcy usług Synevo;
 • Obsługa rabatów na usługi FFS – możliwość generowania kodów rabatowych w systemie Assistance oraz zmiany na portalu moje.pzu.pl umożliwiające ich wykorzystanie w procesie zakupu usług medycznych;
 • Wywiad medyczny dla klienta niezalogowanego – możliwość skorzystania z algorytmu który podpowie właściwego lekarza i pokaże wstępna diagnozę;
 • Pakiety medyczne – sprzedaż indywidualnych pakietów medycznych.

Projekt #Ekosystem - Faza Definicji

Celem projektu było dostarczenie rozwiązań, treści i produktów umożliwiających budowę cyfrowego ekosystemu zawierającego dane o zdrowiu, nawykach, preferencjach obecnych i potencjalnych klientów PZU Zdrowie („Ekosystem”).

Realizacja fazy definicji projektu pozwoliła określić mierzalne korzyści finansowe i jakościowe, możliwe do uzyskania po wdrożeniu Ekosystemu oraz stworzyć harmonogram prac na lata 2022-2023. Ekosystem, na podstawie wiedzy o kliencie, analizy jego zachowań i historii dokonywanych zakupów, z czasem, będzie w stanie zaoferować spersonalizowane treści i produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Projekt #mojeZdrowie (rozwój Centrum Telemedycznego PZU Zdrowie)

 • w 2021 roku Centrum Telemedyczne zrealizowało 5,5 raza więcej usług niż w 2020 roku (225 tys. vs 40 tys.);
 • co trzecia telekonsultacja dla pacjentów PZU Zdrowie realizowana przez lekarzy Centrum Telemedycznego. Pod względem skali realizowanych usług była to 2 placówka w PZU Zdrowie, zatrudniała lekarzy 14 specjalizacji i osiągnęła rekordowe wyniki satysfakcji: NPS 63, CSS lekarzy 95%.

Rozwój innowacyjnych rozwiązań

Przyspieszony przez pandemię rozwój rynku MedTech i HealthTech utrzymywał się w 2021 roku. W tej sytuacji PZU Zdrowie monitorował i testował innowacyjne rozwiązania w obsłudze pacjenta i działalności operacyjnej, w szczególności:

 • Sztuczna inteligencja w diagnostyce udarów – w sieci diagnostyki obrazowej PZU Zdrowie kontynuowany był pilotażowy program do rozpoznawania udaru mózgu w badaniach tomografii komputerowej prowadzony we współpracy z polskim start-upem BrainScan. Rozwiązanie wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji do rozpoznawania udarów mózgu w badaniach tomografii komputerowej. Metoda ta wspomaga pracę lekarza radiologa i pozwala na automatyczne wykrycie zagrażającej życiu zmiany. Dzięki niej czas wykonania opisu, w razie wykrycia udaru, zostaje skrócony z kilku godzin do nawet kilku minut i pozwala na szybkie udzielenie pomocy pacjentowi. Tym samym zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkich uszkodzeń mózgu i zwiększa szanse chorego na przeżycie;
 • Terapia bezsenności – w ramach współpracy z programem akceleracyjnym MIT Enterprise Forum CEE PZU Zdrowie przeprowadził pilotaż rozwiązania terapiabezsennosci.pl. W ramach pilotażu 120 pracowników Grupy PZU dostało dostęp do certyfikowanej medycznie, całkowicie zdalnej poznawczo-behawioralnej terapii bezsenności (CBT-I);
 • Koalicja AI w Zdrowiu – PZU Zdrowie został członkiem głównym Koalicji AI w Zdrowiu. Koalicja w swojej działalności zmierza do propagowania wykorzystywania sztucznej inteligencji w polskim systemie ochrony zdrowia. Skupiając grono ekspertów i podmiotów stawiających sobie za najwyższy cel dobro pacjentów, chce wytyczać kierunki rozwoju wykorzystywania technologii AI w sektorze. Koalicja dąży do wypracowania warunków umożliwiających jak najszersze wykorzystanie tych rozwiązań. Podkreśla przy tym znaczenie profesjonalnego personelu medycznego wskazując na wspierającą rolę technologii, która ma usprawniać proces leczenia, a nie eliminować czy pomniejszać rolę lekarza. W swoich działaniach Koalicja angażuje się w projekty na rzecz rozumianej cyfryzacji systemu ochrony zdrowia, podejmując współpracę z Ministerstwem Zdrowia i Kancelarią Prezesa Ministrów. W ramach działań Koalicji PZU Zdrowie wystąpił w czerwcu w roli prelegenta w Konferencji AI w Zdrowiu, prezentując potencjał zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce obrazowej. W październiku PZU Zdrowie uczestniczył w hybrydowym spotkaniu z Ministerstwem Zdrowia na temat Strategii e-Zdrowia oraz dostępu do danych medycznych. W listopadzie PZU Zdrowie został partnerem cyklu podcastów „Zdrowie w rozmowie” opowiadających o rewolucji technologicznej w medycynie, prowadzonych przez Koalicję wraz z Polską Federacją Szpitali;
 • Pilotaż aplikacji wspierającej profilaktykę nowotworów skóry – wykorzystując nowoczesne rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję i technologię mobilną PZU w ramach funduszu prewencyjnego przeprowadza pilotaż wspierający profilaktykę nowotworów skóry. Rozwiązane oparte jest o aplikację mobilną, która zainstalowana na smartfonie jest w stanie ocenić ryzyko znamienia oraz w razie potrzeby wspierać dalszą obserwację lub – w przypadkach pilnych – skierować na wizytę do dermatologa. Badanie jest bardzo proste. Wystarczy pobrać aplikację, zarejestrować się i wykonać zdjęcie zmian skórnych według instrukcji przekazywanych przez aplikację. Ich ocena pojawia się od razu. Rozwiązanie technologiczne powstało przy współpracy z zespołem dermatologów oraz zostało przetestowane klinicznie. W analizie wykorzystywane są algorytmy, które bazują na uczeniu maszynowym i które przez kilka lat działania tego innowacyjnego rozwiązania przeanalizowały już miliony zdjęć. Każda nowa fotografia wykonana przez użytkowników jest badana pod kątem podobieństw z poprzednio przeanalizowanymi danymi. Każdy przypadek z wysokim ryzykiem jest dodatkowo weryfikowany przez dermatologów. Prowadzony pilotaż obejmuje około 100 tys. osób zatrudnionych w firmach współpracujących z PZU;
 • Pilotaż Autenti - jest to platforma służąca do zdalnego podpisywania dokumentów i umożliwiająca zdalne wyrabianie podpisów kwalifikowanych w ciągu kilkunastu minut. Pilotaż systemu Autenti polega na udostępnieniu wybranym (około 60) placówkom współpracującym z PZU Zdrowie możliwości zdalnego wyrobienia kwalifikowanego podpisu elektronicznego (w zależności od potrzeb PZU Zdrowie) oraz obsługi wszystkich dokumentów wymienianych między PZU Zdrowie a tymi placówkami za pomocą platformy przez 12 miesięcy.

Działania PZU Zdrowie na rzecz promocji zdrowia

 • Kompendium „Masz wpływ na swoje życie”

PZU Życie we współpracy z PZU Zdrowie przygotował kompendium wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej i finansowej „Masz wpływ na swoje życie”. Premiera publikacji miała miejsce 6 października 2021 roku w podczas Kongresu 590. Kompendium prezentuje najciekawsze wnioski z „Badania o życiu i zdrowiu Polaków", przeprowadzonego w maju 2021 roku na próbie 1 500 Polaków w wieku 18-65 lat. Dodatkowo zawiera cenne wskazówki i porady ekspertów z różnych dziedzin dla wszystkich, którzy chcą podjąć konkretne działania dla zdrowszego, dłuższego i bezpieczniejszego życia własnego i rodziny. Czytelnicy znajdą w nim m.in. porady dietetyczki, fizjoterapeutki i psychologa z PZU Zdrowie. Kompendium było częścią kampanii życiowo-zdrowotnej „Żyj długo i szczęśliwie”, realizowanej we współpracy z PZU Życie.

 • Współpraca PZU Zdrowie z Fundacją K.I.D.S.

PZU Zdrowie współpracuje z Fundacją K.I.D.S. wspierając organizację w działaniach, które mają na celu przekształcanie szpitali dziecięcych, w miejsca bardziej przyjazne i nowoczesne. Przykładem jest konkurs „Dziecięcy szpital przyszłości”. Konkurs składał się z 11 kategorii. PZU Zdrowie objął patronatem jedną z nich - „Centrum Innowacji". W kategorii tej zwyciężyło Łódzkie Centrum Diagnostyki Molekularnej. Gala odbyła się 2 października 2021 roku.

 • Lokalne działania placówek medycznych PZU Zdrowie

Placówki medyczne PZU Zdrowie angażują się w edukacyjne działania na rzecz zdrowia, organizowane w miejscowościach, w których funkcjonują. Przykładem takich wydarzeniach są m.in.:

  • Akcja Defibrylacja zorganizowana 30 października 2021 roku w Kielcach, w ramach której przedstawicielki placówki PZU Zdrowie w Kielcach zorganizowały strefę zdrowia dla uczestników warsztatów;
  • Miasteczko Zdrowia w Radomiu - pracownicy radomskich placówek PZU Zdrowie w ramach tego wydarzenia zorganizowali swoją strefę zdrowia, gdzie m.in. mieszkańcy mogli bezpłatnie wykonać analizę składu ciała, wad postawy czy znamion skórnych, a także sprawdzić poziom ciśnienia i glukozy. Wydarzenie odbyło się 19 sierpnia 2021 roku;
  • 3. Bieg Drogą Dobra zorganizowany przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej 19 września 2021 roku. Partnerem wydarzenia - którego celem jest promocja wolontariatu, a także umożliwienie aktywności „biegowej” nie tylko dorosłym, lecz również dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym - został PZU Zdrowie;
  • Porozmawiajmy o Zdrowiu – plenerowe spotkanie dla kobiet, które odbyło się 6 sierpnia 2021 roku. Partnerem wydarzenia, w które zaangażowani byli przedstawiciele krakowskich placówek medycznych był PZU Zdrowie.
 • Współpraca z Fundacją Iskierka

PZU Zdrowie jest fundatorem portalu onkorodzice.pl. Jest to baza wiedzy na temat nowotworów dziecięcych, z której mogą korzystać zarówno rodzice chorujących dzieci, jak i środowisko medyczne. Ma ułatwić wymianę doświadczeń z innymi rodzicami znajdującymi się w podobnej sytuacji oraz dać wsparcie w wielu obszarach związanych z onkologią dziecięcą. Twórcą portalu jest Fundacja Iskierka, którą PZU Zdrowie wspiera również w innych inicjatywach, np. promując Gold September - inicjatywę mającą upowszechniać wrzesień jako miesiąc świadomości chorób nowotworowych wśród dzieci.

 • Turniej Envio Tennis Cup 2021

PZU Zdrowie został sponsorem głównym turnieju, który odbył się 10 lipca 2021 roku na kortach Tenis Arena Bydgoszcz. Agnieszka Radwańska wraz z Dawidem Celtem przeprowadzili trening dla uczniów szkółek tenisowych oraz rozegrali mecz pokazowy ze zwycięzcami całodniowych rozgrywek. Envio Tennis Cup 2021 (dawniej Kotewicz Cup) to jeden z najstarszych biznesowo-amatorskich turniejów w Polsce.

 • V Kongres Patient Empowerment

PZU Zdrowie został partnerem głównym wydarzenia. Uczestnicy Kongresu dyskutowali nad rozwiązaniami, które będą korzystne dla przyszłości pacjentów, m.in. w zakresie doświadczeń pacjentów, nowoczesnych technologii i skutecznej edukacji. Jeden z głównych bloków tematycznych Kongresu był zatytułowany: „Medycyna, nauka i nowe technologie”. Wśród prelegentów Kongresu obecni byli również eksperci PZU Zdrowie. Wydarzenie odbyło się w dniach 27-28 kwietnia 2021 roku.

 • Podcast „Zdrowie w rozmowie”, czyli o nowych technologiach w medycynie

Partnerem głównym podcastu został PZU Zdrowie. Podcast obejmował 6 odcinków rozmów z pracownikami medycznymi, startupami, innowatorami, organizacjami zrzeszającymi pacjentów, stroną publiczną i dyrektorami placówek medycznych na temat tworzenia i wdrażania innowacji w polskiej ochronie zdrowia ze szczególnym naciskiem na innowacje cyfrowe. Miał na celu popularyzację stosowania rozwiązań innowacyjnych wśród pacjentów i szerokiej opinii publicznej. Zawierał także prezentacje konkretnych wdrożeń w dziedzinie AI. Pierwszy odcinek podcastu „Zdrowie w rozmowie” został wyemitowany 18 listopada 2021 roku, ostatni 26 stycznia 2022 roku.

Centrum Zarządzania Usługami Medycznymi PZU Zdrowie (CZUM) w Gdańsku

 • Rzecznik Zdrowia w PZU

Zdaniem rzecznika jest rozwiązywanie niestandardowych spraw pacjentów w procesie reklamacyjnym oraz edukowanie na temat profilaktyki zdrowotnej. We współpracy z Rzecznikiem Zdrowia oraz innymi ekspertami z PZU Zdrowie zostało przygotowanych 100 artykułów. Są one dostępne w sekcji Poradnik na stronie pzuzdrowie.pl.

Dystrybucja i obsługa

Placówki medyczne

Produkty zdrowotne - w formie ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz majątkowych, a także produktów pozaubezpieczeniowych - dystrybuowane są przez niemal wszystkie kanały sprzedaży Grupy PZU, m.in. sieć korporacyjną i agencyjną PZU i PZU Życie oraz sieć sprzedaży PZU Zdrowie. Wystąpienie pandemii COVID-19 wpłynęło również na wzrost sprzedaży w kanale cyfrowym, jakim jest portal mojePZU. Za jego pośrednictwem można kupić nową ofertę pakietów profilaktycznych i indywidualnych abonamentów medycznych, a także pojedyncze konsultacje medyczne realizowane zarówno w formie telekonsultacji, jak i stacjonarnie.

Sieć dystrybucji produktów zdrowotnych

Rozwój skali działalność PZU Zdrowie

Infrastruktura medyczna

PZU Zdrowie współpracuje z ponad 2 200 placówkami partnerskimi w blisko 600 miastach w Polsce. Jednocześnie konsekwentnie rozwija sieć własną liczącą już 130 placówek, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Częstochowie, Radomiu, Płocku i Opolu. Pracuje w niej łącznie ponad 2 400 lekarzy. Początkowo była ona tworzona przez pozyskiwanie lokalnych świadczeniodawców, którzy mają duże doświadczenie i cieszą się dobrą renomą w środowisku medycznym. Obecnie PZU Zdrowie poszerza zakres swojej działalności dwutorowo:

 • przeprowadza akwizycje placówek o dobrej lokalnej renomie;
 • buduje placówki od podstaw, co pozwala m.in. na wprowadzenie w tych miejscach jednolitych standardów wyposażenia oraz obsługi pacjenta.

Kanały kontaktu

Kanały kontaktu

Na wizytę lekarską lub inną usługę medyczną realizowaną przez PZU Zdrowie można umówić się przez:

 • portal samoobsługowy mojePZU z dostępnymi kalendarzami placówek;
 • aplikację mobilną PZU;
 • całodobową infolinię medyczną.

 

Co nas wyróżnia