zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

PZU Raport Roczny 2021 > Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Nota 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Zysk netto
5 434 2 530
Inne całkowite dochody 25 -5 148 1 602
   Podlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat
-5 253 1 549
      Wycena instrumentów dłużnych
-2 229 906
      Wycena należności od klientów z tytułu kredytów
-38 17
      Różnice kursowe z przeliczenia
5 104
      Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
-2 991 522
   Niepodlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat
105 53
      Wycena instrumentów kapitałowych
74 58
      Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych
31 -5
Dochody całkowite netto, razem
286 4 132
- dochody całkowite przypisywane właścicielom jednostki dominującej
1 324 2 619
- dochody całkowite przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących
-1 038 1 513