zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

37. Należności

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 37. Należności
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Należności - wartość bilansowa 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, w tym: 2 694 2 399
- należności od ubezpieczających 2 604 2 288
- należności od pośredników ubezpieczeniowych 89 98
- inne należności 1 13
Należności z tytułu reasekuracji 63 55
Inne należności 6 661 3 792
- należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i depozytów zabezpieczających 1) 4 516 1 861
- należności z tytułu rozliczeń kart płatniczych 931 807
- należności z tytułu dostaw i usług 310 303
- należności od budżetu, inne niż z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 98 144
- należności z tytułu prowizji dotyczących produktów pozabilansowych 170 175
- rozliczenia prewencyjne 33 38
- należności z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń 12 18
- należności z tytułu wykonywania czynności komisarza awaryjnego 8 10
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 223 76
- należności z tytułu kaucji i wadiów 54 38
- należności międzybankowe i międzyoddziałowe 16 4
- pozostałe 290 318
Należności, razem 9 418 6 246

1 W pozycji wykazuje się przede wszystkim należności związane z zawartymi, lecz nierozliczonymi transakcjami dotyczącymi instrumentów finansowych.

Zarówno na 31 grudnia 2021 roku, jak i na 31 grudnia 2020 roku wartość godziwa należności nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na ich krótkoterminowy charakter oraz politykę tworzenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.

Należności - wg wymagalności wynikającej z warunków umowy 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Do 1 roku 1) 9 191 5 978
Powyżej 1 roku do 5 lat 150 177
Powyżej 5 lat 77 91
Należności – wg wymagalności wynikającej z warunków umowy, razem 9 418 6 246

1 W tym należności przeterminowane.