zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

51. Aktywa stanowiące zabezpieczenie należności, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 51. Aktywa stanowiące zabezpieczenie należności, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Aktywa finansowe zastawione jako zabezpieczenie zobowiązań i zobowiązań warunkowych 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Wartość bilansowa aktywów finansowych zastawionych jako zabezpieczenie zobowiązań 12 133 11 671
   Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 1 205 1 154
   Pokrycie Funduszu ochrony środków gwarantowanych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 1 027 980
   Pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 275 216
   Pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji (BFG) 489 391
   Kredyt lombardowy i techniczny 5 481 5 852
   Inne kredyty 431 699
   Emisja hipotecznych listów zastawnych 1 402 1 838
   Pokrycie Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 28 43
   Transakcje pochodne 1 756 456
   Blokada aktywów w związku z umową technicznego limitu kredytowego w Izbie Rozliczeniowej Transakcje pochodne 39 42
Wartość bilansowa aktywów finansowych zastawionych jako zabezpieczenie zobowiązań warunkowych - -
Aktywa finansowe zastawione jako zabezpieczenie zobowiązań i zobowiązań warunkowych, razem 12 133 11 671