zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

43. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 43. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

43.1 Zasady rachunkowości

Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w momencie, gdy jednostka Grupy PZU staje się stroną wiążącego kontraktu, z którego wynika, że ponosi ryzyko związane z instrumentem finansowym.

W kolejnych okresach wycenia się je w zamortyzowanym koszcie.

Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych (lub ich części) wyłącza się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, gdy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.

43.2 Dane ilościowe

Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Obligacje 4 154 4 597
Certyfikaty depozytowe 695 1 611
Listy zastawne 1 091 1 324
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych, razem 5 940 7 532

Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych wg wymagalności 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Do 1 roku 4 433 6 189
Powyżej 1 roku do 5 lat 1 042 1 051
Powyżej 5 lat 465 292
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych wg wymagalności, razem 5 940 7 532