zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

[GRI 102-55]

Numer GRI Standard Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Numer strony
Założenia i podstawy raportowania
GRI 101
Założenia i podstawy raportowania Podejście do raportowania (martyca istotności)
Wskaźniki profilowe
Profil organizacji
GRI 102 102-1 Nazwa organizacji Krótka charakterystyka
GRI 102 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi Krótka charakterystykaModel biznesowy
GRI 102 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Centrala PZU Warszawa, al. Jana Pawła II 24
GRI 102 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej Krótka charakterystykaModel biznesowy
GRI 102 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji Krótka charakterystykaModel biznesowy
GRI 102 102-6 Obsługiwane rynki Krótka charakterystykaModel biznesowy
GRI 102 102-7 Skala działalności Krótka charakterystyka, Efektywność finansowa
GRI 102 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji Zagregowane dane dotyczące zatrudnienia, Pracodawca pierwszego wyboru
GRI 102 102-9 Opis łańcucha dostaw Zasady współpracy z kontrahentami
GRI 102 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości W 2021 roku i do daty publikacji niniejszego sprawozdania zaszły następujące zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej PZU:
 • 3 stycznia 2021 roku miało miejsce przejęcie przedsiębiorstwa Idea Bank przez Bank Pekao w wyniku decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) o przymusowej restrukturyzacji. Instrument przymusowej restrukturyzacji zastosowany przez BFG względem Idea Banku polegał na przejęciu przez Bank Pekao ze skutkiem określonym w art. 176 ust. 1 ustawy o BFG przedsiębiorstwa Idea Banku, obejmującego ogół jego praw majątkowych oraz zobowiązań według stanu na koniec dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, tj. 31 grudnia 2020 roku, z wyłączeniem określonych praw majątkowych i zobowiązań wskazanych w decyzji BFG;
 • 7 stycznia 2021 roku spółka CORSHAM sp. z o.o. zbyła wszystkie posiadane udziały w spółce PayPo sp. z o.o.;
 • 31 marca 2021 roku Bank Pekao nabył 210 641 akcji stanowiących 38,33% w kapitale i uprawniających do 38,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu;
 • 15 kwietnia 2021 roku nastąpiła rejestracja w KRS zmiany dotyczącej spółki NewCommerce Services sp. z o.o., w której jedynym udziałowcem stał się Alior Leasing sp. z o.o.;
 • 20 maja 2021 roku spółka PZU Finance AB została postawiona w stan likwidacji;
 • 31 maja 2021 roku miało miejsce połączenie spółki PZU Zdrowie S.A. ze spółką Polmedic sp. z o.o.; cały majątek spółki Polmedic sp. z o.o. został przejęty przez PZU Zdrowie S.A., a spółka Polmedic sp. z o.o. przestała istnieć. Prowadzona dotychczas przez spółkę Polmedic sp. z o.o. działalność będzie kontynuowana przez PZU Zdrowie S.A. w ramach oddziału „PZU Zdrowie S.A. Oddział Centrum Medyczne Polmedic w Radomiu”;
 • 31 maja 2021 roku Spółka Bonus-Diagnosta Sp. z o.o. nabyła 100% udziałów spółki NZOZ Grupa Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy;
 • 1 lipca 2021 roku w KRS zarejestrowano połączenie poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej NewCommerce Services sp. z o.o. na spółkę przejmującą Serwis Ubezpieczeniowy sp. z o.o. (łączenie przez przejęcie);
 • 20 lipca 2021 spółka Pekao Leasing sp. z o.o. nabyła 100 udziałów spółki PEUF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% w kapitale i głosach spółki;
 • 29 września 2021 roku spółka Harberton sp. z o.o. w likwidacji została wykreślona z KRS;
 • 29 października 2021 roku nastąpiło przeniesienie własności udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion sp.z o.o. na Quercus Agent Transferowy sp. z o.o, które stanowiły 100% udziałów w kapitale i uprawniających do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o;
 • 2 listopada 2021 roku nastąpiło połączenie spółki Bonus Diagnosta sp. z o.o. i spółki NZOZ Grupa Medical sp. z o.o., w wyniku którego spółka NZOZ Grupa Medical przestała istnieć;
 • na podstawie umów nabycia zawartych w 2021 roku (w marcu 2021 roku- nabycie 21 akcji AAS BALTA stanowiących 0,0004% w kapitale i głosach na ZW; we wrześniu 2021 roku - nabycie 169 akcji AAS BALTA stanowiących 0,0036% w kapitale i głosach na ZW; w grudniu 2021 roku- nabycie 52 akcji AAS BALTA stanowiących 0,0011% w kapitale i głosach na ZW) PZU SA posiadał wg stanu na koniec grudnia 2021 roku 4 728 063 akcji AAS BALTA stanowiących 99,99998% w kapitale spółki i głosach na ZW (pozostał jeszcze 1 akcjonariusz mniejszościowy posiadający 1 akcję AAS BALTA);
 • w wyniku przeprowadzonej w styczniu 2022 roku transakcji, w strukturze akcjonariatu podmiotu powiązanego z PZU SA – PRJSC IC PZU Ukraine – na koniec stycznia 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku zaszły zmiany i aktualna struktura akcjonariatu PRJSC IC PZU Ukraine przedstawia się następująco: PZU SA – 90,994354%, PZU Życie – 0,003967%, PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance - 9,001678%;
 • 5 stycznia 2022 roku Trade Register wykreślił spółkę Aquaform RO SRL z rejestru. Spółka została zlikwidowania z dniem 20 stycznia 2022 roku;
 • 17 marca 2022 roku PZU podpisał przedwstępną umowę nabycia 100% akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia Spółka Akcyjna („TFI Energia”) od Polskiej Grupy Energetycznej Spółki Akcyjnej. Finalizacja transakcji planowana jest na połowę roku, po uzyskaniu zgód KNF i UOKiK. Po zakończeniu transakcji TFI Energia będzie jednostką zależną od PZU, objętą konsolidacją.
GRI 102 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Kluczowe ryzyka niefinansowe/Przeciwdziałanie korupcji
GRI 102 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy Ambicje strategiczne [IIRC]Strategia ESG Grupy PZU o środowisku i klimacie 
GRI 102 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach Strategia ESG Grupy PZU o środowisku i klimacieDialog z otoczeniem
Strategia
GRI 102 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla List Prezesa Zarządu PZU SA 
GRI 102 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Ambicje strategiczne [IIRC], Ambicje strategiczne [IIRC]/Strategia innowacji, Outlook - perspektywa 2022+ [IIRC], Wyniki z kapitałów i wpływów, Strategia ESG Grupy PZU o środowisku i klimacieKluczowe ryzyka niefinansowe, Kluczowe ryzyka niefinansowe/Bezpieczeństwo informacji, Kluczowe ryzyka niefinansowe/Przeciwdziałanie przestępczości oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Etyka i integralność
GRI 102 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań Etyczne podstawy prowadzenia biznesu
GRI 102 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porad dotyczących zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz w sprawach związanych z integralnością organizacji Kluczowe ryzyka niefinansowe/System zgłaszania nieprawidłowości
Ład organizacyjny
GRI 102 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi najwyższemu organowi nadzorczemu Etyczne podstawy prowadzenia biznesu
GRI 102 102-20 Odpowiedzialność na poziomie zarządczym za kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym Ambicje strategiczne [IIRC]
GRI 102 102-25 Konflikt interesów Kluczowe ryzyka niefinansowe/Zarządzanie konfliktem interesów
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą Dialog z otoczeniem
GRI 102 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi Pracodawca pierwszego wyboru/Dialog ze związkami zawodowymi
GRI 102 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację Dialog z otoczeniem
GRI 102 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania Dialog z otoczeniem
GRI 102 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie Dialog z otoczeniem
Praktyka raportowania
GRI 102 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Podejście do raportowania (martyca istotności)
GRI 102 102-46 Proces definiowania treści raportu i granic aspektów Podejście do raportowania (martyca istotności)
GRI 102 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy Podejście do raportowania (martyca istotności)
GRI 102 102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) W porównaniu do poprzednio raportowanych danych w zakresie 2, zarówno 2020 rok jak i 2018 rok (rok bazowy) zostały skorygowane ze względu na rozpoczęcie przez Grupę Banku Pekao pomiarów i oszacowania zużycia ciepła w obiektach gdzie zużycia są nieopomiarowane. Ta zmiana przełożyła się na korektę emisji Grupy w zakresie 2 o 26,8 tys. ton dla 2020 roku i 34,0 tys. ton dla 2018 roku, natomiast nie spowodowała rekalkulacji emisji dla PZU ani PZU Życie.
O rewizji kalkulacji dla roku bazowego zdecydowało to, iż zmiana w metodyce mierzenia zużycia energii w Grupie Pekao skutkowała identyfikacją dodatkowych emisji w wartości, która przekroczyła poziom istotności dla którego konieczna jest rewizja
GRI 102 102-49 Zmiany w raportowaniu Nie było znacznych zmian w stosunku do poprzedniego raportu dotyczących zakresu i zasięgu raportu.
GRI 102 102–50 Okres raportowania Od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku. Podejście do raportowania (matryca istotności)
GRI 102 102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) Ostatni raport został opublikowany 25 marca 2021 roku i dotyczył danych z 2020 rok.
GRI 102 102-52 Cykl raportowania  Roczny
GRI 102 102-53 Dane kontaktowe Piotr Wiśniewski
Kierownik Zespołu Relacji Inwestorskich
daneniefinansowe@pzu.pl
GRI 102 102-54 Wskazanie, czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w wersji Core lub Comprehensive Raport sporządzono w wersji Core Podejście do raportowania (martyca istotności)
GRI 102 102-55 Indeks GRI Indeks GRI 
GRI 102 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Raport nie podlega weryfikacji zewnętrznej. Sama kalkulacja emisji za 2020 oraz za 2021 rok zostały po raz pierwszy poddane niezależnej weryfikacji przez certyfikowanego weryfikatora.
Podejście do zarządzania
GRI 103 103-1 Wyjaśnienie zagadnień zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Podejście do raportowania (matryca istotności), Kluczowe ryzyka niefinansowe/Bezpieczeństwo informacjiKluczowe ryzyka niefinansowe/Przeciwdziałanie korupcjiAmbicje strategiczne [IIRC]/Strategia podatkowa
GRI 103 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Etyczne podstawy prowadzenia biznesu, Kluczowe ryzyka niefinansowe/Bezpieczeństwo informacji, Kluczowe ryzyka niefinansowe/Przeciwdziałanie korupcji, Kluczowe ryzyka niefinansowe/Przeciwdziałanie przestępczości oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Ambicje strategiczne [IIRC]/Strategia inwestycyjna, Ambicje strategiczne [IIRC]/Strategia innowacji, Ambicje strategiczne [IIRC]/Strategia podatkowa, Pracodawca pierwszego wyboru, Pracodawca pierwszego wyboru/Warunki pracy i wynagrodzenie, Pracodawca pierwszego wyboru/Dobrostan pracowników, Pracodawca pierwszego wyboru/Włączająca kultura organizacyjna, Pracodawca pierwszego wyboru/Bezpieczeństwo i higiena pracy w dobie COVID-19, Szkolenia i rozwój pracowników, Szkolenia i rozwój pracowników/Dzielenie się wiedzą, Klient w centrum uwagi/strategia produktowa, Zarządzanie doświadczeniem klienta, Odpowiedzialna sprzedaż/Zrozumiałe produkty, Zasady współpracy z kontrahentami, Zaangażowanie społeczne Grupy PZU, Zaangażowanie społeczne Grupy PZU/COVID-19, Działania charytatywne/Fundacja PZU, Działania charytatywne/Wolontariat, Bezpośredni wpływ na środowisko
GRI 103 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Etyczne podstawy prowadzenia biznesu, Kluczowe ryzyka niefinansowe/Bezpieczeństwo informacji, Kluczowe ryzyka niefinansowe/Przeciwdziałanie korupcjiAmbicje strategiczne [IIRC]/Strategia inwestycyjnaAmbicje strategiczne [IIRC]/Strategia innowacjiAmbicje strategiczne [IIRC]/Strategia podatkowaSzkolenia i rozwój pracownikówSzkolenia i rozwój pracowników/Dzielenie się wiedząKlient w centrum uwagi/strategia produktowaZaangażowanie społeczne Grupy PZU/COVID-19Działania charytatywne/Fundacja PZUDziałania charytatywne/Wolontariat
Wskaźniki tematyczne:
Tematy ekonomiczne:
Wyniki ekonomiczne
GRI 201 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych) Efektywność finansowa 
Przeciwdziałanie korupcji
GRI 205 205-1 Działania oceniane pod kątem zagrożeń związanych z korupcją Kluczowe ryzyka niefinansowe/Przeciwdziałanie korupcji 
GRI 205 205-2 Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji Kluczowe ryzyka niefinansowe/Przeciwdziałanie korupcji 
GRI 205 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Kluczowe ryzyka niefinansowe/Przeciwdziałanie korupcji 
Naruszenie zasad wolnej konkurencji
GRI 206 206-1 Kroki prawne podjęte wobec organizacji dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych Odpowiedzialna sprzedaż/Etyka reklamy, Etyczne podstawy prowadzenia biznesu
Transparentność podatkowa
GRI 207 207-1 Podejście do sprawozdawczości podatkowej Ambicje strategiczne [IIRC]/Strategia podatkowa 
GRI 207 207-2 Kontrola i zarządzenie ryzkiem w sprawozdawczości podatkowej Ambicje strategiczne [IIRC]/Strategia podatkowa 
GRI 207 207-3 Zaangażowanie w rozwój polityki podatkowej Ambicje strategiczne [IIRC]/Strategia podatkowa 
GRI 207 207-4 Sprawozdawczość podatkowa spółek zagranicznych Ambicje strategiczne [IIRC]/Strategia podatkowa 
Tematy środowiskowe
Materiały
GRI 301 301-1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości Bezpośredni wpływ na środowisko/Zużycie surowców
Energia
GRI 302 302-1 Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców Bezpośredni wpływ na środowisko/Zużycie energii 
GRI 302 302-4 Redukcja zużycia energii Bezpośredni wpływ na środowisko/Zużycie energii 
Zgodność z regulacjami środowiskowymi
GRI 303 303-5 Łączny pobór wody w podziale na źródła Bezpośredni wpływ na środowisko/Zużycie surowców
Emisje
GRI 305 305-1 Łączne bezpośrednie emisje Bezpośredni wpływ na środowisko/Ślad węglowy Grupy Kapitałowej PZU
GRI 305 305-2 Łączne emisje pośrednie związane z energią Bezpośredni wpływ na środowisko/Ślad węglowy Grupy Kapitałowej PZU
GRI 305 305-3 Inne emisje pośrednie Bezpośredni wpływ na środowisko/Ślad węglowy Grupy Kapitałowej PZU
GRI 305 305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych Bezpośredni wpływ na środowisko/Ślad węglowy Grupy Kapitałowej PZU
GRI 305 305-5 Redukcje emisji gazów cieplarnianych Bezpośredni wpływ na środowisko/Ślad węglowy Grupy Kapitałowej PZU
Zgodność z regulacjami środowiskowymi
GRI 307 307-1 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska Bezpośredni wpływ na środowisko 
Ocena środowiskowa dostawców
GRI 308 308-1 Nowi dostawcy,  którzy zostali poddani ocenie pod kątem spełniania kryteriów środowiskowych Zasady współpracy z kontrahentami
Tematy społeczne
Zatrudnienie
GRI 401 401-1 Pracownicy nowo zatrudnieni oraz odejścia Pracodawca pierwszego wyboru
Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403 403-2 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą Pracodawca pierwszego wyboru/Bezpieczeństwo i higiena pracy w dobie COVID-19
Edukacja i szkolenia
GRI 404 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika Szkolenia i rozwój pracowników 
GRI 404 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę Szkolenia i rozwój pracowników 
GRI 404 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia Szkolenia i rozwój pracowników 
Różnorodność i równość szans
GRI 405 405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności Poszanowanie praw człowieka i różnorodnośćZagregowane dane dotyczące zatrudnienia 
GRI 405 405-2 Średnie wynagrodzenie zasadnicze kobiet do mężczyzn Pracodawca pierwszego wyboru/Warunki pracy i wynagrodzenie 
Przeciwdziałanie dyskryminacji
GRI 406 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii Pracodawca pierwszego wyboru/Włączająca kultura organizacyjna
Ocena społeczna dostawców
GRI 414 414-1 Nowi dostawcy, którzy zostali sprawdzeni pod kątem spełniania kryteriów społecznych Zasady współpracy z kontrahentami
Marketing oraz oznakowanie produktów i usług
GRI 417 417-1 Wymogi wewnętrzne w zakresie oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat Odpowiedzialna sprzedaż/Zrozumiałe produktyOdpowiedzialna sprzedaż/Etyka reklamy
GRI 417 417-2 Przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat Odpowiedzialna sprzedaż/Zrozumiałe produktyOdpowiedzialna sprzedaż/Etyka reklamy
GRI 417 417-3 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej Odpowiedzialna sprzedaż/Zrozumiałe produktyOdpowiedzialna sprzedaż/Etyka reklamy
Ochrona prywatności klienta
GRI 418 418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych Kluczowe ryzyka niefinansowe/Bezpieczeństwo informacji 
Zgodność z regulacjami społeczno-ekonomicznymi
GRI 419 419-1 Niezgodność z przepisami prawa i regulacjami społeczno-ekonomicznymi Zarządzanie doświadczeniem klienta/Skargi i reklamacje, Etyczne podstawy prowadzenia biznesu
Aspekt sektorowy: społeczności lokalne
G4-FS14 Inicjatywy podjęte w celu poprawy dostępu do usług finansowych dla osób defaworyzowanych Poszanowanie praw człowieka i różnorodność/Zarządzanie różnorodnością
G4-FS15 Polityki zapewniające uczciwe projektowanie oraz sprzedaż produktów i usług finansowych Odpowiedzialna sprzedaż/Zrozumiałe produkty
G4-FS16 Inicjatywy mające na celu edukację finansową według typu odbiorców Szkolenia i rozwój pracowników/Dzielenie się wiedzą