zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Zaangażowanie społeczne Grupy PZU

PZU Raport Roczny 2021 > Zaangażowanie społeczne Grupy PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:
Społeczna odpowiedzialność (CSR) - „Grupa PZU jest odpowiedzialna społecznie - chcemy wnosić jak najwięcej pozytywnych wartości do relacji z naszymi interesariuszami i otaczającym nas środowiskiem. Harmonijne działanie, na wszystkich szczeblach naszej współpracy, nie będzie możliwe bez uwzględnienia praw i potrzeb otoczenia.”
„Zaangażowanie społeczne PZU stanowi trwały element modelu biznesowego, w którym działania w obszarze sponsoringu, prewencji czy wolontariatu podejmowane są w sposób kompleksowy i zorganizowany. Oznacza to, że nie tylko poważanie traktujemy te kwestie z punktu widzenia etyki biznesu i postrzegania marki PZU, ale także uważamy, że jest to jak najbardziej uzasadnione z punku widzenia efektywności biznesu. W obliczu tempa zmian społecznych i gospodarczych zdecydowaliśmy się włączyć te działania do nowej strategii biznesowej na lata 2021-2024. W ramach przyjętych ambicji chcemy m.in. dotrzeć do 15 mln odbiorców rocznie, w ramach działań z zakresu bezpieczeństwa i zrównoważonego stylu życia.”
Sylwia Matusiak, Dyrektor Zarządzający ds. Marketingu, Sponsoringu i Prewencji, PZU i PZU Życie

Bezpieczeństwo od lat jest głównym tematem zaangażowania społecznego PZU i wkładu w rozwój lokalnych społeczności. Firma prowadzi działania prewencyjne mające na celu zapobieganie wypadkom lub minimalizowanie ich skutków – wskazuje prawidłowe zachowania, wpiera kampanie profilaktyczne i służby ratownicze. Analizuje przyczyny wypadków i wybiera najbardziej palące problemy, tak by podejmowane przez nią działania były jak najbardziej efektywne. Jednak zmieniająca się rzeczywistość i sytuacja związana z pandemią COVID-19 spowodowała, że większy nacisk położono na drugi kluczowy obszar zaangażowania społecznego, czyli promocję zdrowia i aktywnego stylu życia. W dobie pandemii Grupa PZU zwraca uwagę nie tylko na profilaktykę i zdrowie fizyczne, ale także odpowiadamy na wyzwania związane z zachowaniem równowagi psychicznej i przeciwdziałania problemom zdrowia psychicznego.

[GRI 103-2]

Kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu są uregulowane w Strategii ESG „Rozwój w równowadze” na lata 2021-2024, która wskazuje na strategiczne obszary zaangażowania społecznego Grupy PZU oraz Polityce zrównoważonego rozwoju Grupy PZU.

W obszarze charytatywno-sponsoringowym nie obowiązuje jedna polityka na poziomie Grupy Kapitałowej.

W PZU i PZU Życie obowiązuje Kodeks etyki reklamy, który porusza kwestie społecznej odpowiedzialności reklamy, m.in. brak treści dyskryminujących, naruszających normy obyczajowe i religijne. Ponadto reguluje ogólne zasady prowadzenia działań sponsoringowych. W pozostałych spółkach PZU obowiązują Dobre praktyki Grupy PZU, czyli zbiór wartości i zasad, którymi wszyscy pracownicy powinni kierować się, w relacjach z klientem, kontrahentami i wewnątrz Spółki. PZU Zdrowie prowadzi działania społeczne z uwzględnieniem Kodeksu Etyki Reklamy i Dobrych praktyk Grupy PZU, w spółce funkcjonuje również Procedura sponsoringu. Na zasadach Kodeksu Etyki Reklamy działania społeczne prowadzi również Alior Bank. W LINK4 wdrożono Politykę współpracy ze społecznościami lokalnymi i działań charytatywnych. TUW PZUW wdrożył Regulamin działalności sponsoringowej oraz Regulamin komitetu sponsoringu, prewencji i CSR.

W Banku Pekao obowiązują Zasady przyznawania darowizn i sponsoringu przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Regulacja uwzględniła m.in. powołanie Komisji do spraw sponsoringu i darowizn wspierającej Zarząd banku w procesie podejmowania przez bank decyzji dotyczących zaangażowania w projekty sponsoringowe lub w zakresie przyznawania przez Bank darowizn.

Ubezpieczeniowe spółki zagraniczne dążąc do pełnienia roli odpowiedzialnego członka społeczeństwa przyczyniają się do wzrostu dobrobytu nie tylko rozwijając biznes i dbając o swoich pracowników, ale także inicjując projekty odpowiedzialności społecznej i wzmacniając relacje ze społecznościami lokalnymi. W spółkach bałtyckich obowiązuje Polityka charytatywna i sponsoringowa, której celem jest określenie ram interakcji ze społecznością w zakresie sponsoringu, darowizn i innych form wsparcia społecznego, a także zdefiniowanie obszarów świadczenia, w których spółki udzielają wsparcia. Polityka określa również departamenty kierujące, metody zarządzania oraz kompetencje w zakresie sponsoringu i zarządzania wsparciem społecznym w każdej ze spółek.

Działania charytatywne PZU i PZU Życie prowadzone są przez Fundację PZU. Fundacja PZU działa na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Fundacji. Ramy działalności charytatywnej firmy LINK4 określone zostały w wewnętrznym dokumencie. Jest nim Polityka współpracy ze społecznościami lokalnymi i działań charytatywnych. Priorytetem działań o charakterze prospołecznym są: bezpieczeństwo, integracja społeczna obejmująca edukację i wsparcie dla młodzieży, środowisko. Dokument reguluje również kwestię wolontariatu pracowniczego.

Ponadto PZU, PZU Życie oraz TUW PZUW zgodnie ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej utworzyły fundusz prewencyjny (każda spółka oddzielnie) przeznaczony na finansowanie działań mających na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków zdarzeń losowych.

Zestawienie wydatków poniesionych w 2021 roku przez PZU i Grupę PZU, których dotyczy zasada 1.5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w 2021 roku prezentuje poniższa tabela.

Wydatki Grupy Kapitałowej PZU według obszarów zawartych w rekomendacji 1.5 DPSN GPW 2021 (mln zł brutto)

Wydatki poniesione w 2021 roku na wspieranie: PZU Grupa PZU*
kultury 2,4 5,2
sportu i aktywności ruchowej 7,5 24,1
organizacji społecznych i fundacji 15,1 27,8
instytucji charytatywnych 0 0
mediów 0,7 2,3
związków zawodowych 0 0,6

*Grupa Kapitałowa, w tym Grupa Banku Pekao i Grupa Alior Bank

W 2021 roku PZU, PZU Życie w ramach funkcjonujących w tych spółkach funduszy prewencyjnych poniosły wydatki m.in. na działalność przeciwwypadkową, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo w zakładach pracy.

Wydatki poniesione z funduszu prewencyjnego w 2021 roku na:
PZU PZU Życie
działalność przeciwwypadkową 24,3 0
ochronę zdrowia 0 17,1
bezpieczeństwo 0 5,8

COVID-19

Ryzyko obszaru: Ryzyko związane z niedostępnością pracowników w związku z zakażeniem COVID-19. Zakażenie dużej liczby pracowników jednocześnie, wstrzymanie realizowanych przez nich procesów.

Podejście do zarządzania: Dążenie do minimalizacji tego ryzyka było jedną z przesłanek podjęcia odpowiednich działań przez Sztab Kryzysowy.

Treści regulacji wewnętrznych zostały dostosowane do wymogów wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących. Zapewniono środki ochronne dla pracowników. Procesem minimalizowania ryzyka wystąpienia zakażeń wśród pracowników zarządza Biuro Bezpieczeństwa, we współpracy z innymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi.

Kluczowe regulacje: Procedura czasowej pracy zdalnej w PZU i PZU Życie obowiązującej w okresie ryzyka wystąpienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zachorowań na koronawirusa, Zarządzenie w sprawie Zasad bezpieczeństwa dla pracowników w czasie pandemii COVID-19

WYZWANIE

17 listopada 2019 roku w mieście Wuhan, w prowincji Hubei, w środkowych Chinach, rozpoczęła się epidemia zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. 11 marca 2020 roku została uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za pandemię.

[GRI 103-2] [GRI 103-3]

Sztab Kryzysowy

Działania Grupy PZU w reakcji na zagrożenie koronawirusem koordynuje Sztab Kryzysowy składający się z przedstawicieli Zarządu PZU i PZU Życie. W roku 2021 organ ten kontynuował przyjętą strategię działań dostosowując ją do aktualnej sytuacji pandemicznej.

Sztab Kryzysowy posiada kompetencje w dwóch kluczowych aspektach: organizacyjno-prawnym oraz technicznym. W ramach pierwszego z nich wprowadzono m.in. procedury pozwalające na pracę zdalną. Dokonano także niezbędnych zmian w procedurach ciągłości działania. Równolegle powstały nowe regulacje pozwalające na zarządzanie ryzykiem infekcji, bazujące m.in. na rejestrach zidentyfikowanych przypadków.

Działania PZU wspierające walkę z pandemią COVID-19 można podsumować zakreślając cztery obszary: pracowniczy, klientów, rozwoju biznesu oraz zaangażowania społecznego.

Rezultaty działań w obszarze pracowniczym

 • Praca zdalna i rotacyjna

Kontynuowano możliwość świadczenia pracy zdalnej lub w systemie rotacyjnym. Podobne rozwiązania, pozwalające pracownikom na pracę w trybie zdalnym, zastosowano również w Grupach Banku Pekao i Alior Banku.

 • Szkolenia online

Rozszerzono zakres szkoleń online, które pozwoliły na kontynuację rozwoju zawodowego i osobistego.

 • Dostęp do informacji

Elektroniczny biuletyn „Alert PZU” i informacje przekazywane w intranecie pozwoliły utrzymać wysoką świadomość pracowników na temat rozwoju pandemii i obowiązujących ograniczeń.

 • Wsparcie psychologiczne

Uruchomiono „Program Wsparcia Pracowników #rozmawiajMY” oraz bezpłatną infolinię dla pracowników, którzy potrzebowali pomocy psychologicznej. Ponadto pracownicy mogli skorzystać z webinarów dotyczących funkcjonowania w nowej sytuacji. Warsztaty dla menedżerów „Wspierający lider – w trosce o dobrostan własny i zespołu” w formie online były nakierowane na budowanie odporności psychicznej, radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

 • Promocja szczepień wśród pracowników

PZU zaangażował się w program „Szczepienia w zakładach pracy”, w ramach którego współpracowano z innymi przedsiębiorstwami w celu zapewnienia szczepień dla ich pracowników i członków ich rodzin.

PZU Ukraina oraz PZU Ukraina Życie wdrożyły program ograniczający rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz zapewniający ciągłość działania spółek przez zwiększenie liczby pracowników, którzy przeszli pełen cykl szczepień. Regularnie rozpowszechniane są specjalne komunikaty dla pracowników mające na celu popularyzację szczepień – publikowane są wyjaśnienia i komentarze ekspertów oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Rezultaty działań w obszarze klienta

 • Dostępność placówek obsługowych

W czasie kolejnych fal pandemii utrzymano dostępność oddziałów ubezpieczeniowych, bankowych i placówek medycznych z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń prawnych i restrykcji sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19. Placówki wyposażono w środki do dezynfekcji powierzchni i odkażania rąk, maseczki oraz pleksi ochronne na stanowiskach bezpośredniej obsługi. W oddziałach zapewniono codzienną dezynfekcję powierzchni ze szczególnym uwzględnieniem newralgicznych miejsc takich jak klamki, poręcze i biurka. Klienci zachęcani byli do bezgotówkowych form płatności. Procesy sprzedażowe i obsługowe zostały dostosowane do nowych wymogów, tak aby zapewnić ciągłość działania i bezpieczeństwo obsługi klientów między innymi poprzez większe wykorzystanie zdalnych kanałów kontaktu oraz aplikacji mojePZU, w tym także zapewnienie możliwości skorzystania ze zdalnych procesów zawarcia umowy zarówno po stronie ubezpieczeń majątkowych, jak i życiowych.

 • Ułatwienia w likwidacji szkód

W procesie likwidacji szkód włączono możliwość przeprowadzenia zdalnych oględzin mieszkań, pojazdów i szkód uprawowych przez smartfon oraz wycenę odszkodowania na podstawie zdjęć i rozmowy telefonicznej. Jednocześnie zwiększono limity kwotowe dla obsługi spraw majątkowych w trybie uproszczonym. Wprowadzono także usługę Door to Door polegającą na odbiorze od klienta pojazdu, naprawie i dostarczeniu pod wskazany adres, a także możliwość refundacji kosztów dezynfekcji pojazdu naprawianego w Sieci Naprawczej PZU. Umożliwiono dokonywanie bezkontaktowej wypłaty odszkodowania.

 • Wsparcie klientów i partnerów biznesowych

W okresie trwania pandemii klienci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mieli możliwość przesunięcia terminu opłaty składki, rozłożenia płatności na raty, a nawet okresowego przejęcia opłacania składek przez PZU.

W przypadku partnerów biznesowych i kontrahentów przyjęto politykę wypłaty należności w ciągu maksymalnie trzech dni.

 • Wsparcie dla agentów

Od 2020 roku agencje PZU wyposażone są w przesłony ochronne na stanowiskach bezpośredniej obsługi. Agenci mają wsparcie z zakresie zdalnej sprzedaży z wykorzystaniem portalu mojePZU. Od 2020 roku agenci otrzymywali również podstawowe środki bezpośredniej ochrony.

Rezultaty działań w obszarze rozwoju biznesu

 • Rozszerzenie skali zdalnych usług medycznych

W kwietniu 2020 roku uruchomione zostało Centrum Telemedyczne PZU Zdrowie. W 2021 roku lekarze Centrum Telemedycznego udzielili o 450% więcej teleporad niż w 2020 roku. PZU Zdrowie kontynuowało realizację Programu Zdalna Opieka COVID-19 skierowanego do pacjentów, którzy podejrzewali u siebie zarażenie koronawirusem lub mieli potwierdzony pozytywny wynik testu na COVID-19 i przebywali w izolacji domowej. PZU Zdrowie było również operatorem dwóch programów Ministerstwa Zdrowia: Domowej Opieki Medycznej oraz Teleplatformy Pierwszego Kontaktu.

W 2021 roku w ramach wsparcia programu Domowa opieka medyczna z nieodpłatnej pomocy PZU Zdrowie skorzystało ponad 130 tys. pacjentów, którzy wykonali ponad 4,8 mln pomiarów pulsoksymetrem. Lekarze PZU Zdrowie udzielili prawie 22 tys. teleporad pacjentom objętym tym programem. W ponad 5 tys. przypadków konieczne było wezwanie karetki pogotowia. W szczytowym momencie trzeciej fali obsługiwano ponad 2 500 alertów i umawiano ponad 300 teleporad dziennie.

Konsultanci PZU Zdrowie kontaktowali się również z pacjentami, którzy wypełnili formularz na stronie gov.pl i podczas rozmowy wystawiali skierowanie na przeprowadzenie testu COVID-19. Dzięki temu udało się zwiększyć liczbę osób kwalifikowanych na testy. W szczycie trzeciej fali wystawiano ponad 5 000 zleceń na testy dziennie.

Celem Programu Zdalna Opieka COVID-19 było przede wszystkim zapewnienie pacjentom ciągłego dostępu do rzetelnych informacji o chorobie poprzez kontakt ze specjalistami w ramach telekonsultacji medycznych. Program realizowany był od grudnia 2020 roku do czerwca 2021 roku. W tym czasie pomoc otrzymało blisko 1 400 pacjentów.

Grupa PZU Zdrowie wsparła również Narodowy Program Szczepień prowadząc 32 Narodowych Punktów Szczepień w swoich centrach medycznych. W okresie zwiększonego zainteresowania szczepieniami w II i III kwartale 2021 roku był prowadzony także punkt drive-thru przy ul. Woronicza w Warszawie. W 2021 roku Grupa PZU Zdrowie wykonała ok. 120 tys. szczepień przeciwko COVID-19.

PZU w Ukrainie uruchomił Gabinet Klienta Life, czyli platformę wykorzystującą dokumenty w formie elektronicznej. Pozwoliło to na sprawne składanie dokumentów przez klienta, przyjęcie ich do analizy i szybkie udzielenie informacji zwrotnych. Dodatkowo w dobie pandemii spółka dała możliwość złożenia dokumentów o wypłatę i wprowadzenie zmian w umowach ubezpieczenia przez Internet, czyli właśnie z wykorzystaniem Gabinetu Klienta Life. Innowacja pozwoliła na przyspieszenie obsługi klienta.

PZU Litwa Życie zapewnił wsparcie wolontariuszom z inicjatywy społecznej „Vaiku svajones” (pol. „Marzenia dzieci”), oferując im bezpłatne ubezpieczenie na życie wraz ze wsparciem finansowym na wypadek zarażenia COVID-19. Inicjatywa została zainicjowana na początku listopada 2021 roku i będzie kontynuowana w roku kolejnym.

Rezultaty działań w obszarze społecznym

 • Bezpośrednie wsparcie

Działania przeprowadzone w 2021 roku obejmowały:

  • na walkę ze skutkami pandemii przeznaczono ponad 6,2 mln zł. Z tej puli doposażono placówki medyczne, w tym ratownictwo medyczne w sprzęt i wyposażenie medyczne, środki ochrony osobistej oraz sprzęt i środki do dezynfekcji,
  • szpitale, które zgłosiły potrzebę dalszego korzystania z opasek zdalnie monitorujących parametry życiowe pacjentów, które otrzymały w 2020 roku, korzystały z nich również w roku 2021 - na koniec 2021 roku w 8 szpitalach było 208 opasek i 12 tabletów do obsługi opasek,
  • w ramach kontynuacji wsparcia transportu dla placówek medycznych, udostępniono 73 auta dla 57 placówek
   w całym kraju,
  • kontynuowano rozpoczęte w 2020 roku wsparcie infolinii „Wspieraj Seniora”, której celem jest pomoc osobom w wieku 70+ w diagnozowaniu ich potrzeb wynikających z sytuacji pandemicznej i przekierowywanie ich do Ośrodków Pomocy Społecznej – w 2021 roku konsultanci infolinii odebrali 22,1 tys. połączeń,
  • kontynuowano wsparcie obsługi Infolinii Narodowego Programu Szczepień, w ramach którego głównym zadaniem była rejestracja na szczepienia oraz udzielanie szczegółowych informacji na temat szczepień - obsłużono prawie 521 tys. połączeń.

Wpływ pandemii na działalność Grupy PZU w krótkim i średnim terminie [IIRC]

Łagodzenie obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii oraz prowadzone programy szczepień stymulowały ożywienie gospodarcze w 2021 roku i pozwalały ubezpieczycielom oczekiwać wzrostu gospodarczego, mimo to pojawiające się nowe warianty koronawirusa sprawiają, że wciąż utrzymuje się niepewność.

Ograniczenie działalności gospodarczej przy jednoczesnej zmianie modelu pracy na tryb zdalny oraz zmniejszenie mobilności konsumentów niewątpliwie zmieniły sposób prowadzenia wielu biznesów. W sektorze ubezpieczeń pandemia przyśpieszyła transformację cyfrową i wdrażanie zaawansowanych technologii do produktów i usług. Dość szybko upowszechniły się zdalne formy kontaktu podczas sprzedaży, oględzin czy likwidacji szkód. Wiele z tych form pracy czy komunikacji na stałe zostanie włączonych w standardy kultury korporacyjnej PZU. Izolacja oraz konieczność zachowania dystansu społecznego przyśpieszyły również transfer klientów z kanałów tradycyjnych do zdalnych oraz zwiększyły ich skłonność do zawierania umów na odległość. W nowej rzeczywistości dla ubezpieczycieli kluczowa staje się wielokanałowość i dostarczenie wysokojakościowej obsługi zarówno poprzez oddziały, agentów jak i kanały online. Większe poczucie zagrożenia i niepewności oraz pogłębiające się podczas pandemii obawy o zdrowie, przyczyniły się również do wzrostu świadomości ubezpieczeniowej klientów, co pozwala oczekiwać zwiększonego popytu na ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne.

Digitalizacja

Dla rozwoju Grupy PZU w zmienionej przez pandemię rzeczywistości kluczowa jest i będzie digitalizacja. Głównym komponentem tej zmiany pozostaje platforma mojePZU, która docelowo będzie integrowała wszystkie produkty wokół klienta. Będzie to wymagało dalszej cyfryzacji procesów sprzedażowych oraz dalszego rozwoju zdalnej komunikacji z klientami. Ten nowoczesny self-service już teraz skupia w jednym miejscu informacje o produktach i usługach Grupy PZU i pomaga zrealizować wiele spraw bez konieczności wizyty w oddziale czy dzwonienia na infolinię. Jest dostępny z każdego miejsca i o każdej porze w wersji komputerowej i w aplikacji mobilnej. Na koniec 2021 roku z portalu mojePZU korzystało ponad 2,5 miliona użytkowników.

Nowe technologie

Zaimplementowane w PZU nowe technologie pozwalały zachować ciągłość działania oraz jakość obsługi klienta w trakcie pandemii. W nowej rzeczywistości dobrze spisują się rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Algorytmy wykorzystywane w PZU są w stanie samodzielnie dokonać analizy zdjęć dokumentujących szkodę, nazwać konkretną część auta, określić zakres uszkodzenia oraz zakwalifikować do naprawy lub wymiany dany podzespół. Algorytmy potrafią szybciej i dokładniej wykryć więcej nieprawidłowości oraz potwierdzić, że wszystkie naprawy są realizowane z zachowaniem procedur i standardów przyjętych przez PZU. W 2021 roku sztuczna inteligencja przeanalizowała ponad 130 tys. szkód o wartości powyżej 1,2 mld zł.

Promocja zdrowego stylu życia

Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia to szczególny obszar społecznego zaangażowania PZU. PZU od lat zachęca Polaków do uprawiania sportu, zmiany nawyków żywieniowych, wykonywania badań profilaktycznych oraz dbania o swój dobrostan psychiczny. Pokonywanie określonej liczby kroków dziennie, dbanie o odpowiednią ilość snu, kondycję fizyczną i prawidłowe odżywianie – to wszystko przynosi realne efekty, a Grupa PZU, jako narodowy ubezpieczyciel, chce być sponsorem, promotorem i aktywatorem dobrych nawyków. Swoim działaniem PZU chce skłonić klientów do refleksji i wzięcia odpowiedzialności za swoje życie.

Realizacja Strategii ESG:

10 mln mieszkańców Polski zostało objętych działaniami z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w 2021 roku.

W ramach działań prewencyjnych w roku 2021 został zrealizowany projekt Droga do zdrowia z PZU.

W dniach 4 czerwca – 29 sierpnia PZU przeprowadziło akcję profilaktyki zdrowotnej – Droga do zdrowia z PZU. W kilkunastu ośrodkach na terenie całego kraju mobilne strefy zdrowia umożliwiły kilku tysiącom Polaków bezpłatne wykonanie specjalistycznych badań i konsultacji medycznych. Specjalnie zaaranżowane naczepy typu truck odwiedziły 14 miast w Polsce, w gdzie w mobilnych gabinetach lekarskich przeprowadzono 6 000 badań i konsultacji medycznych, m.in.: spirometria, badanie EKG, USG płuc, pomiar poziomu glukozy, cholesterolu, ciśnienia krwi oraz konsultacje lekarzy dietetyków, pulmonologów oraz specjalistów chorób wewnętrznych. Ze względu na panującą pandemię COVID-19, związane z nią niepokoje społeczne, troska o własne zdrowie akcja „Droga do Zdrowia z PZU” cieszyła się dużym zainteresowaniem. Nie bez znaczenia był bezpłatny oraz powszechny dostęp do badań i konsultacji medycznych.

Droga do zdrowia z PZU została dostała doceniona w kolejnej edycji konkursu organizowanego przez Polskie Radio – Lubię bo polskie 2021. Akcja profilaktyki zdrowotnej zajęła I miejsce w kategorii: najlepsza usługa 2021.

Kolejnym etapem działania było uruchomienie ogólnopolskiej kampanii prewencyjnej #drogadozdrowia.

Jej celem było uświadomienie Polakom, że mają ogromny wpływ na swoje zdrowie, a ich codzienne nawyki i wybory w zakresie zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i regularnych badań. Przekaz kampanii brzmiał: „Droga do zdrowia to świadomy, chociaż czasami niełatwy wybór. Ale warto wykonać na niej nawet mały krok, aby poprawić jakość swojego życia. Każdy z nas ma wpływ na swoje zdrowie”. Na specjalnie stworzonej stronie internetowej www.drogadozdrowiazpzu.pl znalazły się artykuły i webinary z zakresu m.in. dietetyki, profilaktyki chorób cywilizacyjnych czy aktywności fizycznej, przygotowane przez ekspertów medycznych, trenerów personalnych i influencerów. W ramach kampanii w telewizji, radiu i internecie wyemitowane zostały 30 i 15- sekundowe spoty. Przeprowadzone zostały również działania w mediach społecznościowych oraz konkurs dla odbiorców kampanii, w którym mogli się podzielić pomysłem na własną drogę do zdrowia.

DOBRA PRAKTYKA

Kampania marketingowa „Żyj długo i szczęśliwie” razem z PZU

Kampania miała przekonać odbiorców do profilaktyki zdrowotnej i finansowej oraz wskazać, w jaki sposób PZU może im pomóc w odnalezieniu życiowej równowagi i bezpieczeństwa.

Zwracała uwagę na kompleksowość oferty PZU Życie, w której znajdują się m.in. produkty dla rodzin, pomagające zadbać o przyszłość finansową dziecka, zapewniające wsparcie w przypadku ciężkiej choroby, utraty sprawności czy trwałego uszczerbku w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jak również produkty przeznaczone dla przedsiębiorców, pozwalające im zadbać o ochronę życia i zdrowia ich pracowników.

Na stronie internetowej kampanii i w mediach społecznościowych Grupy PZU znalazło się wiele materiałów na temat zdrowia, kondycji psychicznej, rozwoju osobistego, równowagi między pracą a życiem prywatnym, a także bezpieczeństwa finansowego, które jest istotnym składnikiem dobrostanu. Udostępnione są webinary i nagrania z rozmów z udziałem ekspertów PZU i liderów opinii. W kampanię zaangażowała się m.in. Ambasadorka PZU – Iga Świątek. Internauci na stronie internetowej kampanii mogą pobrać e-book’a „Zaopiekuj się swoim życiem”.

Drugim szerokim działaniem w tym obszarze była publikacja kompendium wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej i finansowej „Masz wpływ na swoje życie", przygotowana przez PZU Życie we współpracy z PZU Zdrowie. Premiera publikacji miała miejsce 6 października 2021 roku podczas Kongresu 590. Kompendium zawiera najciekawsze wnioski z badania o życiu i zdrowiu Polaków, przeprowadzonego w maju 2021 roku na próbie 1 500 Polaków w wieku lat 18-65. Badanie pokazało, że dla 78% Polaków długie życie jest wartością tylko wtedy, kiedy jest się samodzielnym. Tymczasem, co piąty Polak nie robi badań profilaktycznych, tylko połowa przestrzega prawidłowej diety, a co czwarty uprawia sport więcej niż dwie godziny w tygodniu. Na szczęście Polacy są gotowi zmienić złe przyzwyczajenia w sferze profilaktyki zdrowotnej. Wydawnictwo pod patronatem Ministerstwa Zdrowia podpowiada jak żyć zdrowiej, lepiej i dłużej oraz dlaczego to się nam opłaca. Lekturę można pobrać ze strony www.pzu.pl/masz-wplyw-na-swoje-zycie.

Wykorzystując nowoczesne rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję i technologię mobilną PZU w ramach funduszu prewencyjnego przeprowadza pilotaż wspierający profilaktykę nowotworów skóry. Rozwiązane oparte jest o aplikację mobilną, która zainstalowana na smartfonie jest w stanie ocenić ryzyko znamienia oraz w razie potrzeby wspierać dalszą obserwację lub – w przypadkach pilnych – skierować na wizytę do dermatologa. Badanie jest bardzo proste. Wystarczy pobrać aplikację, zarejestrować się i wykonać zdjęcie zmian skórnych według instrukcji przekazywanych przez aplikację. Ich ocena pojawia się od razu. Rozwiązanie technologiczne powstało przy współpracy z zespołem dermatologów oraz zostało przetestowane klinicznie. W analizie wykorzystywane są algorytmy, które bazują na uczeniu maszynowym i które przez kilka lat działania tego innowacyjnego rozwiązania przeanalizowały już miliony zdjęć. Każda nowa fotografia wykonana przez użytkowników jest badana pod kątem podobieństw z poprzednio przeanalizowanymi danymi. Każdy przypadek z wysokim ryzykiem jest dodatkowo weryfikowany przez dermatologów. Prowadzony pilotaż obejmuje około 100 tys. osób zatrudnionych w firmach współpracujących z PZU.

DOBRA PRAKTYKA

Promocja profilaktyki zdrowotnej w mediach

PZU realizuje program profilaktyczny z TVP2 Zacznij od zdrowia. Od października 2021 roku emitowany w każdą niedzielę program porusza najważniejsze zagadnienia z obszaru medycyny. Podczas programu Eksperci, a wśród nich lekarze PZU Zdrowie, odpowiadają na pytania dotyczące m.in. nadciśnienia, problemów z oddychaniem, nowotworów, chorób cywilizacyjnych czy zaburzeń psychicznych. W magazynie można dowiedzieć się także jak na co dzień dbać o zdrowie i radzić sobie ze stresem.

PZU Zdrowie jest również partnerem głównym podcastu Zdrowie w rozmowie, czyli o nowych technologiach w medycynie. Podcast obejmuje 6 odcinków rozmów z pracownikami medycznymi, startupami, innowatorami, organizacjami pacjentów, stroną publiczną i dyrektorami placówek medycznych na temat tworzenia i wdrażania innowacji w polskiej ochronie zdrowia ze szczególnym naciskiem na innowacje cyfrowe. Służy popularyzacji stosowania rozwiązań innowacyjnych wśród pacjentów i szerokiej opinii publicznej. Pierwszy odcinek podcastu Zdrowie w rozmowie został wyemitowany 18 listopada.

PZU odpowiada również na wyzwania związane z ochroną zdrowia psychicznego i finansuje prowadzoną przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne kompleksową pomocowo-edukacyjną platformę internetową dla osób w kryzysie suicydalnym oraz ich bliskich. Platforma wspiera osoby w kryzysie i po stracie bliskiej osoby w wyniku samobójstwa oraz służy szeroko pojętej edukacji społecznej i propagowaniu bezpłatnej pomocy. Zawiera moduł specjalistycznej strefy pomocy on-line, który oceniany jest jako bardzo wartościowy i cieszy się ogromnym zainteresowaniem użytkowników platformy. W ramach modułu pomocy on-line w ciągu 8 miesięcy działalności udzielono ponad 700 odpowiedzi potrzebującym, a samą stronę odwiedziło ponad 72 000 osób. Strona www.zwjr.pl cieszy się bardzo niskim współczynnikiem odrzuceń.

PZU we współpracy z PZU Zdrowie oraz Fundacją Onkologiczną Rakiety zapewnia psychologiczne wsparcie i profesjonalną pomocą rodzinom, które zmagają się z traumą spowodowaną wypadkiem lub chorobą nowotworową. W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało ponad 200 osób, a w zależności od potrzeby interwencje kryzysowe obejmowały do kilku spotkań. PZU reagując na zmieniającą się rzeczywistość spowodowaną pandemią, oprócz spotkań osobistych zapewnia również telefoniczne lub inne zdalne konsultacje psychoterapeutyczne i psychoonkologiczne.

PZU Zdrowie podejmuje szereg działań na poziomie krajowym i lokalnym mających na celu poprawę zdrowia Polaków:

 • Finansowanie onkorodzice.pl – jest to baza wiedzy na temat nowotworów dziecięcych, z której mogą korzystać zarówno rodzice chorujących dzieci, jak i środowisko medyczne. Ma ułatwić wymianę doświadczeń z innymi rodzicami znajdującymi się w podobnej sytuacji oraz dać wsparcie w wielu obszarach związanych z onkologią dziecięcą.
 • Placówki PZU Zdrowie aktywnie uczestniczą w programie Profilaktyka 40 + realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Celem programu jest profilaktyka chorób przewlekłych, których rozpoznanie było utrudnione w związku z ograniczeniem korzystania z badań i konsultacji lekarskich w czasie pandemii COVID-19.
 • PZU Zdrowie było partnerem głównym V Kongresu Patient Empowerment. Uczestnicy Kongresu dyskutowali nad rozwiązaniami, które będą korzystne dla przyszłości pacjentów, m.in. w zakresie doświadczeń pacjentów, nowoczesnych technologii i skutecznej edukacji. Jeden z głównych bloków tematycznych Kongresu został poświęcony połączeniu medycyny i nowych technologii. Wydarzenie odbyło się w dniach 27-28 kwietnia.

Placówki medyczne PZU Zdrowie angażują się w charytatywne działania na rzecz zdrowia organizowane w miejscowościach, w których funkcjonują. Przykładami takich wydarzeń są m.in.:

 • Porozmawiajmy o Zdrowiu – plenerowe spotkanie dla kobiet, którego partnerem było PZU Zdrowie. Merytorycznie w organizację zaangażowani byli przedstawiciele krakowskich placówek medycznych. Spotkanie odbyło się 6 sierpnia;
 • Miasteczko Zdrowia w Radomiu - pracownicy radomskich placówek PZU Zdrowie w ramach wydarzenia zorganizowali swoją strefę zdrowia, gdzie m.in. mieszkańcy Radomia mogli bezpłatnie wykonać analizę składu ciała, wad postawy czy znamion skórnych, a także sprawdzić poziom ciśnienia i glukozy. Wydarzenie odbyło się 19 sierpnia;
 • W Gdańsku odbył się we wrześniu 3. Bieg Drogą Dobra organizowany przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej, którego partnerem zostało PZU Zdrowie;
 • Akcja Defibrylacja zorganizowana 30 października 2021 roku w Kielcach, w ramach której przedstawicielki placówki PZU Zdrowie w Kielcach zorganizowały strefę zdrowia dla uczestników warsztatów.
DOBRA PRAKTYKA

Wdrożenie oferty abonamentów medycznych oraz poszerzenie oferty pakietów profilaktycznych dla klientów indywidualnych

W ramach oferty direct PZU Zdrowie oferuje klientom 4 pakiety medyczne. Umowa jest zawierana na rok, a płatność realizowana jest jednorazowo przez portal mojePZU. W trakcie trwania umowy klient ma stały dostęp do lekarzy wielu specjalności, badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Szczegóły oferty zależą od wybranego zakresu, do wyboru: mini, podstawowy, rozszerzony i kompleksowy. Dodatkowo w portalu mojePZU klienci mogą zakupić 18 pakietów profilaktycznych odpowiadających na konkretne potrzeby zdrowotne, np. tarczyca pod kontrolą, zdrowe serce, zdrowa kobieta – pakiet onkologiczny.

DOBRA PRAKTYKA

Kampanie akwizycyjne z myślą o potrzebach klientów

W Alior Banku dzięki współpracy Partnerstw Fintech, Partnerstw Strategicznych wraz z zespołem produktowym Daily Banking wdrożone zostały rachunki z telemedycyną, w ramach których rozdano prawie 3000 voucherów uprawniających do korzystania z darmowych porad telefonicznych internisty.

PZU od lat konsekwentnie wspiera zdrowy styl życia i aktywność sportową swoich pracowników. Każdy z nich ma możliwość uprawiania swojej ulubionej dyscypliny sportowej w specjalistycznych sekcjach PZU Sport Team. Sekcja żeglarska PZU Sport Team oraz sekcja narciarska PZU Sport Team są najliczniejsze – do każdej z nich należy ponad 350 osób.

Kontynuując wieloletnie działania na polu promocji zdrowego stylu życia oraz regularnej aktywności fizycznej w czerwcu 2021 PZU zainaugurowało projekt Dobra drużyna PZU, którego celem jest wsparcie sportu dzieci i młodzieży z uwzględnieniem sportu osób z niepełnosprawnościami.

Sekcje sportowe w liczbach:

Sekcje sportowe w PZU:

Bezpieczeństwo

PZU, jako największy ubezpieczyciel w Polsce i zarazem firma społecznie odpowiedzialna, prowadzi szeroko zakrojone działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia liczby wypadków w kraju. Współpraca z organizacjami ratowniczymi, zawodowymi i ochotniczymi, wsparcie działań lokalnych służących poprawie bezpieczeństwa oraz kształtowania odpowiedzialnych i bezpiecznych zachowań jest dla PZU podstawą zaangażowania społecznego.

Działania prewencyjne skierowane do społeczeństwa

W 2021 roku PZU w ramach akcji prewencyjnej Pomoc to Moc dofinansował 58 lokalnych projektów służących ochronie zdrowia i poprawie bezpieczeństwa. Akcji towarzyszyło hasło „Zdrowa i bezpieczna rodzina”. W ramach naboru wniosków napłynęło prawie 1 400 zgłoszeń, z których do etapu oceny merytorycznej zakwalifikowało się 816 wniosków. W rezultacie PZU przeznaczył ponad 987 tys. zł na działania poświęcone ochronie zdrowia, zwiększające bezpieczeństwo czy promujące zdrowy styl życia. Wśród nagrodzonych projektów znalazły się, m.in.: różnego rodzaju aktywności poprawiające sprawność i kondycję fizyczną, warsztaty i szkolenia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy, budowa strefy sportowo-rehabilitacyjnej, tężni solankowej, a także stworzenie i doposażenie bezpiecznych placów zabaw, ścieżki zdrowia dla dzieci oraz miasteczka ruchu drogowego.

Akademia bezpieczeństwa Fundacji PZU to ogólnopolski projekt prowadzony od grudnia 2017 roku, który ma na celu edukację dzieci z zakresu bezpieczeństwa. Akademia bezpieczeństwa zapewnia kompleksowe zajęcia edukacyjne, z udziałem funkcjonariuszy Policji z Komendy Głównej oraz jednostki z Komend Wojewódzkich, Powiatowych oraz Miejskich, ratowników medycznych oraz wykwalifikowanych animatorów. W zajęciach wykorzystywane są nowoczesne maszyny i sprzęty, takie jak symulatory wypadków, a przekaz dla najmłodszych uczniów kreowany jest za pomocą inscenizacji teatralnych, w wykonaniu profesjonalnych aktorów.

W 2021 roku, od września do października, z powodzeniem zrealizowano piątą edycję projektu. Wzięło w niej udział 13 szkół podstawowych z Pogórza, Pucka, Jastarni, Helu, Czarnkowa, Jędrzejewa, Chełstu, Lubska, Lipinek Łużyckich, Czerwonej Wody, Zatora, Biadolin Radłowskich oraz Grudnej Górnej. Tym samym projekt dotarł do sześciu województw i prawie 8 tysięcy uczniów.

DOBRA PRAKTYKA

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z traumą powypadkową oraz związaną ze śmiercią rodzica na skutek choroby onkologicznej

PZU od 2013 roku prowadzi kompleksowy system wsparcia psychologicznego dla poszkodowanych w wypadkach, których sprawcy posiadali polisy OC w PZU. W ramach minimalizowania skutków wypadków PZU finansuje dla dzieci z traumą powypadkową oraz ich opiekunów pobyty na turnusach rehabilitacyjnych w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. Jest to forma stacjonarnej terapii psychologicznej, prowadzonej w ośrodkach terapeutycznych Stowarzyszenia Misie Ratują Dzieci w Dźwirzynie i Stowarzyszenia Siemacha w Odporyszowie.

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi z powodu pandemii w 2021 roku PZU zorganizował jedynie turnusy wakacyjne, w tym jeden przeznaczony dla dzieci wraz z opiekunami, które straciły rodzica z powodu choroby onkologicznej. PZU poszerzył ofertę o specjalnie sprofilowane turnusy rehabilitacyjne dla takich osób, odpowiadając tym samym na rosnącą liczbę osób, które cierpią w wyniku choroby onkologicznej w rodzinie. W 2021 roku z tej formy wsparcia skorzystały 74 osoby.

Współpraca ze służbami ratunkowymi

PZU od wielu lat współpracuje z wybranymi służbami ratunkowymi.

Bezpieczeństwo w górach

Promocja bezpieczeństwa w górach jest możliwa dzięki współpracy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. PZU od 15 lat wspiera GOPR m.in. przekazując sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych, finansując szkolenia dla ratowników, realizując wspólne działania edukacyjne. PZU wspólnie z GOPR uruchomił platformę e-learningową dotyczącą bezpieczeństwa w górach.

W 2020 i 2021 roku, przed ratownikami stanęły nowe wyzwania: zwiększony ruch w górach, wsparcie służb medycznych w dotarciu do chorych m.in. na COVID-19 mieszkających w trudno dostępnych terenach, zabezpieczenie ratowników przed ryzykiem zachorowania na COVID-19. PZU dofinansował z funduszu prewencyjnego zakup skuterów, quadów z napędem alternatywnym i innych pojazdów mechanicznych. Ten sprzęt pomaga ratownikom szybciej i skuteczniej nieść ratunek poszkodowanym.

PZU zaangażował się finansowo również w organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Freeskiingu i TOPR szkolenia lawinowe. Ich uczestnicy uczą się odpowiedniego planowania wycieczek górskich, unikania zagrożenia lawinowego oraz przestrzegania zasad postępowania po zejściu lawiny. Organizowane są również pozorowane akcje ratunkowe z wykorzystaniem detektorów, przekazywana jest wiedza dotycząca sposobów poszukiwania zasypanych przez lawinę oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w wypadkach lawinowych. Wszystko to ma miejsce w Lawinowym Centrum Treningowym PZU na Kalatówkach.

Wsparcie edukacyjne zapewniła Fundacja PZU przez partnerstwo ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej Policji (Biura Prewencji KGP) „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Bezpośrednimi adresatami akcji są dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Głównym celem działań jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz rozpowszechnianie reguł Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Uczestnikom kursów rozdano materiały informacyjno-edukacyjne oraz ponad 9 000 gadżetów związanych z bezpieczeństwem, które dostarczyła m.in. Fundacja PZU.

Bezpieczeństwo nad wodą

PZU pomaga finansowo organizacjom ratowniczym, szczególnie nad Jeziorem Zegrzyńskim oraz na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich wpływając na bezpieczeństwo nad wodą. Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe finansowe wsparcie otrzymane od PZU przeznaczył na zakup łodzi ratowniczej wyposażonej w niezbędny sprzęt do ratownictwa wodnego oraz zakup sonaru, służącego do poszukiwania osób znajdujących się pod powierzchnią wody. Zmodernizowana i rozbudowana została również sieć monitoringu wizyjnego, działającego na terenie Jeziora Zegrzyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, a dotychczas niemonitorowanych i nienadzorowanych.

W 2021 roku PZU wznowił współpracę z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Z funduszu prewencyjnego jednostka MOPR została wyposażona w sprzęt niezbędny do wykonywania działalności ratowniczej: pianek neoprenowych, suchych i mokrych skafandrów, przenośnych radiotelefonów, lamp sygnalizacyjno-dźwiękowych oraz GPS.

Podobnie jak w przypadku edukacji nt. bezpieczeństwa w górach Fundacja PZU jest partnerem ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej Policji (Biura Prewencji KGP), poświęconej bezpieczeństwu osób przebywających w wodzie lub nad wodą „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Edycja z 2021 roku została poszerzona o działania profilaktyczne związane z bezpieczeństwem w górach. Bezpośrednimi adresatami projektu były dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy, a pośrednimi – zarządcy kąpielisk oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej i wypoczynku (m.in. wypożyczalnie sprzętu wodnego, ośrodki wypoczynkowe i firmy prowadzące usługi rekreacyjno-turystyczne itp.). Uczestnikom – podczas debat, zajęć w szkołach i na piknikach - rozdano materiały informacyjno-edukacyjne oraz 19 000 gadżetów, które przekazała Fundacja PZU.

Na Łotwie w działania poprawiające bezpieczeństwo nad wodą angażuje się również AAS Balta. Jednym z priorytetów jest podnoszenie umiejętności pływania wśród łotewskich dzieci, gdyż statystyki wypadków utonięcia na Łotwie są jednymi z najgorszych w Europie. „Gra przybrzeżna” to tradycyjny, całodobowy turniej koszykówki odbywający się każdego lata i gromadzący w Rydze setki zawodowych i amatorskich koszykarzy oraz tysiące fanów sportu. Za każdy zdobyty przez koszykarzy punkt Balta zobowiązuje się przekazać 2 euro na rzecz organizacji pozarządowej Płyń bezpiecznie. W sumie darowizna w 2021 roku wyniosła 4 000 euro i została przeznaczona na organizację lekcji pływania dla dzieci.

Działania prewencyjne skierowane do klientów korporacyjnych

Grupa PZU prowadzi również działania prewencyjne skierowane do klientów korporacyjnych.

PZU Bezpieczna flota to szkoleniowy program prewencyjny PZU. Udział w programie daje kierowcom możliwość poprawy umiejętności prowadzenia pojazdów, wyeliminowania złych nawyków i przyzwyczajeń za kierownicą oraz odświeżenia wiedzy o bezpieczeństwie na drodze. Kierowcy mogą ćwiczyć na płycie poślizgowej, korzystać ze szkoleń z jazdy defensywnej z elementami eko-jazdy w ruchu miejskim oraz z zakresu e-mobility, a także uczestniczyć w spotkaniach ze specjalistami z zakresu psychologii transportu, pierwszej pomocy medycznej i przepisów prawa o ruchu drogowym.

AUDAX to innowacyjny technologicznie program prewencyjny, który pozwala obniżyć częstotliwość (frekwencyjność) i wartość szkód we flotach. AUDAX korzysta m. in. z telemetrii i narzędzi takich jak rejestratory trasy i zdarzeń drogowych, urządzenia monitorujące zaśnięcie kierowców w czasie jazdy, ultradźwięki odstraszające zwierzęta czy czujniki parkowania i kamery cofania.

Ryzyko PRO jest programem prewencyjnym skierowanym do dużych przedsiębiorstw z branż, w których z uwagi na skalę działalności i specjalistyczne procesy produkcyjne, istnieje wysokie ryzyko wystąpienia szkody. Rozwiązanie, wykorzystujące internet rzeczy i technologie oparte na koncepcji Przemysł 4.0, monitoruje poziom bezpieczeństwa w obszarach działania przedsiębiorstwa kluczowych z perspektywy ryzyka, takich jak produkcja, logistyka oraz park maszynowy. Program wspiera także klientów w działaniach edukacyjnych budujących świadomość pracowników klientów, co ma ogromne znaczenie dla minimalizacji ryzyka zaistnienia szkody i poprawy bezpieczeństwa.

W 2021 roku BALTA wraz z łotewskim Ministerstwem Transportu po raz dziewiąty zorganizowała konkurs AAS BALTA „Najbezpieczniejsza flota samochodowa”. Jest to jedyna nagroda na Łotwie dla właścicieli i zarządców flot samochodowych. Jej celem jest podniesienie ogólnej jakości aut, a co za tym idzie bezpieczeństwa na łotewskich drogach. Rywalizowało w nim ponad 40 firm w 4 różnych kategoriach. Podczas konkursu jury oceniało praktykę, bezpieczeństwo, procedury i ogólne zarządzanie flotami samochodowymi. W celu zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie ochrony środowiska wręczono specjalne nagrody dla najbardziej ulepszonej i zrównoważonej floty samochodowej. W konkursie nagrodzonych zostało 29 flot a internetowa dyskusja ekspertów branżowych na zakończenie konkursu zgromadziła tysiące osób.

Wskaźnik strategii ESG

18% pracowników kluczowych klientów korporacyjnych zostało objętych działaniami prewencyjnymi wpływającymi na ich zdrowie i bezpieczeństwo w 2021 roku.