zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

12. Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 12. Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

12.1 Zasady rachunkowości 

Przychody z tytułu odsetek rozpoznaje się memoriałowo w oparciu o efektywną stopę procentową.

Przychody odsetkowe obejmują odsetki od instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie i w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

Efektywna stopa procentowa jest stopą, która dyskontuje przyszłe przepływy pieniężne do bilansowej wartości brutto składnika aktywów finansowych.

Przychody odsetkowe oblicza się od wartości bilansowej brutto, za wyjątkiem aktywów z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe oraz składników aktywów finansowych nabytych lub udzielonych z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (POCI). Dla takich aktywów przychody odsetkowe oblicza się od wartości bilansowej brutto pomniejszonej o odpis na oczekiwane straty kredytowe.

12.2 Dane ilościowe

Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Należności od klientów z tytułu kredytów 7 272 7 571
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 740 980
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 1 481 1 296
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 15 25
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 20 37
Pożyczki 121 223
Skupione wierzytelności 105 100
Należności 13 12
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 15 18
Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, razem 9 782 10 262