zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Relacje inwestorskie PZU

PZU Raport Roczny 2021 > Relacje inwestorskie PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Dążąc do osiągnięcia jak największej transparentności biznesu Grupy PZU, Zarząd PZU systematycznie prowadzi działania w obszarze relacji inwestorskich, zmierzające do zapewnienia równego dostępu do informacji, zgodnie z wewnętrznie przyjętymi regulacjami.

„Zasady prowadzenia polityki informacyjnej PZU względem uczestników rynku kapitałowego”

Struktura akcjonariatu PZU

31 grudnia 2021 roku Skarb Państwa RP posiadał 34,2% udziału w kapitale i głosach, a fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE – 5% (zgodnie z raportem bieżącym PZU nr 17/2021). Pozostałe 61% stanowili akcjonariusze poniżej progu 5%.

Według badania przeprowadzonego na koniec 2021 roku, struktura akcjonariatu PZU pod względem udziałowym i geograficznym pozostawała stabilna. Największy udział, tak jak w latach poprzednich, stanowili inwestorzy z Europy, z dominującą pozycją inwestorów polskich.

Na koniec 2021 roku udział OFE i TFI utrzymał się na zbliżonym poziomie jak w 2020 roku i wyniósł odpowiednio 17,6% oraz 4,1%.

Udział inwestorów indywidualnych w akcjonariacie PZU na koniec 2021 roku zanotował lekki wzrost o 0,4 p.p. r/r do 8,8%. Wysoki udział inwestorów indywidualnych utrzymywał się na całym rynku głównym GPW. W I półroczu 2021 roku wyniósł on 24%, tj. dwukrotnie więcej niż jeszcze w roku 2019.

Udział OFE i TFI w strukturze akcjonariatu PZU

Źródło: PZU

Struktura geograficzna akcjonariatu PZU

Źródło: PZU

Struktura akcjonariatu PZU – główne grupy inwestorów

Źródło: PZU


Udział inwestorów indywidualnych

Źródło: PZU

Udział inwestorów indywidualnych w obrocie na głównym rynku GPW w Warszawie

Źródło: www.gpw.pl

Komunikacja z uczestnikami rynku kapitałowego z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

W 2021 roku wszystkie wydarzenia korporacyjne dla uczestników rynku kapitałowego były realizowane i transmitowane (z symultanicznym tłumaczeniem na język angielski) za pośrednictwem Internetu. Kwartalne wyniki finansowe były prezentowane i omawiane przez Zarząd PZU podczas organizowanych online konferencji, a ich uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań. Nagrania z tych spotkań są dostępne na stronie internetowej PZU w sekcji „Relacje inwestorskie”: https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/do-pobrania.

Najważniejsze wydarzenia, osiągnięcia i plany zostały po raz kolejny zaprezentowane w formie dostępnego online Raportu Rocznego raportroczny2020.pzu.pl. Użytkownicy dostali kompleksowe narzędzie pozwalające na wielopłaszczyznową analizę zdarzeń korporacyjnych i makroekonomicznych oraz wyników finansowych. W raporcie znalazły się interaktywne infografiki, animacje i materiały video, które w zwięzły sposób prezentowały działalność Grupy PZU w 2020 roku.

Kalendarium wydarzeń

25 MARCA

25 MARCA

27 MAJA

16 CZERWCA

26 SIERPNIA

12 PAŹDZIERNIKA

18 LISTOPADA

 

Działania skierowane do inwestorów instytucjonalnych

Pandemia COVID-19 trwale wpłynęła na sposób prowadzenia komunikacji z inwestorami instytucjonalnymi. Od początku 2021 roku prawie wszystkie spotkania odbywały się w trybie zdalnym z wykorzystaniem komunikatorów audiowizualnych.

Przedstawiciele PZU wzięli udział w 10 konferencjach i 2 non-deal roadshows organizowanych online przez globalne banki inwestycyjne i biura maklerskie w Polsce. Widoczny był wzrost liczby spotkań grupowych. Łącznie odbyło się ponad 70 spotkań indywidualnych i grupowych, które zgromadziły 145 zarządzających i analityków reprezentujących fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz inne firmy zarządzające aktywami. Największe zainteresowanie działalnością PZU wykazywali inwestorzy z centrów finansowych w Warszawie, Londynie, Pradze, Tallinie i Sztokholmie.

Główne siedziby inwestorów instytucjonalnych biorących udział w zdalnych spotkaniach z przedstawicielami PZU (na mapie oznaczone jako „zainteresowanie inwestorów”)

Zainteresowanie inwestorów zostało oznaczone na podstawie ilości spotkań w 2021 roku i kraju pochodzenia; struktura inwestorów instytucjonalnych (z wyłączeniem Skarbu Państwa) na koniec roku 2021

Źródło: PZU

Działania adresowane do inwestorów indywidualnych

Dbając o stały kontakt z inwestorami indywidualnymi PZU na bieżąco dostarczał im w 2021 roku rzetelnych i aktualnych informacji o działalności Spółki i jej wynikach finansowych, a także na temat branży ubezpieczeniowej i bankowej.

Informacje były przekazywane zarówno w formie raportów online, newsletterów, factsheetów i innych rozsyłanych pocztą elektroniczną opracowań, jak również przy okazji bezpośrednich (w trybie zdalnym) kontaktów z inwestorami, które pozwalały im na zadawanie pytań przedstawicielom PZU. Były to w szczególności:

 • 25 konferencja WallStreet (11 z kolei, w której uczestniczył PZU) organizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, w formule on-line. Jego uczestnicy mieli możliwość rozmowy z Członkiem Zarządu PZU odpowiedzialnym za Pion Finansowy i Dyrektorem ds. Relacji Inwestorskich;
 • czaty dedykowane inwestorom indywidualnym, organizowane po każdej publikacji kwartalnych wyników finansowych oraz ogłoszeniu strategii, z udziałem Członka Zarządu PZU odpowiedzialnego za Pion Finansowy.

Program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych

Na początku września 2021 roku PZU uruchomił program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych mojeakcje.pzu.pl. Inwestorzy otrzymali możliwość uzyskania:

 • 10%, a po roku uczestnictwa 20% zniżki na ubezpieczenia: auta (OC, AC, NNW Max), domu, podróży, rolne, następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • 100% zniżki na roczne członkostwo podstawowe lub 50% zniżki na roczne członkostwo rozszerzone w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych;
 • dostęp do specjalnie przygotowanych materiałów dotyczących analizy fundamentalnej PZU.

Program Moje Akcje PZU

Wyróżnienia i nagrody za działania RI

Działalność PZU w obszarze relacji inwestorskich jest wysoko oceniana zarówno przez inwestorów i analityków, jak i media. Dowodem są przyznane w 2021 roku nagrody i wyróżnienia, m.in. w konkursie „The Best Annual Report 2020” zorganizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków:

 • nagroda specjalna „The Best of the Best” (po raz trzeci);
 • nagroda specjalna za najlepszy raport zintegrowany w kategorii „Banki i instytucje finansowe”.

Strategia RI na 2022 rok

Główne cele relacji inwestorskich PZU na 2022 rok (kontynuacja):

 • umacnianie dobrych relacji między Zarządem PZU a środowiskiem inwestorskim zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym;
 • zapewnienie wśród inwestorów i analityków zrozumienia nowej strategii PZU;
 • zapewnienie pojemnego i szerokiego rynku dla akcji PZU – przez dalsze budowanie zdywersyfikowanej (geograficznie, liczebnie i profilowo) bazy inwestorów, którzy znają Spółkę i dysponują dużą wiedzą na jej temat;
 • zapewnienie równego dostępu do informacji;
 • zwiększenie pokrycia analitycznego sell-side, w szczególności wśród zagranicznych banków inwestycyjnych;
 • rozwój narzędzi cyfrowych odpowiadających na potrzeby inwestorów, m.in. implementacja nowych rozwiązań do raportu rocznego online i poprawa funkcjonalności serwisu relacji inwestorskich.

Nowe inicjatywy relacji inwestorskich PZU na 2022 rok:

 • poszerzenie zakresu raportowania niefinansowego o kolejne elementy związane ze zmianami klimatu;
 • zwiększenie stopnia integracji sprawozdawczości w raporcie online;
 • rozwój programu lojalnościowego dla inwestorów indywidualnych;
 • pomiar i raportowanie zagadnień związanych z Taksonomią.

 

Kontakt dla inwestorów

Magdalena Komaracka

 

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich


tel.: +48 (22) 582 22 93

Piotr Wiśniewski

 

Kierownik Zespołu Relacji Inwestorskich


tel.: +48 (22) 582 26 23

 

PZU

al. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa
ir@pzu.pl