zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Etyczne podstawy prowadzenia biznesu

PZU Raport Roczny 2021 > Etyczne podstawy prowadzenia biznesu
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:
Zgłaszanie problemów natury etycznej - „każdy z nas ma obowiązek działania zgodnie z najwyższymi normami etycznymi i przepisami prawa. Jesteśmy zobowiązani do zgłaszania wszelkich wątpliwości, które dotyczą problemów natury etycznej oraz działań niezgodnych z przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi. Przyjmujemy, że informacje takie przekazywane są dobrowolnie i w dobrej wierze. W sytuacjach budzących wątpliwości możemy zwrócić się do bezpośredniego przełożonego lub zgłosić je do Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości działającego w podmiotach Grupy PZU.”
Biznes Grupy PZU stanowią szeroko pojęte usługi finansowe i zdrowotne, które tworzymy z myślą o zabezpieczeniu potrzeb naszych klientów. Duża część produktów, w szczególności, w obszarze ubezpieczeń na życie czy inwestycji ma długi, często wieloletni cykl życia. To sprawia, że zaufanie klientów wobec naszej korporacji jest tu kluczowym elementem determinującym dobre relacje przekładające się na transakcyjność. Dlatego też, jako Grupa PZU, stosujemy najwyższe standardy etyczne, na wszystkich polach kontaktów z interesariuszami, które pozwalają nam wzmacniać te relacje. Jesteśmy przekonani, że takie podejście jest nie tylko słuszne społecznie, ale także stanowi długoterminową inwestycję w naszą reputację, która dla klientów stanowi gwarancję jakości i bezpieczeństwa.” 
Sławomir Niemierka, Dyrektor Zarządzający ds. Regulacji PZU i PZU Życie

[GRI 102-16] [GRI 103-2] [GRI 103-3]

Fundamentalne wartości etyczne

Normy etyczne dla Grupy PZU wyznaczają „Dobre Praktyki Grupy PZU”. Ich celem jest kształtowanie spójnej kultury organizacyjnej firmy we wszystkich kluczowych aspektach jej funkcjonowania. Definiują one zachowania i sposób postępowania wobec wszystkich interesariuszy polegający na szacunku i zaufaniu. Jest to jednocześnie dokument, który stanowi wspólny mianownik dla kultury korporacyjnej wszystkich podmiotów w Grupie. Dzięki systemowej zgodności fundamentalnych pryncypiów wszelkie działania i realizowane procesy są oparte na spójnych przesłankach, zapewniając tym samym wysoki standard operacyjny Grupy.

„Dobre Praktyki Grupy PZU” zostały przyjęte jako jednolity wzorzec standardów przestrzeganych przez wszystkie podmioty Grupy PZU, z wyjątkiem Grupy Alior Banku oraz Grupy Pekao, w których funkcjonują odpowiednio „Kodeks Etyki Alior Bank” oraz „Kodeks Postępowania Grupy Pekao”. W dokumencie znajduje się zbiór wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy. Jest to zobowiązanie do prowadzenia działalności zgodnie z przyjętymi wartościami, obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami oraz najwyższymi standardami postępowania.

W „Dobrych Praktykach Grupy PZU” opisane są wartości Grupy PZU, a także podstawowe zasady postępowania pracowników odnoszące się do m.in. do takich zagadnień jak:

 • konflikt interesów;
 • posługiwanie się informacjami wrażliwymi;
 • korupcja i polityka prezentowa;
 • zgłaszanie problemów natury etycznej;
 • zasady współpracy z kontrahentami;
 • udzielanie informacji.
Dobre Praktyki Grupy PZU znajdują się na stronie www.pzu.pl/grupa-pzu/o-nas/kultura-compliance-pzu/dobre-praktyki-pzu

Kultura etyczna

Kultura etyczna w Grupie Kapitałowej PZU jest kształtowana z zachowaniem najwyższych standardów oraz adekwatnie do potrzeb spółek Grupy, a więc z uwzględnieniem skali, specyfiki, rodzaju ich działalności oraz przepisów prawa krajowego. Grupa Kapitałowa PZU wdraża kulturę etyczną, tworząc systemowe rozwiązania na poziomie PZU. Jako podmiot dominujący PZU kształtuje i wyznacza standardy postępowania, a następnie rekomenduje ich wdrożenie pozostałym podmiotom Grupy (z wyłączeniem banków, które mają własne kodeksy etyczne). Implementacja tych rozwiązań w spółkach odbywa się zgodnie z zasadą odpowiedniości i adekwatności. Spółki raportują ryzyka braku zgodności do PZU, z poszanowaniem tajemnic prawnie chronionych.

System zarządzania ryzykiem braku zgodności w Grupie Kapitałowej PZU opiera się na najlepszych standardach rynkowych oraz autorskich rozwiązaniach, z jednoczesnym wykorzystaniem szeregu porozumień pomiędzy podmiotami PZU oraz polityk grupowych. Jest to zintegrowany zbiór wartości, standardów, narzędzi, w tym procedur i regulaminów postępowania, wsparty odpowiednią komunikacją oraz edukacją pracowników. Spółki w ramach Grupy Kapitałowej PZU posiadają również szereg osobnych polityk i procedur oraz praktyk w tym obszarze. Na cały system składają się:

 • wartości i zasady postępowania, w tym „Dobre Praktyki Grupy PZU”, „Kodeks Etyki Alior Bank” oraz „Kodeks Postępowania Grupy Pekao”;
 • procedury, polityki i rozwiązania organizacyjne;
 • system zgłaszania nieprawidłowości i potencjalnych nadużyć (whistleblowing);
 • działania edukacyjne i komunikacyjne skierowane do pracowników i dostawców.

Obowiązek postępowania zgodnie z przyjętymi standardami dotyczy wszystkich pracowników Grupy PZU bez względu na zajmowane stanowisko.

[GRI 102-16]

Wartości Grupy Kapitałowej PZU Obietnica dla klienta Obietnica dla pracownika
Stabilność
 • Bezpieczne i godne zaufania prowadzenie biznesu
 • Oferta wiarygodnych produktów
 • Troska o rozwój pracowników i możliwość kariery w Grupie PZU
 • Bezpieczne formy zatrudnienia
Uczciwość
 • Przejrzyste zasady komunikacji
 • Dotrzymywanie zobowiązań
 • Wywiązywanie się z zobowiązań
 • Jasne zasady działania organizacji
Innowacyjność
 • Znajomość potrzeb klientów i poszukiwanie nowych rozwiązań
 • Wyznaczanie trendów na rynku usług finansowych
 • Niestandardowe, łamiące schematy myślenie
 • Poszukiwanie usprawnień w funkcjonowaniu firmy
Odpowiedzialność
 • Bycie odpowiedzialnym za klientów na każdym etapie ich życia
 • Świadome wybory dzięki edukacji i działaniom prewencyjnym
 • Branie pod uwagę wpływu decyzji na pracowników
 • Angażowanie w społecznie odpowiedzialne działania

[GRI 102-18]

Nadzór i audyt

W PZU funkcjonuje Biuro Compliance – wyodrębniona i niezależna jednostka organizacyjna. Osobą nadzorującą kluczową funkcję zgodności z przepisami jest Dyrektor Zarządzający ds. Regulacji, który jednocześnie nadzoruje Biuro Compliance i podlega Prezesowi Zarządu PZU. Biuro Compliance jest odpowiedzialne za systemowe zarządzanie ryzykiem braku zgodności, w tym w zakresie zgodności z przyjętymi standardami postępowania. Dyrektor Zarządzający ds. Regulacji, nadzorujący Biuro Compliance, oraz Dyrektor Biura Compliance mają bezpośredni dostęp do członków Zarządu Spółki oraz jej Rady Nadzorczej, do których raportuje funkcja zgodności z przepisami. Raportowanie to odbywa się w ramach miesięcznych i rocznych raportów dla Zarządu oraz kwartalnych raportów dotyczących ryzyka dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej, a także doraźnych informacji przekazywanych ad hoc członkom organów statutowych w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Jednocześnie corocznie Zarząd PZU zatwierdza plan analiz compliance na dany rok, który określa dodatkowe obszary podlegające analizie, m.in. również uwzględniające kwestie etyczne.

Szkolenia i komunikacja

PZU kładzie duży nacisk na budowanie wśród pracowników świadomości, że wartości etyczne i zgodność z zasadami (Compliance) są istotne zarówno w prowadzeniu biznesu przez spółki, jak i wykonywaniu codziennych obowiązków pracowniczych.

Działania budujące świadomość Compliance:

 • Szkolenia dla pracowników

Standardy Compliance są stałym elementem szkolenia dla osób nowo zatrudnionych. Pracownicy mogą uczestniczyć w dodatkowych tematycznych warsztatach i szkoleniach dotyczących m.in. polityki antykorupcyjnej.

 • Komunikacja wewnętrzna

Co kwartał pracownicy PZU otrzymują Biuletyn Compliance, czyli wewnętrzny magazyn poświęcony zagadnieniom zgodności. Systematycznie trafiają do nich Alerty Compliance. To mailowe wiadomości opisujące planowane zmiany w prawie i nowe wytyczne.

Etyka jest również elementem zarządzania ryzykiem braku zgodności na poziomie:

 • systemowym – przez Zarząd, który m.in. odpowiada za ustalanie strategii i polityki w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz promowanie przestrzegania w PZU standardów postępowania, a także przez Biuro Compliance, które koordynuje proces zarządzania ryzykiem braku zgodności;
 • bieżącym – przez kierujących poszczególnymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi PZU w obszarze podlegającym ich nadzorowi.

[GRI 419-1]

W spółkach PZU i PZU Życie w 2021 roku nie odnotowano żadnych sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem lub regulacjami.

Etyka w spółkach zależnych

W Alior Banku kwestie związane z obszarem etycznym zarządzane są w ramach Departamentu Zgodności Regulacji. To wyodrębniona, niezależna jednostka organizacyjna podlegająca Prezesowi Zarządu Banku. Departament Zgodności Regulacji sporządza i przedstawia Zarządowi oraz Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej (w trybie kwartalnym) raporty z monitoringu ryzyka braku zgodności wraz z informacją o zidentyfikowanym poziomie ryzyka braku zgodności w poszczególnych obszarach oraz wydanych rekomendacjach mających na celu ograniczenie lub usunięcie zidentyfikowanego ryzyka. Ponadto Zarządowi, Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej oraz Radzie Nadzorczej co roku przedstawiany jest roczny plan działania jednostki compliance i raport roczny z zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Alior Bank przestrzega reguł uczciwości i etyki biznesowej we wszystkich dziedzinach swojej działalności. Stosuje „Politykę zgodności”, która podstawowe zasady zapewniania zgodności działania Alior Banku oraz wszystkich pracowników banku i podmiotów z nim współpracujących z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznym i standardami rynkowymi oraz gdy wynika to z przepisów prawa i właściwych regulacji innych podmiotów, poprzez zarządzanie ryzykiem braku zgodności oraz funkcję kontroli, w tym na pierwszej i na drugiej linii obrony. Działanie Alior Banku, jako instytucji zaufania publicznego, opiera się na zasadach opisanych w „Kodeksie Etyki Alior Bank”.

Kodeks Etyki Alior Banku stanowi zbiór najważniejszych zasad, norm etycznych, określających standardy postępowania Alior Banku, jakimi kierują się członkowie organów Banku, wszyscy pracownicy Banku, a także osoby za pośrednictwem, których Bank wykonuje czynności bankowe. Zasady zawarte w Kodeksie Etyki mają na celu konsekwentne, nieustanne podnoszenie poziomu usług oferowanych przez Alior Bank oraz budowanie coraz silniejszej wewnętrznie organizacji opartej na uczciwości, rzetelności i wzajemnym zaufaniu. Wartości te stanowią fundament dla budowania skutecznego ładu wewnętrznego w banku, a opracowane na ich podstawie zasady postępowania kształtują wśród pracowników odpowiedzialne i etyczne postawy. Dzięki temu Bank realizuje istotne zadanie, jakim jest pogłębianie wśród pracowników Banku świadomości znaczenia ryzyka w działalności tej instytucji.

W Banku Pekao funkcjonuje wyodrębniona komórka do spraw zgodności - Departament Zgodności. Departament jest niezależny pod względem organizacyjnym oraz operacyjnym i podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu banku. Raporty z realizacji zadań Departamentu Zgodności wraz informacją o poziomie oszacowanego ryzyka braku zgodności są przedstawiane Zarządowi i Radzie Nadzorczej. Bank sprawuje nadzór nad ryzykiem braku zgodności związanym z działalnością spółek zależnych. Wprowadzenie i stosowanie standardów w zakresie ryzyka braku zgodności pełni istotną rolę w kreowaniu wartości firmy, wzmacnianiu i ochronie dobrego imienia Banku Pekao oraz we wzmacnianiu zaufania publicznego do działalności banku i jego pozycji.

„Kodeks Postępowania Grupy Pekao” zawiera najważniejsze zasady postępowania dotyczące wszystkich osób pozostających z Bankiem Pekao lub innym podmiotem prawnym należącym do Grupy Banku Pekao w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, w tym do członków organów statutowych Banku lub innych podmiotów Grupy Pekao. Powyższe zasady odnoszą się do kontaktów z interesariuszami: klientami, partnerami biznesowymi, przedstawicielami lokalnych społeczności, otoczeniem biznesowym oraz koleżankami i kolegami z pracy. Obowiązują one we wszystkich obszarach działalności Grupy Pekao tak, aby zapewnić najwyższe standardy świadczenia usług. Przestrzeganie postanowień Kodeksu Postępowania jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika Banku oraz każdego pracownika innych podmiotów Grupy Pekao.

Komórki Compliance odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem braku zgodności funkcjonują również w pozostałych finansowych spółkach regulowanych Grupy PZU (m.in. LINK4, TFI PZU, PTE PZU, TUW PZUW, ubezpieczeniowe spółki zagraniczne).

W spółkach Grupy PZU (m.in. PTE PZU, TFI PZU, TUW PZUW, Lietuvos Draudimas, Balta, PZU Litwa Życie, PZU Ukraina, PZU Ukraina Życie, PZU Finanse, LINK4, PZU Zdrowie, PZU Pomoc i PZU Centrum Operacji) funkcjonują zasady etyki członków organów, tj. „Zasady etyki członków zarządów spółek Grupy PZU”, „Zasady etyki członków rad nadzorczych spółek Grupy PZU, nie będących pracownikami spółki Grupy PZU i nie związanych ze spółką Grupy PZU inną umową o podobnym charakterze” oraz „Zasady etyki członków rad nadzorczych spółek Grupy PZU będących pracownikami spółki Grupy PZU lub związanych ze spółką Grupy PZU inną umową o podobnym charakterze”. Zasady etyki członków organów służą:

 • zapewnieniu właściwego, zgodnego z najwyższymi standardami postępowania wypełniania przez członków organów swoich funkcji;
 • zapobieganiu występowaniu konfliktu interesów, w szczególności przeciwdziałaniu wykorzystywaniu zajmowanego stanowiska w celu uzyskania prywatnych korzyści;
 • określeniu norm etycznych, wartości i postaw którymi winni się kierować członkowie zarządu.

Struktura zarządzania compliance i etyką

     

                                       

[GRI 206-1]

W 2021 roku toczyły się cztery postepowania przeciwko spółkom zależnym Grupy PZU w zakresie naruszeń zasad uczciwej konkurencji (3 przeciwko Bankowi Pekao oraz 1 przeciwko PZU Pomoc).