zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

48. Odroczony podatek dochodowy

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 48. Odroczony podatek dochodowy
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

48.1 Zasady rachunkowości

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się metodą bilansową przy uwzględnianiu stawek podatku dochodowego od osób prawnych, które zgodnie z oczekiwaniami będą obowiązywały w momencie realizacji aktywa lub rezerwy, zgodnie z przepisami prawa podatkowego w krajach siedzib poszczególnych spółek Grupy PZU, wydanymi do końca okresu sprawozdawczego.

Dla wszystkich konsolidowanych spółek uczestniczących w PGK kompensuje się aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego przy założeniu, że umowa PGK będzie przedłużana na kolejne okresy, dlatego na potrzeby tej kompensaty nie analizuje się okresu, w którym spodziewane jest odwrócenie się różnic przejściowych.

48.2 Szacunki i założenia

Spółki Grupy PZU dokonały oszacowania przyszłego dochodu do opodatkowania pod kątem możliwości realizacji ujemnych różnic przejściowych z tytułu strat podatkowych poniesionych przez te spółki. W wyniku tych szacunków nie rozpoznano aktywów z tytułu podatku odroczonego dotyczącego części strat podatkowych.

48.3 Dane ilościowe

48.3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nierozpoznane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające ze straty podatkowej wg dopuszczalnego prawem terminu realizacji 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
do 1 roku 13 6
powyżej 1 roku do 5 lat 18 21
powyżej 5 lat 6 3
termin nieograniczony przepisami prawa 2 2
Razem 39 32

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2021 Stan na początek okresu Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Pozostałe zmiany Stan na koniec okresu
Należności od klientów z tytułu kredytów 1 301 -48 9 - 1 262
Prowizje bankowe pobrane z góry 598 -67 - - 531
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów 26 -15 - - 11
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami -199 3 - - -196
Instrumenty finansowe 100 -316 970 - 754
Nieruchomości -47 9 - -2 -40
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne 15 7 - - 22
Rezerwy na świadczenia pracownicze 79 -15 -8 - 56
Rezerwy na premie 55 22 - - 77
Inne rezerwy i zobowiązania 530 33 - - 563
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych 37 -32 - - 5
Ulga podatkowa z tytułu działalności w strefie - - - 9 9
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji 16 -12 - - 4
Aktywa z tytułu odroczonego podatku, razem 2 511 -431 971 7 3 058

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2020 Stan na początek okresu Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Pozostałe zmiany Stan na koniec okresu
Należności od klientów z tytułu kredytów 1 143 162 -4 - 1 301
Prowizje bankowe pobrane z góry 620 -27 - 5 598
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów 68 -42 - - 26
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami -246 47 - - -199
Instrumenty finansowe 121 244 -267 2 100
Nieruchomości -52 2 - 3 -47
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne 18 -3 - - 15
Rezerwy na świadczenia pracownicze 70 7 2 - 79
Rezerwy na premie 63 -8 - - 55
Inne rezerwy i zobowiązania 468 47 - 15 530
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych 36 - - 1 37
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji 4 12 - - 16
Aktywa z tytułu odroczonego podatku, razem 2 313 441 -269 26 2 511

48.3.2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2021 Stan na początek okresu Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Pozostałe zmiany Stan na koniec okresu
Instrumenty finansowe 528 55 -237
346
Należności regresowe 13 1 - - 14
Nieruchomości 121 37 - -2 156
Odroczone koszty akwizycji 292 46 - - 338
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne -22 -68 - - -90
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami 68 -5 - - 63
Rezerwy na świadczenia pracownicze -17 -2 -1 - -20
Rezerwa na premie -52 -10 - - -62
Zobowiązania niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.) -72 -5 - - -77
Inne rezerwy i zobowiązania -106 14 - - -92
Fundusz prewencyjny 11 1 - - 12
Rezerwa na wyrównanie szkodowości 111 9 - - 120
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych -19 -5 - - -24
Pozostałe różnice 93 29 - - 122
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem 949 97 -238 -2 806

Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2020 Stan na początek okresu Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Zmiana składu Grupy i pozostałe zmiany Stan na koniec okresu
Instrumenty finansowe 350 93 86 -1 528
Należności regresowe 8 5 - - 13
Nieruchomości 75 56 - -10 121
Odroczone koszty akwizycji 282 10 - - 292
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne -6 -16 - - -22
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami 71 -4 - 1 68
Rezerwy na świadczenia pracownicze -18 - 1 - -17
Rezerwa na premie -52 - - - -52
Zobowiązania niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.) -77 5 - - -72
Inne rezerwy i zobowiązania -104 -4 - 2 -106
Fundusz prewencyjny 13 -2 - - 11
Rezerwa na wyrównanie szkodowości 144 -33 - - 111
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych -17 -1 - -1 -19
Pozostałe różnice 77 19 - -3 93
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem 746 128 87 -12 949