zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

28.2 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 28. Wartości niematerialne > 28.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2021 Oprogramowanie, licencje i podobne wartości Znaki towarowe Relacje z klientami Wartości niematerialne w toku wytwarzania Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne, razem
Wartość brutto na początek okresu 3 442 622 1 999 565 99 6 727
Zmiany: 431 - - 138 2 571
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 23 - - 782 2 807
- przeniesienia 625 1) - - -632 3 -4
- sprzedaż i likwidacja -262 - - -6 -3 -271
- różnice kursowe i pozostałe 45 - - -6 - 39
Wartość brutto na koniec okresu 3 873 622 1 999 703 101 7 298
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu -1 871 - -1 373 - -76 -3 320
Zmiany: -249 - -128 - -5 -382
- amortyzacja za okres -498 - -128 - -8 -634
- sprzedaż i likwidacja 246 - - - 3 249
- przeniesienia 3 - - - - 3
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -2 120 - -1 501 - -81 -3 702
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu -23 -100 -61 -17 - -201
Zmiany odniesione w pozostałe koszty operacyjne -7 - - -2 - -9
Likwidacja 15 - - 2 - 17
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu -15 -100 -61 -17 - -193
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 1 738 522 437 686 20 3 403

1) W tym (4) mln z tytułu przeniesień do kategorii przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z MSSF 5.

Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2020 Oprogramowanie, licencje i podobne wartości Znaki towarowe Relacje z klientami Wartości niematerialne w toku wytwarzania Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne, razem
Wartość brutto na początek okresu 2 955 612 1 975 463 85 6 090
Zmiany: 487 10 24 102 14 637
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 82 - - 773 5 860
- przeniesienia 648 - - -655 7 -
- sprzedaż i likwidacja -249 - - -7 -2 -258
- różnice kursowe i pozostałe 6 10 24 -9 4 35
Wartość brutto na koniec okresu 3 442 622 1 999 565 99 6 727
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu -1 662 - -1 177 - -68 -2 907
Zmiany: -209 - -196 - -8 -413
- amortyzacja za okres -450 - -173 - -7 -630
- sprzedaż i likwidacja 242 - - - 2 244
- różnice kursowe i pozostałe -1 - -23 - -3 -27
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -1 871 - -1 373 - -76 -3 320
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu -15 - - -11 - -26
Zmiany odniesione w pozostałe koszty operacyjne -8 -100 -61 -12 - -181
Inne zmiany - - - 6 - 6
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu -23 -100 -61 -17 - -201
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 1 548 522 565 548 23 3 206

Amortyzacja wartości niematerialnych według miejsca wykazania w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 25 27
Koszty akwizycji 33 25
Koszty administracyjne 436 397
Pozostałe koszty operacyjne 1) 140 181
Amortyzacja, razem 634 630

1) W tym amortyzacja wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia spółek w kwocie 128 mln  zł (w 2020 roku: 173 mln zł).