zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

45. Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 45. Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

45.1 Zasady rachunkowości

Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w momencie, gdy jednostka Grupy PZU staje się stroną wiążącego kontraktu, z którego wynika, że ponosi ryzyko związane z instrumentem finansowym.

W kolejnych okresach wycenia się je w zamortyzowanym koszcie.

Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów (lub ich części) wyłącza się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, gdy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.

45.2 Dane ilościowe

Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Depozyty bieżące 241 112 210 212
Depozyty terminowe 23 067 30 849
Pozostałe zobowiązania 976 914
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów, razem 265 155 241 975

Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów wg wymagalności 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Do 1 roku 264 563 241 238
Powyżej 1 roku do 5 lat 537 720
Powyżej 5 lat 55 17
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów wg wymagalności, razem 265 155 241 975