zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Realizacja strategii 2021

PZU Raport Roczny 2021 > Realizacja strategii 2021
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Mierniki finansowe i realizacja strategii

1 Przypisane właścicielom jednostki dominującej

2 Składka przypisana brutto Grupy Kapitałowej PZU

3, 4 Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej

5 Z wyłączeniem odpisu wartości firmy z tytułu nabycia Banku Pekao i Alior Banku

6 Aktywa klientów zewnętrznych pod zarządzaniem TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI

Dane nie podlegają badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta

Strategia ESG PZU i PZU Życie „Rozwój w równowadze ” na lata 2021-2024