zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

6.6 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2021 > 6.6 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Ubezpieczenia korporacyjne (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Składki przypisane brutto na zewnątrz 3 199 2 962
Składki przypisane brutto między segmentami 84 64
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 3 283 3 026
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto -41 96
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 3 242 3 122
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto -904 -861
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 27 104
Składki zarobione netto 2 365 2 365
Dochody z lokat, w tym: 73 116
operacje na zewnątrz 73 116
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 51 58
Przychody 2 489 2 539Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe -1 510 -1 593
Zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto -16 44
Koszty akwizycji -522 -511
Koszty administracyjne -142 -144
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów 56 47Pozostałe -61 -69
Wynik na ubezpieczeniach 294 313


Ubezpieczenia masowe (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Składki przypisane brutto na zewnątrz 10 895 10 200
Składki przypisane brutto między segmentami 15 44
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 10 910 10 244
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto -663 54
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 10 247 10 298
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto -307 -78
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 181 -28
Składki zarobione netto 10 121 10 192
Dochody z lokat, w tym: 385 525
operacje na zewnątrz 385 525
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 112 100
Przychody 10 618 10 817Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe -6 198 -6 221
Zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto -29 132
Koszty akwizycji -2 166 -2 010
Koszty administracyjne -678 -673
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów 33 -Pozostałe -329 -374
Wynik na ubezpieczeniach 1 251 1 671


Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane (ubezpieczenia na życie) 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Składki przypisane brutto na zewnątrz 7 030 7 007
Składki przypisane brutto między segmentami - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 7 030 7 007
Zmiany stanu rezerw składek 26 -50
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 7 056 6 957
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto -1 -1
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto - -
Składki zarobione netto 7 055 6 956
Dochody z lokat, w tym: 520 675
operacje na zewnątrz 520 675
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 2 3
Przychody 7 577 7 634Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto -5 597 -5 190
Koszty akwizycji -394 -381
Koszty administracyjne -669 -632Pozostałe -47 -40
Wynik na ubezpieczeniach 870 1 391


Ubezpieczenia indywidualne (ubezpieczenia na życie) 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Składki przypisane brutto na zewnątrz 1 750 1 712
Składki przypisane brutto między segmentami - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 750 1 712
Zmiany stanu rezerw składek -2 -2
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 1 748 1 710
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto -1 -
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto - -
Składki zarobione netto 1 747 1 710
Dochody z lokat, w tym: 153 465
operacje na zewnątrz 153 465
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 1 1
Przychody 1 901 2 176Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto -1 329 -1 670
Koszty akwizycji -224 -175
Koszty administracyjne -86 -81Pozostałe -7 -6
Wynik na ubezpieczeniach 255 244


Inwestycje 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Dochody z lokat, w tym: 715 383
- operacje na zewnątrz 662 323
- operacje między segmentami 53 60
Wynik z działalności operacyjnej 715 383


Działalność bankowa 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Przychody z tytułu prowizji i opłat 4 627 4 044
-operacje na zewnątrz 4 472 3 945
- operacje między segmentami 155 99
Dochody z lokat 7 319 6 248
- operacje na zewnątrz 7 319 6 248
- operacje między segmentami - -
Przychody 11 946 10 292Koszty z tytułu prowizji i opłat -1 201 -1 036
Koszty odsetkowe -376 -1 074
Koszty administracyjne -5 077 -4 782Pozostałe -1 513 -3 206
Wynik z działalności operacyjnej 3 779 194


Ubezpieczenia emerytalne 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Dochody z lokat, w tym: 4 4
- operacje na zewnątrz 4 4
- operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody 154 130
Przychody 158 134Koszty administracyjne -57 -56Pozostałe -5 -5
Wynik z działalności operacyjnej 96 73


Ubezpieczenia - kraje bałtyckie 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Składki przypisane brutto na zewnątrz 1 867 1 694
Składki przypisane brutto między segmentami - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 867 1 694
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto -59 11
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 1 808 1 705
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto -67 -65
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 1 3
Składki zarobione netto 1 742 1 643
Dochody z lokat, w tym: 42 18
- operacje na zewnątrz 42 18
- operacje między segmentami - -
Przychody 1 784 1 661Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -1 082 -965
Koszty akwizycji -366 -340
Koszty administracyjne -142 -141Pozostałe 6 5
Wynik na ubezpieczeniach 200 220


Ubezpieczenia - Ukraina 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Składki przypisane brutto na zewnątrz 339 291
Składki przypisane brutto między segmentami - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 339 291
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto -17 8
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 322 299
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto -94 -99
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto -1 -4
Składki zarobione netto 227 196
Dochody z lokat, w tym: 16 39
- operacje na zewnątrz 16 39
- operacje między segmentami - -
Przychody 243 235Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -102 -76
Koszty akwizycji -112 -101
Koszty administracyjne -39 -33Pozostałe 24 29
Wynik na ubezpieczeniach 14 54


Kontrakty inwestycyjne 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Składki przypisane brutto 33 33
Zmiany stanu rezerw składek - -
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 33 33
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto - -
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek - -
Składki zarobione netto 33 33
Dochody z lokat, w tym: -3 13
- operacje na zewnątrz -3 13
- operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody - -
Przychody 30 46Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto -22 -37
Koszty akwizycji - -
Koszty administracyjne -2 -3Pozostałe - -
Wynik z działalności operacyjnej 6 6


Pozostałe segmenty 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Dochody z lokat, w tym: 5 19
- operacje na zewnątrz 5 19
- operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody 1 553 1 234
Przychody 1 558 1 253Koszty -1 588 -1 288Pozostałe 37 28
Wynik z działalności operacyjnej 7 -7


Uzgodnienia
1 stycznia - 31 grudnia 2021
Składki zarobione netto Dochody z lokat Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto Koszty akwizycji Koszty administracyjne Wynik z działalności operacyjnej
Ubezpieczenia korporacyjne 2 365 73 -1 510 -522 -142 294
Ubezpieczenia masowe 10 121 385 -6 198 -2 166 -678 1 251
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane 7 055 520 -5 597 -394 -669 870
Ubezpieczenia indywidualne 1 747 153 -1 329 -224 -86 255
Inwestycje - 715 - - - 715
Działalność bankowa - 7 319 - - -5 077 3 779
Ubezpieczenia emerytalne - 4 - -7 -57 96
Ubezpieczenia - kraje bałtyckie 1 742 42 -1 082 -366 -142 200
Ubezpieczenia - Ukraina 227 16 -102 -112 -39 14
Kontrakty inwestycyjne 33 -3 -22 - -2 6
Pozostałe segmenty - 5 - - - 7
Segmenty razem 23 290 9 229 -15 840 -3 791 -6 892 7 487
Prezentacja kontraktów inwestycyjnych -33 9 22 - - -
Prezentacja zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych - - -4 - - -
Oszacowane regresy i odzyski - - 6 - - 6
Wycena instrumentów kapitałowych - -1 - - - -1
Wycena nieruchomości - -6 - - -2 -8
Eliminacja rezerwy na wyrównanie szkodowości i funduszu prewencyjnego - - - - - 50
Odpisy na ZFŚS i koszty aktuarialne - - - - - -
Korekty konsolidacyjne -25 324 85 219 68 -65 1)
Dane skonsolidowane 23 232 9,555 2) -15 731 -3 572 -6 826 7 469

1 Korekty konsolidacyjne wynikają przede wszystkim z dywidend wypłacanych pomiędzy poszczególnymi segmentami oraz z różnych standardów rachunkowości, w jakich raportowane są poszczególne segmenty sprawozdawcze (PSR i MSSF) oraz dane skonsolidowane (MSSF).
2 Suma następujących pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat: „Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej”, „Pozostałe przychody netto z inwestycji”, „Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji”, „Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych”, „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.


Uzgodnienia
1 stycznia - 31 grudnia 2020
Składki zarobione netto Dochody z lokat Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto Koszty akwizycji Koszty administracyjne Wynik z działalności operacyjnej
Ubezpieczenia korporacyjne 2 365 116 -1 593 -511 -144 313
Ubezpieczenia masowe 10 192 525 -6 221 -2 010 -673 1 671
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane 6 956 675 -5 190 -381 -632 1 391
Ubezpieczenia indywidualne 1 710 465 -1 670 -175 -81 244
Inwestycje - 383 - - - 383
Działalność bankowa - 6 248 - - -4 782 194
Ubezpieczenia emerytalne - 4 - -5 -56 73
Ubezpieczenia - kraje bałtyckie 1 643 18 -965 -340 -141 220
Ubezpieczenia - Ukraina 196 39 -76 -101 -33 54
Kontrakty inwestycyjne 33 13 -37 - -3 6
Pozostałe segmenty - 19 - - - -7
Segmenty razem 23 095 8 505 -15 752 -3 523 -6 545 4 542
Prezentacja kontraktów inwestycyjnych -33 -7 37 - - -
Prezentacja zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych - - -1 - - -
Oszacowane regresy i odzyski - - 24 - - 24
Wycena instrumentów kapitałowych - -6 - - - -6
Wycena nieruchomości - - - - -3 -3
Eliminacja rezerwy na wyrównanie szkodowości i funduszu prewencyjnego - - - - - -185
Odpisy na ZFŚS i koszty aktuarialne - - - - -16 -16
Korekty konsolidacyjne -38 -6 112 206 -33 -298 1)
Dane skonsolidowane 23 024 8,486 2) -15 580 -3 317 -6 597 4 058

1 Korekty konsolidacyjne wynikają przede wszystkim z dywidend wypłacanych pomiędzy poszczególnymi segmentami oraz z różnych standardów rachunkowości, w jakich raportowane są poszczególne segmenty sprawozdawcze (PSR i MSSF) oraz dane skonsolidowane (MSSF).
2 Suma następujących pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat: „Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej”, „Pozostałe przychody netto z inwestycji”, „Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji”, „Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych”, „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.


Podział geograficzny 1 stycznia – 31 grudnia 2021 1 stycznia – 31 grudnia 2020
Polska Kraje bałtyckie Ukraina Niealokowane Wartość skonsolidowana Polska Kraje bałtyckie Ukraina Niealokowane Wartość skonsolidowana
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz 22 874 1 867 339 - 25 080 21 881 1 694 291 - 23 866
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami 54 - - -54 - 79 - - -79 -
Przychody z tytułu prowizji i opłat 4 737 1 - - 4 738 4 197 - - - 4 197
Dochody z lokat 1) 9 497 42 16 - 9 555 8 429 18 39 - 8 486

1 Suma następujących pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat: „Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej”, „Pozostałe przychody netto z inwestycji”, „Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji”, „Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych”, „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.


Podział geograficzny 31 grudnia 2021
31 grudnia 2020
Polska Kraje bałtyckie Ukraina Niealokowane Wartość skonsolidowana Polska Kraje bałtyckie Ukraina 1) Niealokowane Wartość skonsolidowana
Aktywa trwałe inne niż aktywa finansowe 2) 7 261 281 5 - 7 547 7 116 272 6 - 7 394
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 055 - 3 - 3 058 2 509 - 2 - 2 511
Aktywa 399 262 3 611 554 -1 298 402 129 376 435 3 406 481 -1 348 378 974

1) Aktywa spółek z siedzibą w Ukrainie, skorygowane o wzajemne udziały pomiędzy nimi.
2) Suma następujących pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej: „Wartości niematerialne”, „Rzeczowe aktywa trwałe”