zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Szkolenia i rozwój pracowników

PZU Raport Roczny 2021 > Szkolenia i rozwój pracowników
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:
Nasza wiedza i pomysły - „Profesjonalizm w każdym calu. Sukcesy i silną markę zawdzięczamy wiedzy i doświadczeniu każdego z nas. Ciągłe doskonalenie pozwala nam nie tylko nadążać za realiami dzisiejszego świata, ale i wybiegać w przyszłość. Dlatego z radością witamy nowatorskie pomysły. Sprawdzone rozwiązania mogą być wielokrotnie wykorzystywane, stanowić podstawę do tworzenia nowych produktów. Nasza wiedza i kreatywność przynosi zyski i zapewnia oszczędności. Wzbogaca wizerunek firmy, która zawsze jest w centrum wydarzeń.”

Ryzyko obszaru: Ryzyko związane z szybko zmieniającymi się regulacjami, oraz koniecznością aktualizacji wiedzy o obowiązujących przepisach i obligatoryjnych metodach działania i zasadach organizacji pracy.

Podejście do zarządzania: W Grupie PZU organizowane są obowiązkowe szkolenia głównie w formie online. Forma zdalna pozwala na sprawne przekazanie wiedzy w optymalnie krótkim czasie wszystkim pracownikom, których zakres dotyczy. Szkolenia realizowane są w atrakcyjnej, aktywizującej formie. Dodatkowo szkolenia e-learningowe zawierają testy sprawdzające skuteczność pozyskanej wiedzy oraz pozwalają monitorować, czy informacje dotarły do grupy docelowej.

Kluczowe polityki: procedury i zasady związane z planowaniem i organizacją szkoleń oraz działań rozwojowych dla pracowników, w szczególności Procedura szkoleń dla pracowników PZU i PZU Życie, Zasady organizacji i finansowania działań szkoleniowo-rozwojowych, Procedura dofinansowania studiów podyplomowych i specjalistycznych form rozwoju zawodowego pracowników PZU i PZU Życie

[GRI 103-2, GRI 103-3]

Większość spółek Grupy PZU wdrożyło specjalne procedury i zasady związane z planowaniem i organizacją szkoleń oraz działań rozwojowych dla pracowników. Określają one proces zdobywania i uzupełniania wiedzy i umiejętności, a także podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Dokumentacja zawiera również zasady organizacji i finansowania działań szkoleniowo-rozwojowych.

Grupa PZU chce być pracodawcą, który zapewnia swoim pracownikom dopasowane do potrzeb i elastyczne możliwości rozwoju na poziomie indywidualnym, zespołowym oraz w ramach całej organizacji. Planowane działania rozwojowe osadzane są w kontekście strategicznych, biznesowych celów. Grupa PZU przykłada dużą wagę do wyboru optymalnych form rozwoju. Wpływają one zarówno na efektywność pracy, jak i zaangażowanie pracowników w długofalowej perspektywie.

Rozwijane w Grupie PZU podejście kompleksowego rozwoju zakłada organizowanie działań ogólnofirmowych, przeznaczonych dla poszczególnych grup pracowników, jak również skierowanych do indywidualnych pracowników. Szkolenia i warsztaty często są uzupełniane działaniami, które pracownicy podejmują samodzielnie przed szkoleniem (forma przygotowania) i po jego zakończeniu (utrwalenie wiedzy, przećwiczenie umiejętności). Wzbogacanie tradycyjnych szkoleń nowoczesnymi rozwiązaniami takimi jak e-learning, webinaria oraz Virtual Reality sprawia, że oferta edukacyjna jest coraz atrakcyjniejsza. Od 2020 roku zdecydowana większość działań rozwojowych odbywała się w formie online, również w formie warsztatów. Trend ten jest utrzymywany z uwagi na zapewnienie szerszej dostępności oferowanych działań (w webinarze, konferencji online bierze udział od 100 do 1900 pracowników), jak również z uwagi na intensywny rozwój metod i narzędzi pracy zdalnej oraz coraz większy pozytywny odbiór uczestników wydarzeń organizowanych w sieci.

Priorytetem w PZU jest dbałość o efektywne zarządzanie wiedzą w organizacji – jej utrzymanie, dzielenie się nią i wykorzystywanie między obszarami. Dlatego coraz częściej menedżerowie i specjaliści są angażowani w wewnętrzne działania rozwojowe jako autorzy programów szkoleniowych i materiałów edukacyjnych oraz jako trenerzy wewnętrzni.

Formy wsparcia rozwoju dostępne w PZU: 

Ogólnofirmowe Ogólnofirmowe przeznaczone dla wybranych grup Indywidualne i zespołowe
 • Inspiracje na temat trendów i kompetencji przyszłości:
  • konferencja #TyTworzyszPrzyszłość
  • konferencja Klik Na Rozwój

 • Rozwój kompetencji związanych z ciągłym uczeniem się, nowych metod pracy i skutecznych nawyków
  • warsztaty #TyTworzyszPZU
  • webinary, podcasty, kursy online w ramach programu KlikNaRozwój (uczenie się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz nowych Narzędzi Pracy Grupowej)
  • Rozproszeni-połączeni – program wspierający efektywną pracę w modelu hybrydowym

 • Program wellbeingowy #DobryStan
 • Szkolenie wstępne (onboarding)

 • Szkolenia menedżerskie
  • #NowyMenedżer
  • #LaboratoriumMenedżerów
  • programy coachingowe

 • Program rozwoju innowacji
  • Program Future On
Webinary, filmy z ekspertami zewnętrznymi i wewnętrznymi zgodnie z identyfikowanymi potrzebami
 • Szkolenia zawodowe

 • Działania rozwojowe niezbędne do wykonywania zadań oraz wspierające efektywność na stanowisku pracy
  • w oparciu o plany rozwojowe dla zespołów - na podstawie zidentyfikowanych potrzeb

 • Programy rozwojowe, np.:
  • #TerazTy – program rozwojowy pracowników sprzedaży
  • Akademia Zakupowa dla pracowników Biura Zakupów

 • Rozwój potencjału
  • diagnostyka rozwojowa np. informacja zwrotna 360 stopni, testy preferencji i stylów funkcjonowania, sesje Development Center
  • refundacja studiów podyplomowych

 • Inne
  • warsztaty wymiany wiedzy (szkolenia organizowane przez wew. specjalistów)
  • warsztaty rozwijające współpracę, kreatywne poszukiwanie rozwiązań
  • warsztaty dla zespołów w oparciu o wyniki badań nt. współpracy między jednostkami

Regulacje w spółkach zależnych

Grupa Pekao oraz Bank stwarzają możliwości kształcenia oraz zapewniają dostęp do różnorodnych form szkolenia dla swoich pracowników. Programy edukacyjne Banku obejmują szkolenia lokalne i webinary ogólnorozwojowe, szkolenia i programy międzynarodowe, mentoring, coaching wewnętrzny i zewnętrzny, szkolenia certyfikacyjne (CFA/ ACCA/ CIA). Podstawową regulacją wewnętrzną określającą ten obszar jest Polityka szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w ramach której zdefiniowano także procedury odnoszące się do przebiegu procesów związanych z uczestnictwem pracowników w poszczególnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Alior Bank dba o realny rozwój kompetencji pracowników i kadry menadżerskiej. Polityka w zakresie szkoleń i rozwoju zapewnia pracownikom Alior Banku możliwość eksperckich specjalizacji w wybranej dziedzinie, rozwijając kompetencje własne, wynikające z realizowanych obowiązków oraz aspiracji, a także związane z zarządzaniem zespołem. System zarządzania oraz wdrożony model rozwoju pozwalają na skuteczne ukierunkowanie specjalistów oraz rozwój ich kariery. Pracownikom udostępniane są programy szkoleniowe prowadzone zarówno przez trenerów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Oferta obejmuje szkolenia produktowe, sprzedażowe i związane z jakością obsługi, szkolenia z umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności menedżerskich.

W PZU Zdrowie prowadzone są plany szkoleniowe na dany rok finansowy, uwzględniające zarówno szkolenia zewnętrzne, jak i wewnętrzne. W zależności od spółki, szczegółowe procedury określone są w różnych dokumentach, m.in. w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy lub Procedurze zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo w większości spółek obowiązują zasady organizacji i finansowania działań szkoleniowo-rozwojowych dla pracowników.

[GRI 404-1]

Średnia liczba dni szkoleniowych przypadająca na pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w 2021 roku w Grupie Kapitałowej PZU wyniosła 3,22 (o 0,36 dnia więcej niż w 2020 roku). W Grupie Pekao wyniosła 4,64 (wobec 3,76 dnia w 2020 roku), a w Grupie Alior Bank 2,01 (2,81 w 2020 roku). W spółkach PZU i PZU Życie średnia liczba dni szkoleniowych w 2021 roku wzrosła w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła 3,49 (3,19 w 2020 roku).

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika w podziale na płeć1

PZU i PZU Życie

2020 2021
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Łączna liczba godzin szkoleniowych 169 154 94 932 180 684 100 107
Liczba pracowników 6 337 4 017 6 181 3 868
Średnia liczba godzin szkoleniowych 26,7 23,6 29,2 25,9
Średnia liczba dni szkoleniowych 3,3 3,0 3,7 3,2

Dane szacunkowe z uwagi na brak statystyk w tym zakresie. Dane przedstawione w pełnych etatach.

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika w podziale na strukturę zatrudnienia

PZU i PZU Życie
Struktura zatrudnienia 2020 2021
Łączna liczba pracowników Łączna liczba godzin szkoleniowych Średnia liczba godzin szkoleniowych Łączna liczba pracowników Łączna liczba godzin szkoleniowych Średnia liczba godzin szkoleniowych
Kadra menedżerska 1 605 66 664 41,5 1 571 67 198 42,8
Pozostali pracownicy 8 749 197 423 22,6 8 478 213 593 25,2

[GRI 404-3]

Wszyscy pracownicy PZU i PZU Życie, których obowiązują systemy premiowe, podlegają cyklicznej (rocznej lub kwartalnej) ocenie efektywności i jakości pracy. Dotyczy to zarówno kadry menedżerskiej jak i wszystkich pracowników.

Regularna ocena poziomu realizacji celów i jakości pracy pozwala weryfikować potrzeby rozwojowe i plany działań nakierowane na rozwój specjalistycznej wiedzy i kompetencji, które pomagają pracownikom realizować cele biznesowe.

[GRI 404-2]

Dla osób obejmujących po raz pierwszy stanowiska kierownicze w Grupie PZU przygotowano program rozwojowy Nowy Menedżer. Jego celem jest zapoznanie się z oczekiwaniami stawianymi kadrze menedżerskiej w PZU wobec stylu zarządzania i kompetencji (w ten sposób Grupa kształtuje pożądany model przywództwa). W czasie warsztatów kierownicy szkoleni są z kluczowych kompetencji menedżerskich, m.in. z udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, prowadzenia rozmów z podwładnymi, zarządzania zadaniami i planowania pracy zespołu.

Od 2020 roku w PZU działa Laboratorium Menedżerów, które w początkowym etapie miało na celu wsparcie menedżerów, którzy mierzyli się z nowym wyzwaniem, jakim było zarządzaniem zespołem w trybie pracy hybrydowej. Obecnie Laboratorium Menedżerów ma charakter platformy wymiany wiedzy i dobrych praktyk między menedżerami. Na regularnych spotkaniach omawianie są tematy związane z aktualnymi wyzwaniami zarządzania. W 2021 roku w ramach Laboratorium Menedżerów realizowano głównie część programu Rozproszeni-Połączeni skierowaną do menedżerów oraz cykl warsztatów „Wspierający Lider”, który był odpowiedzią na nowe potrzeby oraz obserwowane trendy rynkowe.

DOBRA PRAKTYKA

Cykl warsztatów Wspierający Lider

Celem programu jest budowanie świadomości roli odporności psychofizycznej oraz #DobregoStanu pracowników i menedżerów, budowanie świadomości – jak ważna jest stabilność emocjonalna, radzenie sobie ze stresem w życiu prywatnym i zawodowym, promocja zdrowia i zdrowych nawyków w życiu codziennym.

Wprowadzeniem do tematyki był webinar z zewnętrznym ekspertem zatytułowany: Większa odporność, większa moc i wydajność. Czas na przegląd silnika lidera!

Zrealizowano warsztaty w dwóch modułach:

  • Wspierający lider – w trosce o dobrostan własny
   • Czym jest i jak wzmacniać własną odporność psychiczną – trendy i najnowsze badania;
   • Rola lidera - świadomość jak stres i kondycja menedżera wpływają na zespół;
   • Omówienie i poznanie źródeł stresu oraz określenie skutecznych sposobów radzenia sobie z nim – wymiana dobrych praktyk;
   • Wzmacnianie dobrych nawyków i promowanie działań prozdrowotnych, jako prewencja wypalenia zawodowego menedżerów;
  • Wspierający lider – w trosce o dobrostan zespołu
    • Sygnały spadku nastrojów, odporności psychicznej, zaangażowania i efektywności pracy zespołu;
    • Źródła przeciążenia, stresu i wypalenia zawodowego wśród pracowników;
    • Jak przeciwdziałać, jak rozmawiać, jak wspierać pracowników w trudnych sytuacjach;
    • Zebranie i wymiana dobrych praktyk, przygotowanie różnych scenariuszy działania.

   Klik na rozwój

   Klik na rozwój to program skierowany do wszystkich pracowników PZU. Ma zwiększać świadomość na temat szeroko dostępnych możliwości rozwoju online i wspierać organizację ucząca się poprzez zachęcanie pracowników do brania odpowiedzialności za swój rozwój.

   Na program składa się szereg aktywności organizowanych cyklicznie przez cały rok kalendarzowy.

   • Konferencja online

   Organizowana co roku konferencja online przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w rozwoju zawodowym i osobistym. Do poprowadzenia wydarzenia zapraszani są eksperci, którzy opowiadają o imponujących możliwościach nowych technologii, ale też o niesionych przez nie zagrożeniach. W roku 2021 hasło przewodnie konferencji brzmiało: Technologia jest dla nas! W wydarzeniu wzięło udział 1400 pracowników PZU, którzy dowiedzieli się m.in. jak będzie wyglądać transformacja cyfrowa w PZU i jak zaadaptować się do tych zmian, tak aby efektywnie pracować w modelu hybrydowym. Poruszono też temat tego, jak różnice pokoleniowe wpływają na funkcjonowanie w warunkach przemian cyfrowych oraz jak będzie wyglądać przyszłość współpracy w wirtualnej rzeczywistości.

   • Podcasty

   W ramach promowania różnorodnych form rozwoju w PZU nagrywane są autorskie podcasty. Do rozmów zapraszani są wyjątkowi eksperci, którzy przybliżają pracownikom świat technologii, która wspiera rozwój online. W sumie udostępnionych zostało 19 podcastów. Wszystkie publikowane są co dwa tygodnie na kanale YouTube oraz wewnętrznej platformie e-learning.

   • Kursy online

   Wykorzystywane są gotowe kursy online, jak również przygotowywane wewnętrznie w odpowiedzi na szczególne potrzeby np. promujące narzędzia, które wspierają codzienną pracę. Kursy mają formułę krótkich filmów i zadań do wykonania. Udostępniono ponad 30 modułów szkoleń online o różnej tematyce, w szczególności w obszarze kompetencji menedżerskich. Obecnie korzysta z nich ponad 2 000 pracowników Grupy PZU i liczba cały czas rośnie.

   • Webinary i warsztaty

   Organizowane są webinary i warsztaty wspierające efektywną naukę, aktywność pracowników w mediach społecznościowych oraz efektywny rozwój. Wybrane webinary są uzupełniane o warsztaty dla chętnych pracowników pogłębiające wiedzę z danego tematu.

   • Platforma do nauki angielskiego

   Aby wzmocnić kompetencje językowe pracowników i pokazać jak skutecznie można uczyć się online, PZU umożliwia i promuje naukę angielskiego na platformie zdalnej. W ramach programu pracownicy są wspierani w korzystaniu z funkcjonalności platformy, monitorowany jest ich postęp w nauce, zbierane są też opinie uczestników, aby rozwijać dostarczane rozwiązania (obecnie wykorzystywana jest już druga platforma).

   W programie do końca 2021 roku wzięły udział 1 303 osoby, w tym 1 122 pracowników PZU i PZU Życia i 181 pozostałych spółek. Ponad 700 osób jest w bieżącej edycji programu od początku, czyli stale uczy się języka angielskiego od 01.06.2021.

   Konferencja #TyTworzyszPrzyszłość

   W listopadzie 2021 roku już po raz trzeci zorganizowano wewnętrzną konferencję pod nazwą #TyTworzyszPrzyszłość. Wydarzenie po raz drugi odbyło się w formule online, dzięki czemu zaproszeni byli wszyscy pracownicy Grupy PZU.

   W tym roku wydarzeniu towarzyszyło hasło: nowy wymiar pracy. Nawiązuje ono do wyzwań związanych z przejściem na hybrydowy model pracy, jak również potrzeby zdefiniowania na nowo wielu zagadnień związanych z pracą – pod wpływem nowych trendów i technologii. Podczas konferencji zapoznano pracowników ze światowymi trendami w zakresie nowych technologii i przybliżono ich możliwy wpływ na PZU i codzienną pracę. Jednocześnie opowiadano o wybranych zmianach w PZU, aby zwiększyć świadomość pracowników, że funkcjonują w bardzo zmiennym otoczeniu i już dzisiaj PZU korzysta z wielu zmian technologicznych. Dzięki temu pracownicy zachęcani są do bieżącego śledzenia zmian, poszukiwania szans, otwierania się na eksperymentowanie i nowe formy działania.

   Konferencja buduje w pracownikach większe poczucie wpływu na to, jak będzie wyglądała przyszłość ich pracy oraz przyszłość PZU. Jak wynika z komentarzy, wydarzenie zachęciło uczestników do otwarcia się na zmiany, eksperymentowania i działania. Ma to szczególne znaczenie dla wdrażanych właśnie zmian w zakresie kształtowania kultury organizacyjnej, w której kluczowe są: nastawienie na innowacyjność (np. dzięki kreatywnym metodom pracy, otwartości na eksperymentowanie), współpraca w zespołach i między obszarami, działanie interdyscyplinarne, dzielenie się wiedzą, zwinność i efektywność pracy (pracujemy mądrze, poszukujemy optymalnych sposobów dbając o wyniki i dobrostan).

   W Bank Pekao uruchomił dla pracowników program rozwojowy Talents UP. Talents UP opiera się na kluczowych i promowanych w organizacji wartościach takich jak #Prosto #Razem, #Odważnie, #Odpowiedzialnie. Jego głównym elementem jest roczna ścieżka projektowa dająca możliwość uczestnictwa w zespole realizującym jeden z ośmiu strategicznych projektów biznesowych. Podczas tego działania uczestnicy zapoznali się z trendami, narzędziami badawczymi, technikami służącymi do prototypowania i testowania. Program kładł duży nacisk na to, aby wypracowane rozwiązania były w całości lub przynajmniej częściowo wdrożone w Banku. Ścieżkę projektową uzupełnia trwająca 18 miesięcy ścieżka rozwojowa oparta na bliskiej współpracy z trenerem oraz na wspólnie ustalonym indywidualnym celu i planie rozwojowym.

   W LINK4 działa kafeteria, która powstała w odpowiedzi na potrzeby rozwojowe pracowników oraz jako wsparcie realizacji celów strategicznych. Jest to seria warsztatów, których tematyka odpowiada na potrzeby zgłoszone przez pracowników i/lub menedżerów oraz adresuje aktualne wyzwania organizacji.

   • Oferta warsztatów ogłaszana jest raz na kwartał i skierowana jest do wszystkich menedżerów oraz do samodzielnych pracowników;
   • Celem warsztatów jest rozwijanie kompetencji behawioralnych, nastawionych na podniesienie efektywności pracy menedżerów i specjalistów;
   • Podczas warsztatów poruszane są tematy takie jak informacja zwrotna, rozmowy 1:1, wdrażanie zmian, asertywność, sztuka prezentacji, Excel, efektywne spotkania, zarządzanie przez cele, angażowanie pracowników, prosty język, czy prawo pracy;
   • Uczestnicy sami zapisują się na dowolny temat i preferowany termin szkolenia;
   • Szkolenia są realizowane w małych grupach, w formule online poprzez platformę MS Teams i wykorzystują interaktywne metody prowadzenia szkoleń, także narzędzia online, np. Miro, Menti;
   • Warsztaty w zdecydowanej większości prowadzone są przez ekspertów wewnętrznych;
   • Efektywność prowadzonych szkoleń jest weryfikowana ankietą online, w której uczestnicy dzielą się swoją informacją zwrotną.
   DOBRA PRAKTYKA

   W 2021 roku Bank Pekao kontynuował program rozwojowy Ambasadorzy Zmian skierowany do wszystkich pracowników Centrum Operacji, którzy:

   • chcą się rozwijać kompetencyjnie i być Ambasadorami zmian w swoim obszarze;
   • posiadają wysoką motywację do wdrażania zmian/usprawnień;
   • z dużą otwartością i entuzjazmem angażują się w proponowane działania rozwojowe, a nabytą wiedzę chętnie wykorzystują w praktyce.

   Celem programu jest:

   • identyfikacja Ambasadorów zmian Centrum Operacji;
   • rozwój umiejętności uczestników w zakresie: otwartości na zmianę, generowania i projektowania rozwiązań, wdrażania usprawnień oraz zarządzania zmianą;
   • zapoczątkowanie zmiany podejścia do wprowadzania usprawnień, zachęcenie do kwestionowania utartych schematów działania, inspiracja do trwałej zmiany kulturowej w Centrum Operacji.
   DOBRA PRAKTYKA

   zLINKuj się z nami – praktyka budowania Candidate Experience

   Praktyka zLINKuj się z nami odpowiada na potrzebę stworzenia z LINK4 miejsca do pracy z wyboru, wyróżniającego się indywidualnym podejściem do kandydata. Do kontynuacji tej praktyki wciąż skłania LINK4 chęć obniżenia rotacji dobrowolnej i sytuacja rynkowa, w której kandydat jest w centrum uwagi pracodawców, zwłaszcza w niepewnym czasie pandemii.

   Prowadzone są m.in. następujące działania:

   • ogłoszenia: w ogłoszeniach o pracę umieszczany jest wizerunek wewnętrznych ambasadorów LINK4, a ich treści sporządzane są zgodnie z zasadami prostego języka;
   • spotkanie rekrutacyjne: selekcji kandydatów dokonuje przełożony, następnie wskazane osoby są umawiane na spotkania, dziś w formule online;
   • Ankieta satysfakcji: w okresie od trzech do pięciu dni po udzieleniu informacji o decyzji wysyłamy ankietę satysfakcji. Kandydat ocenia cały proces rekrutacyjny, rekrutera i ofertę firmy. Ma również możliwość podzielenia się własnymi uwagami w pytaniach otwartych. Na podstawie uwag kandydatów na bieżąco modyfikowany jest proces rekrutacyjny, aby dostosować go do potrzeb grupy docelowej;
   • „Witamy na pokładzie”: proces onboardingu dostosowano do pracy w trybie zdalnym, mimo nowej rzeczywistości zachowano elementy, które były najbardziej doceniane przez nowych pracowników, np. pierwszy dzień, tzw. Welcome Day, kiedy nowi pracownicy są witani przez Prezesa spółki i swoich przełożonych;
   • ankieta satysfakcji pracownika: przeprowadzana jest po trzymiesięcznym okresie zatrudnienia i pozwala na bieżąco weryfikować poziom satysfakcji z procesu onboardingu pracowników.
   DOBRA PRAKTYKA

   Rada Inspiracji

   Rada Inspiracji to miejsce, gdzie pracownicy proponują rozwiązania ułatwiające ich codzienną pracę a także pracę całego Pionu Obsługi Szkód, Świadczeń i Kanałów Zdalnych Pomysły są analizowane, a najlepsze z nich wprowadzane w życie przy wsparciu biur w centrali oraz zespołów wdrażających nowe technologie. Rada Inspiracji daje uczestnikom możliwość zaangażowania się w tworzenie rozwiązań kształtujących procesy oraz usprawniających codzienną pracę. Ponadto umożliwia pracownikom rozwój i lepsze poznanie organizacji.

   W 2021 roku uczestnicy Rady Inspiracji podjęli się wielu wyzwań:

   • WOMAI – inauguracja – spotkanie z osobami niewidomymi, którego celem było zwrócenie uwagi Opiekunom na obsługę Klienta z innej perspektywy;
   • PoradziMY – wspólne poszukiwanie rozwiązań na to, jak pracować podczas pracy zdalnej, jak radzić sobie z nowymi wyzwaniami pojawiającymi się podczas pracy z domu w zespołach rozproszonych;
   • Poczuj się jak BOSs – współpraca z zespołami BOS – realizacji zadań takich, jak analiza raportów, wsparcie uczenia sztucznej inteligencji, możliwość zmierzenia się z zadaniami wykonywanymi przez te zespoły;
   • Aktywni 2021 – wiosenne przebudzenie oraz Aktywni jesienią 2021 – konkursy, których głównym celem była promocja zdrowego trybu życia i zwiększenie aktywności fizycznej wśród pracowników podczas pracy zdalnej;
   • Ambasadorzy automatyzacji – cykl warsztatów z zespołami IT, na których chętni Uczestnicy poznawali proces wdrażania nowych rozwiązań oraz dostępne technologie;
   • „Pogromcy zagadnień ubezpieczeniowych” – konkurs organizowany przez pracowników PSK szerzący wiedzę o organizacji oraz ubezpieczeniach;
   • Wejdź na wyższy poziom innowacji – cykl warsztatów z Bartkiem Stawskim, który uczy pracowników metod generowania innowacyjnych pomysłów i poszukiwania rozwiązań.

   Dzielenie się wiedzą

   [GRI 103-2] [GRI 103-3] [GRI G4-FS16]

   Wiedza i doświadczenie pracowników Grupy PZU stanowią ogromny kapitał firmy. Rozumiejąc, jak duże jest jego znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki, w PZU wprowadzono nowe standardy dzielenia się wiedzą. Udział w różnego rodzaju wydarzeniach, konferencjach i sympozjach oraz aktywność na rzecz rozwoju biznesu, nauki, nowych technologii i edukacji finansowej pozwalają – w trosce o dobro wspólne – przekazać pracownikom i firmie część swojej eksperckiej wiedzy. Przykładem takiego podejścia jest kwestia prawidłowego oszacowania ryzyka. To kluczowa umiejętność na wielu stanowiskach, nie tylko bezpośrednio związanych z branżą ubezpieczeniową. W PZU pracuje wielu wybitnych ekspertów w tej dziedzinie.

   W 2020 roku PZU LAB w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego uruchomił studia podyplomowe Ryzyko i ubezpieczenia. Podczas zajęć studenci mogli zdobyć narzędzia niezbędne do prawidłowej identyfikacji i analizy ryzyka oraz zastosowania efektywnej metody zarządzania ryzykiem. Praktyczną wiedzą ze słuchaczami i studentami dzielili się cenieni na rynku profesjonaliści, zajmujący się tematyką ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Studia rozpoczęły się w listopadzie 2020 roku i trwały do września 2021. Pracę dyplomową obroniły 22 osoby.

   PZU LAB wraz ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w 2021 roku rozpoczął współorganizację cyklu szkoleń Piramida Kompetencji, poświęconych zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem i zarządzaniem ryzykiem przedsiębiorstw. Cykl szkoleń głownie skierowany jest do specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe w zakładach przemysłowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, rzeczoznawców, projektantów i architektów, a także innych zainteresowanych dobrymi praktykami w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem w zakładach przemysłowych. W grudniu 2021 odbyło się pierwsze szkolenie Bezpieczeństwo pożarowe budynków produkcyjno-magazynowych, w którym wzięło udział 11 uczestników. Planowane jest kontynuowanie szkolenia.

   Programy dla studentów

   Sposobem dzielenia się wiedzą są również staże i praktyki, które umożliwiają studentom zdobycie doświadczenia zawodowego oraz poznanie kultury organizacyjnej dużej organizacji. W PZU i PZU Życie funkcjonuje Procedura praktyk i staży, która określa zasady organizacji staży i praktyk oraz określa przebieg procesów związanych z wnioskowaniem, rekrutacją i zatrudnianiem praktykantów i stażystów.

   Głównym celem programu praktyk w PZU jest zapewnianie napływu młodych talentów do organizacji i budowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Dzięki programowi studenci zdobywają doświadczenie zawodowe i poznają kulturę firmy. W 2021 roku program rozpoczął się w lipcu – praktyki trwały trzy miesiące, a staże pół roku. Praktyki odbywają się w różnych obszarach biznesowych firmy i w różnych lokalizacjach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Dla uczestników został przygotowany pakiet działań rozwojowych i dodatkowo badanie FRIS, które pozwala zwiększyć efektywność działań poprzez identyfikację stylu myślenia i działania oraz przełożenie tego na współpracę w grupie. Pakiet został zrealizowany całkowicie w formie online.

   Średnio na każdą z ofert odpowiedziało 115 osób. Po odbyciu ponad 340 zdalnych spotkań z kandydatami zrekrutowano 62 uczestników: 31 praktykantów i 31 stażystów. Po zakończeniu Programu Praktyk i Staży współpracę z PZU kontynuuje blisko 71% stażystów. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej 100% ankietowanych praktykantów potwierdza, że Program spełnił ich oczekiwania.

   Współpraca ze środowiskiem akademickim jest ważnym elementem zaangażowania społecznego i budowania wizerunku PZU jako pracodawcy wśród studentów. Cyklicznie do współpracy zapraszane są organizacje studenckie, uniwersytety, których profil działania odpowiada potrzebom rekrutacyjnym i wpisuje się w prowadzone działania w obszarze employer brandingu.

   Poprzez uczestnictwo w akademickich wydarzeniach, PZU stara się dotrzeć do grona ambitnych studentów, którzy w niedalekiej przyszłości pojawią się na rynku pracy. Organizuje więc różne projekty, które skierowane są zarówno do studentów, jak i absolwentów, tj. Program Praktyk i Staży, Dni Otwartego Biznesu czy Program Ambasador. Dzięki takiemu zaangażowaniu w życie akademickie wielu studentów rozpoczyna swoją karierę zawodową właśnie w PZU.

   Jednym z flagowych działań są Dni Otwartego Biznesu, czyli praktyczne warsztaty dla studentów z całej Polski. W ich trakcie studenci mają możliwość zetknięcia się z realnymi problemami biznesowymi, poznają specyfikę codziennych wyzwań w wybranym przez siebie obszarze. Mogą też poszerzyć wiedzę zdobytą na studiach. Dzięki warsztatom uczestnicy dowiadują się, jak wygląda kultura organizacyjna i praca w PZU, są także zachęcani do udziału w innych projektach przeznaczonych dla studentów i absolwentów.

   W 2021 roku PZU wzięło również udział w VI edycji Programu Go4Poland – Wybierz Polskę organizowanego przez Fundację GPW, w ramach którego m.in.: zaangażował się w Program Mentorski. W 2021 roku PZU kontynuował również partnerstwo ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. W ramach tej współpracy pracownicy PZU zasiadają w kapitule konkursu Żagle Biznesu, regularnie w magazynie Gazeta SGH pojawiają się materiały promujące programy skierowane do studentów. Firma ma również pierwszeństwo udziału w projektach organizowanych przez uczelnię.

   Wszystkie podjęte działania i powyższe współprace przekładają się na jakościowe CV, które trafiają do PZU w związku z projektami adresowanymi do studentów lub na stanowiska juniorskie.

   Pakiet działań rozwojowych dla Praktykantów i Stażystów PZU

   Chcąc zachęcić uczestników Programu Praktyk i Staży do współpracy między sobą oraz do doskonalenia ich kompetencji miękkich, przygotowano pakiet działań rozwojowych dla praktykantów i stażystów. Zorganizowano warsztaty online, grę szkoleniową dla stażystów VUCA CHALLENGE i dla praktykantów Misja Mars 2050. Aktywności odbywały się w formule online i były alternatywą dla organizowanych w poprzednich edycjach spotkań, zjazdów, warsztatów stacjonarnych. Rozproszona po całej Polsce grupa 62 studentów miała możliwość nawiązania kontaktów między sobą i współpracy przy projektach zespołowych, a także nauki nowych kompetencji.

   W ramach VUCA CHALLENGE grupa stażystów PZU została przeniesiona do gry szkoleniowej, której głównym celem było zapoznanie i przetestowanie w praktyce modelu efektywnej pracy zespołowej w środowisku VUCA i korzyści płynących z dążenia do realizacji wspólnego celu. Dodatkowym celem było budowanie kultury zwinności i klientocentryczności w zespole i skuteczne sposoby na rozwiązywanie problemów w zespołach rozproszonych. Każdy uczestnik otrzymał przed spotkaniem indywidualne zadania, które miały wpływ na późniejszą rozgrywkę i rozwiązywane case study podczas spotkań online.

   „Misja Mars 2050” miała na celu zbudowanie zespołu wokół wartości takich jak współpraca, szacunek, współodpowiedzialność, zaangażowanie, kreatywność i podejmowania właściwych decyzji przez ich pryzmat. Dzięki narzędziom do współpracy online uczestnicy mieli szansę poczuć klimat kosmicznych wyzwań oraz zmierzyć się z zadaniami wymagającymi sprawnej współpracy w wirtualnym dystansie. Udział w warsztacie rozwinął ich umiejętności w zakresie negocjacji, analizy potrzeb klienta oraz prezentacji.

   Ambasadorzy PZU to zespół proaktywnych studentów, którzy reprezentują Grupę PZU na swoich uczelniach i łączą spółkę ze środowiskiem akademickim. Pomagają angażować w projekty najlepszych studentów ze swoich uczelni, współpracują z lokalnymi biurami karier, rekomendują projekty studenckie, w które warto się zaangażować. Dzięki swoim aktywnościom, takim jak: działalność w samorządach, organizacjach i kołach naukowych są znani na uczelniach, co wpływa na większą efektywność wspólnych działań. Rekrutacja tegorocznych Ambasadorów odbyła się w pełni zdalnie, a współpracę z Ambasadorami rozpoczęto warsztatami poświęconymi mediom społecznościowym (Facebook, LinkedIn, Instagram) i technikom pozwalającym tworzyć angażujące treści.

   W roku akademickim 2021/2022 w największych ośrodkach akademickich w Polsce aktywnie działa 17 ambasadorów PZU.

   Ambasadorzy PZU są bardzo dużym wsparciem dla PZU w trakcie rekrutacji do flagowych programów dla studentów. Dzięki dużemu zaangażowaniu Ambasadorów w promocję tegorocznych warsztatów Dni Otwartego Biznesu pozyskano ponad 400 zgłoszeń.

   PZU chce zapewniać studentom jak najlepsze możliwości rozwoju. Mając na uwadze digitalizację, kierunek rozwoju branży i zainteresowanie studentów tematami technologicznymi, chce skupić się na Pionie Technologii Informatycznych i oferować studentom szeroki wybór praktyk i staży – od zespołów utrzymaniowych po zespoły deweloperskie.

   W 2021 roku w ramach Programu Praktyk i Staży w obszarze IT przyjęto siedmiu praktykantów i stażystów, z których sześciu kontynuuje swoją pracę i dalszy rozwój w PZU już po zakończeniu programu. Chcąc rozwijać obszar IT wśród studentów, w trakcie programu Dni Otwartego Biznesu PZU jeden dzień w całości poświęcono na warsztaty dotyczące tego obszaru. 20 studentom przybliżono specyfikę pracy w obszarze Sztucznej Inteligencji oraz Big Data. Uczestnicy mieli okazję poznać specyfikę jednostek IT i przekonać się, w jaki sposób można gromadzić, przetwarzać i analizować dane, także z użyciem modeli AI.

   Dodatkowo, w ramach promocji Programu Praktyk i Staży PZU uczestniczyło w Warszawskich Dniach Informatyki. To największe targi pracy dedykowane dla studentów i absolwentów kierunków informatycznych.

   DOBRA PRAKTYKA

   Kampania „Dla Profesjonalistów. Dla Ciebie.”

   Jesienna kampania promująca markę pracodawcy PZU w 2021 roku była kierowana do profesjonalistów z doświadczeniem zawodowym w różnych dziedzinach biznesu. W komunikacji kampanii PZU podkreślało różnorodność oferowanych stanowisk pracy. Nagrania do spotu wykonano dronem sportowym FPV, którego pilotem był wielokrotny mistrz Polski w tej dziedzinie. Dużą część nagrań wykonano w biurowcu, do którego w 2022 roku zostanie przeniesiona siedziba Centrali PZU. Spoty wideo można było zobaczyć m.in. online (media społecznościowe, największe portale pracy), w biurowcach w sześciu największych miastach w Polsce oraz na ekranach w komunikacji miejskiej.

   Kampania jest kontynuacją działań wizerunkowych, które PZU prowadzi na rynku pracy od trzech lat z hasłem „Taka praca ma sens”, promujących możliwości rozwoju kariery w Grupie PZU. Miejsce dla siebie znajdą tu eksperci z obszaru ubezpieczeń, ale także z innych dziedzin, jak np. IT, analizy danych, finansów, sprzedaży, obsługi klienta, komunikacji czy prawa. W kampanii podkreślono elastyczność PZU jako pracodawcy, który ułatwia godzenie ról zawodowych i prywatnych. Nowoczesny sposób realizacji spotu kampanijnego, a także pokazanie zapewniającego najwyższe standardy biura i narzędzi pracy, które umożliwiają efektywną pracę nie tyko w biurach i oddziałach, ale też w domu, w terenie czy bezpośrednio u klientów, wzmacniały przekaz o atrakcyjności PZU jako pracodawcy. Więcej na stronie głównej kampanii: www.pzu.pl/takapracamasens.

   W 2022 roku planowana jest kontynuacja działań promujących PZU jako najlepszego pracodawcę, podkreślając stabilność zatrudnienia, równowagę między pracą a życiem osobistym, konkurencyjne wynagrodzenie i benefity oraz rozwój, wyzwania i innowacje, stanowiące trzon Employer Value Proposition PZU, czyli propozycji wartości pracowniczych.