zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Struktura aktywów i pasywów Grupy PZU

PZU Raport Roczny 2021 > Struktura aktywów i pasywów Grupy PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

31 grudnia 2021 roku suma aktywów Grupy PZU wynosiła 402 129 mln zł i była o 23 155 mln zł wyższa w porównaniu ze stanem na koniec 2020 roku.

Aktywa

53,5% aktywów Grupy (wobec 52,1% na koniec 2020 roku) stanowiły należności od klientów z tytułu kredytów. Ich saldo sięgnęło 215 008 mln zł. Zwiększyło się w porównaniu z końcem 2020 roku o 17 720 mln zł głównie dzięki rosnącym kredytom dla klientów indywidualnych (w szczególności kredytom hipotecznym) oraz wzrostowi salda kredytów operacyjnych w segmencie biznesowym.

37,2% aktywów (wobec 39,5% na koniec 2020 roku) stanowiły lokaty: inwestycyjne aktywa finansowe, nieruchomości inwestycyjne, pochodne instrumenty finansowe i aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań. Wyniosły łącznie 149 391 mln zł i były niższe o 363 mln zł w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego roku. Spadek wartości lokat dotyczył zwłaszcza Banku Pekao i był związany z niższym poziomem portfela dłużnych rządowych papierów wartościowych. Z wyłączeniem działalności bankowej portfela lokat był na porównywalnym poziomie do zeszłorocznego a jego zmiany wynikały z osiągniętego wyniku inwestycyjnego oraz napływu środków ze składki w związku z rozwojem biznesu.

2,6% aktywów (wobec 2,7% na koniec 2020 roku) stanowiły aktywa trwałe w postaci wartości niematerialnych i prawnych, wartości firmy oraz rzeczowych aktywów trwałych. Wyniosły 10 325 mln zł i były o 155 mln zł wyższe niż na koniec 2020 roku. Wzrost dotyczył wartości niematerialnych i prawnych w Banku Pekao.

2,3% aktywów (wobec 2,1% na koniec 2020 roku) to środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Ich wartość wyniosła 9 447 mln zł i była o 1 508 mln zł większa niż rok wcześniej. Zdecydował o tym wzrost salda środków pieniężnych zgromadzonych w Banku Centralnym przez Bank Pekao i Alior Bank.

2,3% aktywów (wobec 1,6% na koniec 2020 roku) stanowiły należności Grupy PZU, w tym należności z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych i bieżącego podatku dochodowego. Wyniosły 9 418 mln zł i były o 3 172 mln zł wyższe niż przed rokiem. Wzrost wynikał przede wszystkim z wyższej wartości nierozliczonych transakcji dotyczących instrumentów finansowych.

0,2% aktywów (wobec analogicznego udziału na koniec 2020 roku) stanowiły aktywa przeznaczone do sprzedaży. Ich saldo wzrosło w ciągu roku o 53 mln zł – do 643 mln zł. Dotyczyło w szczególności nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez fundusze inwestycyjne sektora nieruchomości ze względu na osiągnięcie przewidywanego horyzontu inwestycyjnego.

Struktura aktywów Grupy PZU (w %)

Pasywa

Na koniec 2021 roku skonsolidowane kapitały własne Grupy PZU osiągnęły wartość 39 994 mln zł, a więc o 3 409 mln zł mniej niż przed rokiem.

Wartość udziałów niekontrolujących zmniejszyła się o 1 712 mln zł – do 22 914 mln zł. Było to wypadkową spadku wyceny instrumentów dłużnych i zabezpieczających przepływy pieniężne wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, dywidendy Pekao przypadającej akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 674 mln zł, a także wypracowanego przez Alior Bank i Bank Pekao wyniku przypisanego akcjonariuszom niekontrolującym w wysokości 2 098 mln zł.

Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej spadły o 1 697 mln zł do poziomu 17 080 mln zł. To efekt spadku wyceny instrumentów dłużnych i zabezpieczających przepływy pieniężne wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, podziału zysku PZU za 2020 rok w tym przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 3 022 mln zł oraz wypracowanego w 2021 roku zysku netto przypisanego udziałowcom jednostki dominującej w wysokości 3 336 mln zł.

65,9% pasywów Grupy stanowiły na koniec 2021 roku zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów. Wyniosły 265 155 mln zł i były o 23 180 mln zł wyższe niż rok wcześniej. Miał na to wpływ wzrost depozytów bieżących Banku Pekao i Alior Banku o 30 900 mln zł, częściowo niwelowany spadkiem depozytów terminowych.

31 grudnia 2021 roku Grupa PZU posiadała zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych w wysokości 5 940 mln zł, w tym:

 • 4 154 mln zł z tytułu obligacji wyemitowanych przez Bank Pekao i Alior Bank;
 • 695 mln zł z tytułu certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank Pekao i Alior Bank;
 • 1 091 mln zł z tytułu listów zastawnych wyemitowanych przez Bank Pekao.

Zobowiązania podporządkowane Grupy PZU na koniec 2021 roku osiągnęły wartość 6 274 mln zł, zbliżoną do tej z końca 2020 roku.

12,5% pasywów na koniec 2021 roku to wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Wyniosła 50 173 mln zł i była o 1 702 mln zł większa niż rok wcześniej. Wpłynęły na to:

 • podwyższenie rezerwy składki w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych wynikającego głównie z rozwoju sprzedaży ubezpieczeń;
 • wzrost rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych związany z wyższym poziomem rezerw szkodowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC, odpowiedzialności cywilnej ogólnej i Auto Casco;
 • wyższe rezerwy w ubezpieczeniach na życie w efekcie pogłębiania współpracy z bankami w zakresie produktów ochronnych i inwestycyjnych;
 • niższe rezerwy na ryzyko ubezpieczającego w grupowych produktach inwestycyjnych w efekcie ujemnych wyników inwestycyjnych na portfelu oraz spadek rezerw w przypadku wycofanego z oferty produktu strukturyzowanego w ubezpieczeniach na życie.

3,3% pasywów na koniec 2021 roku stanowiły inne zobowiązania w wysokości 13 203 mln zł. Były o 769 mln zł wyższe niż rok wcześniej. Na zmianę salda wpłynęły przede wszystkim zobowiązania z tytułu transakcji na instrumentach finansowych oraz z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Struktura pasywów Grupy PZU (w %)

Rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne netto na koniec 2021 roku osiągnęły wartość 1 442 mln zł i zwiększyły się o 1 471 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrost dotyczył w szczególności przepływów z działalności inwestycyjnej.

Istotne pozycje pozabilansowe

Wartość zobowiązań warunkowych na koniec 2021 roku wynosiła 68 948 mln zł i wzrosła rok do roku o 3 163 mln zł. Złożyło się na to przede wszystkim:

 • 4 813 mln zł zobowiązań warunkowych z tytułu limitów odnawialnych w rachunkach ROR i kart kredytowych;
 • 41 017 mln zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w transzach;
 • 9 531 mln zł zobowiązań w postaci udzielonych poręczeń i gwarancji;
 • 5 240 mln zł w postaci gwarancji dotyczących emisji papierów wartościowych.