zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

22. Koszty administracyjne

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 22. Koszty administracyjne
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

22.1 Zasady rachunkowości

Koszty administracyjne obejmują m. in.:

  • W działalności ubezpieczeniowej – koszty działalności ubezpieczeniowej niezaliczone do kosztów akwizycji, związane z inkasem składek, koszty związane z zarządzaniem portfelem umów ubezpieczenia, portfelem umów reasekuracyjnych oraz z ogólnym zarządzaniem zakładami ubezpieczeń Grupy PZU;
  • W działalności bankowej – koszty działania banku, m. in. pracownicze, rzeczowe, amortyzację, podatki i opłaty.

22.2 Dane ilościowe

Koszty administracyjne według rodzaju 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Zużycie materiałów i energii 122 128
Usługi obce 1 260 1 243
Podatki i opłaty 108 102
Koszty pracownicze 3 808 3 659
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 578 580
Amortyzacja wartości niematerialnych 436 397
Wynagrodzenia osób obsługujących ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy 203 205
Inne, w tym: 311 283
- reklama 202 155
- pozostałe 109 128
Koszty administracyjne, razem 6 826 6 597