zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

44. Zobowiązania wobec banków

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 44. Zobowiązania wobec banków
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

44.1 Zasady rachunkowości

Zobowiązania wobec banków ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w momencie, gdy jednostka Grupy PZU staje się stroną wiążącego kontraktu, z którego wynika, że ponosi ryzyko związane z instrumentem finansowym.

W kolejnych okresach wycenia się je w zamortyzowanym koszcie.

Zobowiązania wobec banków (lub ich części) wyłącza się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, gdy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.

44.2 Dane ilościowe

Zobowiązania wobec banków 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Depozyty bieżące 821 914
Depozyty jednodniowe 3 1 826
Depozyty terminowe 1 893 123
Kredyty otrzymane 4 658 6 439
Pozostałe zobowiązania 95 449
Zobowiązania wobec banków, razem 7 470 9 751

Zobowiązania wobec banków wg wymagalności 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Do 1 roku 4 192 5 014
Powyżej 1 roku do 5 lat 2 417 3 744
Powyżej 5 lat 861 993
Zobowiązania wobec banków wg wymagalności, razem 7 470 9 751