zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

53. Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 53. Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

53.1 Zasady rachunkowości

Porozumienia dotyczące kompensowania zawierane przez Grupę to:

  • umowy ramowe ISDA (International Swaps and Derivatives Association Master Agreements) oraz inne umowy ramowe dotyczące instrumentów pochodnych;
  • globalne umowy ramowe (GMRA - Global Master Repurchase Agreement) dotyczące transakcji zakupu/sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu.

Porozumienia dotyczące kompensowania zawierane przez Grupę PZU nie spełniają kryteriów kompensowania w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Zapisy takich porozumień dają bowiem prawo do kompensaty ujętych kwot, które jest wykonalne tylko w przypadku określonego zdarzenia (naruszenia umowy).

Grupa PZU otrzymała i złożyła zabezpieczenia w postaci depozytów zabezpieczających i płynnych papierów wartościowych w odniesieniu do transakcji na instrumentach pochodnych.

Zabezpieczenia te ustanowione są na standardowych warunkach branżowych. Zabezpieczenia w postaci depozytów zabezpieczających wynikają m.in. z tzw. Credit Support Annex (CSA) – stanowiących załącznik do umów ramowych ISDA.

53.2 Dane ilościowe

Ujawnienia w tabelach poniżej obejmują aktywa i zobowiązania finansowe, które podlegają egzekwowalnym porozumieniom ramowym lub podobnym porozumieniom dotyczącym kompensowania, niezależnie od tego, czy są one kompensowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

Aktywa i zobowiązania finansowe podlegające ewentualnym kompensatom 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Aktywa finansowe

Pochodne instrumenty finansowe

   Wartość bilansowa pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej 8 328 6 339
   Wartość bilansowa pozycji nie podlegających ewentualnym kompensatom 291 375
   Wartość bilansowa netto – podlegająca ewentualnym kompensatom 8 037 5 964
   Potencjalne kwoty kompensaty 7 560 5 236
   - instrumenty finansowe (zawiera otrzymane zabezpieczenia na papierach wartościowych) 6 788 4 700
   - otrzymane zabezpieczenia pieniężne 772 536
   Wartość netto 477 728
Zobowiązania finansowe

Pochodne instrumenty finansowe

   Wartość bilansowa pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej 11 880 6 281
   Wartość bilansowa pozycji nie podlegających ewentualnym kompensatom 519 199
   Wartość bilansowa netto – podlegająca ewentualnym kompensatom 11 361 6 082
   Potencjalne kwoty kompensaty 9 996 5 647
   - instrumenty finansowe (zawiera otrzymane zabezpieczenia na papierach wartościowych) 6 969 4 724
   - otrzymane zabezpieczenia pieniężne 3 027 923
   Wartość netto 1 365 435