zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

36.2 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 36.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe oraz aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
w zamortyzowanym koszcie w wartości godziwej przez inne całkowite dochody w wartości godziwej przez wynik finansowy Razem w zamortyzowanym koszcie w wartości godziwej przez inne całkowite dochody w wartości godziwej przez wynik finansowy Razem
Instrumenty kapitałowe nd. 768 931 1 699 nd. 605 946 1 551
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne nd. nd. 5 816 5 816 nd. nd. 5 298 5 298
Dłużne papiery wartościowe 74 183 45 039 2 466 121 688 57 871 63 643 3 566 125 080
Rządowe 65 359 32 320 2 183 99 862 50 632 48 250 3 443 102 325
Krajowe 65 089 29 575 2 000 96 664 50 417 45 577 3 262 99 256
Oprocentowanie stałe 59 663 22 144 1 513 83 320 47 227 37 420 2 695 87 342
-w tym aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 131 911 2 1 044 429 288 521 1 238
Oprocentowanie zmienne 5 426 7 431 487 13 344 3 190 8 157 567 11 914
-w tym aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań - - 46 46 19 88 - 107
Zagraniczne 270 2 745 183 3 198 215 2 673 181 3 069
Oprocentowanie stałe 270 2 745 180 3 195 215 2 673 181 3 069
Oprocentowanie zmienne - - 3 3 - - - -
Pozostałe 8 824 12 719 283 21 826 7 239 15 393 123 22 755
Oprocentowanie stałe 2 844 7 424 37 10 305 2 466 7 671 53 10 190
Oprocentowanie zmienne 5 980 5 295 246 11 521 4 773 7 722 70 12 565
Pozostałe, w tym: 9 087 - - 9 087 8 993 - - 8 993
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 4 117 - - 4 117 4 657 - - 4 657
-w tym aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 246 - - 246 136 - - 136
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 1 384 - - 1 384 952 - - 952
Pożyczki 3 586 - - 3 586 3 384 - - 3 384
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe oraz aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań, razem 83 270 45 807 9 213 138 290 66 864 64 248 9 810 140 922
- w tym aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 377 911 48 1 336 584 376 521 1 481

Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Wartość godziwa Dywidendy ujęte w okresie Wartość godziwa Dywidendy ujęte w okresie
Biuro Informacji Kredytowej SA 323 1) 24 240 24
Grupa Azoty SA 243 - 198 -
PSP sp. z o.o. 94 - 59  -
Polimex-Mostostal SA 42 - 51  -
Krajowa Izba Rozliczeniowa SA 16 1 19 1
Webuild SpA (dawniej Astaldi SpA) 15 - 15 -
Astaldi SFP 14 - - -
Pozostałe 21 1 23 1
Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, razem 768 26 605 26

1) W tym wzrost o 85 mln zł wynikający z przejęcia Idea Bank przez Pekao.