zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Kapitały - zarządzanie i pomiar [IIRC]

PZU Raport Roczny 2021 > Kapitały - zarządzanie i pomiar [IIRC]
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

 

„Nasza oferta będzie najlepszą odpowiedzią na wszystkie najważniejsze potrzeby bardzo wymagających dziś klientów, na każdym etapie ich życia prywatnego i zawodowego. Istotne korzyści dla nich i naszych akcjonariuszy wypracujemy w sposób zrównoważony, stabilny i odpowiedzialny społecznie i ekologicznie.

dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, Prezes Zarządu PZU

 

[GRI 102-26]

Model tworzenia wartości w Grupie PZU odwołuje się do wytycznych międzynarodowych „IIRC” International Integrated Reporting Council1. Definiują one podejście do raportowania, łącząc istotne informacje dotyczące strategii organizacji, podejścia do zarządzania, osiągniętych wyników i perspektyw na przyszłość w sposób, który odzwierciedla kontekst finansowy, społeczny i środowiskowy w działalności organizacji. Wszystkie te aspekty powinny odwoływać się do tworzenia wartości w czasie przy użyciu dostępnych kapitałów, tj. zasobów, do których organizacja ma dostęp i z których może korzystać w celu tworzenia wartości.

A - Biznes

Centrum modelu wartości Grupy PZU stanowi działalność biznesowa, której najważniejszym elementem są ubezpieczenia. Ofertę uzupełniają produkty zdrowotne, bankowe, inwestycyjne i emerytalne. Grupie PZU zaufało 22 mln klientów w pięciu krajach Europy, w tym 16 mln mieszkańców Polski, którzy posiadają polisy ubezpieczeniowe sygnowane marką PZU. Szczegółowe informacje na temat działalności Grupy PZU zostały przedstawione w Sprawozdaniu z działalności Zarządu.

Grupa PZU – kluczowe obszary działalności (A)

B - Kapitały

Kapitały w Grupie PZU klasyfikowane są zgodnie z systematyką „IIRC”: (kapitał) finansowy, intelektualny, ludzki, społeczny i relacyjny, infrastrukturalny oraz naturalny. Poniżej zostało opisane podejście do zarządzania i pomiaru efektywności każdego z kapitałów.

 • Kapitał finansowy

W tej grupie znajdują się zasoby finansowe należące do Grupy PZU, pochodzące ze źródeł zewnętrznych (klientów, akcjonariuszy, obligatariuszy) i wewnętrznych (zyski wygenerowane z działalności Grupy).

Zarządzanie wynikami z kapitału obejmuje w szczególności działania związane z:

 • utrzymaniem bezpieczeństwa i stabilności finansowej;
 • zapewnieniem środków na rozwój i realizację strategii;
 • efektywnością operacyjną i kosztową.

Pomiar efektywności tego kapitału bazuje głównie na analizie przychodów, rentowności, kosztów finansowania oraz poziomu wypłaty dywidendy z zysku.

 • Kapitał intelektualny

W ramach kapitału intelektualnego kluczowe dla Grupy PZU są zasoby niematerialne organizacji i poszczególnych pracowników związane z wiedzą, doświadczeniem, badaniami, rozwojem oraz budową kultury innowacji.

Zarządzanie wynikami z kapitału obejmuje w szczególności działania związane z:

 • rozwojem systemów CRM, narzędzi sprzedaży zdalnej i kontaktu z klientem;
 • personalizacją ofert produktowych;
 • budową ekosystemów produktowych;
 • zintegrowanym podejściem do kanałów dystrybucji (omnikanałowość);
 • implementacją grupowych standardów i regulacji;
 • budową środowiska sprzyjającego innowacjom.

Pomiar efektywności tego kapitału bazuje głównie na badaniach satysfakcji klientów, analizie postępów prac w zakresie wdrożeń nowych technologii (w warstwie obsługowej oraz sprzedażowej), analizie kosztowej oraz ocenie rezultatów współpracy ze startupami oraz akceleratorami.

 • Kapitał ludzki

Tworzą pracownicy, agenci i partnerzy biznesowi Grupy PZU. Dotyczy spraw związanych z tworzeniem przyjaznego miejsca pracy, dbałością o bezpieczeństwo, budowaniem relacji opartej na uczciwości, szacunku i dialogu, wsparciem różnorodności, zarządzania talentami, utrzymaniem kluczowych pracowników.

Zarządzanie wynikami z kapitału obejmuje w szczególności działania związane z:

 • różnorodnością i poszanowaniem praw człowieka;
 • zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy;
 • rozwojem i szkoleniami;
 • pozyskiwaniem i utrzymywaniem kluczowych pracowników;
 • zapewnieniem równowagi pracowników pomiędzy pracą a życiem prywatnym;
 • zapewnieniem warunków dla prowadzenia uczciwego dialogu ze związkami zawodowymi;
 • kształtowaniem postaw etycznych.

Pomiar efektywności tego kapitału bazuje głównie na pomiarze zaangażowania i satysfakcji pracowników.

 • Kapitał społeczny i relacyjny

Stanowi wspólne normy, wartości i zachowania budujące długoterminowe i trwałe relacje z interesariuszami. To aspekty związane z lojalnością klientów, postrzeganiem marki, działalnością prewencyjną, sponsoringową i społeczną.

Zarządzanie wynikami z kapitału obejmuje w szczególności działania związane z:

 • wyznaczeniem standardów współpracy z dostawcami i partnerami biznesowymi;
 • wdrażaniem systemów związanych z obsługą klientów;
 • podejściem do rekrutacji i wsparcia dla agentów;
 • promowaniem zdrowego trybu życia;
 • profilaktyką zdrowotną;
 • działalnością prewencyjną w obszarze bezpieczeństwa;
 • wsparciem lokalnych społeczności;
 • wsparciem działań promujących sport, kulturę oraz sztukę.

Pomiar efektywności tego kapitału bazuje głównie na pomiarze badań satysfakcji klientów, analizie wyników kampanii prewencyjnych, sponsoringowych, akcji i projektów społecznych, wykorzystania środków przekazanych na działalność fundacji.

 • Kapitał infrastrukturalny

Na ten kapitał składa się największa w Polsce sieć dystrybucji i obsługi, w szczególności oddziały, placówki, agenci i partnerzy biznesowi, sieć likwidacji szkód, elektroniczne kanały dystrybucji. To również jedna z największych w Europie Środkowo-Wschodniej korporacyjna Hurtownia Danych PZU oraz narzędzia i systemy IT, dzięki którym możliwy jest przepływ informacji zarówno wewnątrz Grupy PZU jak i poza nią. Dzięki temu klienci Grupy PZU mają łatwy i wygodny dostęp do produktów i usług finansowych.

Zarządzanie wynikami z kapitału obejmuje w szczególności działania związane z:

 • rozwojem struktur agencyjnych;
 • organizacją pracy w oddziałach;
 • rozwojem i transformacją placówek w obszarze zdrowotnym;
 • standaryzacją struktur i stanowisk;
 • rozwojem elektronicznych kanałów dystrybucji produktów i usług finansowych;
 • cyfryzacją i digitalizacją procesów w Grupie PZU.

Pomiar efektywności tego kapitału bazuje głównie na wynikach badań satysfakcji, efektywności kosztowej oraz realizacji celów strategicznych w obszarze sprzedaży i obsługi posprzedażowej oraz kanałów dystrybucji.

 • Kapitał naturalny

To przede wszystkim bezpośredni i pośredni wpływ Grupy PZU na środowisko naturalne. Obejmuje również odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne, które Grupa PZU wykorzystuje w swojej działalności.

Zarządzanie wynikami z kapitału obejmuje w szczególności działania związane z:

 • minimalizacją śladu środowiskowego, redukcją emisji CO2 ze źródeł własnych oraz pośrednich;
 • kształtowaniem polityki inwestycyjnej;
 • budową świadomości klimatycznej wobec pracowników, klientów i partnerów;
 • zaangażowaniem w transformację klimatyczno-energetyczną;
 • implementacją czynników ESG do działalności operacyjnej;
 • rozwojem produktów dla podmiotów wspierających technologie niskoemisyjne.

Pomiar efektywności wykorzystania tego kapitału bazuje głównie na wynikach redukcji i kompensacji eCO2, wartości środków zaangażowanych w działania wspierające transformację klimatyczno-energetyczną oraz odsetkowi procesów zakupowych, przy których uwzględniono kryteria ESG.

Grupa PZU – kapitały (B)

C – Ład korporacyjny

Nadrzędnym elementem w modelu tworzenia wartości Grupy PZU jest ład korporacyjny, który określa standardy zarządcze i nadzorcze prowadzonej działalności biznesowej oraz podejmowanych działań strategicznych Grupy PZU. W ramach przyjętych struktur organizacyjnych ustalane są kluczowe procesy, które mają decydujące znaczenie dla osiąganych efektów z kapitałów. Do najważniejszych z nich należą zarządzanie ryzykiem oraz strategia rozwoju. Te dwa aspekty determinują wartość spółki w przyszłości oraz jej wpływ na otoczenie i relacje z interesariuszami.

Grupa PZU – ład korporacyjny (C)

1 https://www.integratedreporting.org/