zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Inwestycje - czynniki które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Grupy PZU w 2022 roku

PZU Raport Roczny 2021 > Inwestycje - czynniki które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Grupy PZU w 2022 roku
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Fundusze inwestycyjne

Kondycja rynku funduszy inwestycyjnych i Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ich wyniki będą zależeć przede wszystkim od:

 • sytuacji geopolitycznej i makroekonomicznej (w tym konfliktu militarnego Rosja - Ukraina, tempa wzrostu gospodarczego, stopy bezrobocia i inflacji w Polsce i Europie), która wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstw i gospodarstw domowych;
 • stanu polskiej gospodarki i gospodarek światowych w efekcie eskalacji konfliktu militarnego w Ukrainie i/lub obostrzeń związanych z dalszym trwaniem pandemii COVID-19;
 • działań banków centralnych (System Rezerwy Federalnej – FED, Europejski Bank Centralny – ECB, Bank of Japan, People’s Bank of China), które determinują globalną podaż pieniądza i płynność na rynkach finansowych;
 • wpływu rosnących stóp procentowych NBP zarówno na rynek obligacji jak i cały rynek kapitałowy w Polsce;
 • absorbcji przez gospodarkę sytuacji związanej z wysoką inflacją, która będzie miała wpływ na dynamikę wzrostu gospodarczego w Polsce;
 • skłonności do lokowania oszczędności w rozwiązaniach o charakterze inwestycyjnym i długoterminowym, w sytuacji podwyższonej inflacji oraz wyższych kosztów obsługi zadłużenia.

Fundusze emerytalne

Główne wyzwania dla rynku funduszy emerytalnych to:

 • koniunktura na rynku kapitałowym, a w szczególności na Giełdzie Papierów Wartościowych, uwarunkowana konfliktem militarnym Rosja - Ukraina oraz wynikająca z przebiegu pandemii COVID-19 i wpływająca na wartość aktywów funduszy oraz wysokość opłat pobieranych przez PTE za zarządzanie;
 • aktywna alokacja aktywów w związku z rosnącymi stopami procentowymi;
 • możliwości wynikające z realizacji założeń określonych w Planie Budowy Kapitału i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, których przeprowadzenie będzie uzależnione od opracowania szczegółowych rozwiązań i wejścia w życie niezbędnych zmian legislacyjnych;
 • aktywny udział w pracach nad poprawieniem efektywności funkcjonowania III filaru i tym samym zwiększeniem jego atrakcyjności, jak również kształtowanie w świadomości społecznej potrzeb dotyczących dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę.