zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

25. Podatek dochodowy

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 25. Podatek dochodowy
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

25.1 Zasady rachunkowości

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i odroczoną.

Część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego z zastrzeżeniem, że zmiany stanu rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym odnosi się na kapitał własny.

25.2 Dane ilościowe

Podatek dochodowy 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Zysk brutto (skonsolidowany) 7 454 4 058
Stawka CIT (lub zakres stawek CIT) właściwa dla kraju siedziby jednostki dominującej (w %) 19% 19%
Podatek dochodowy jaki zostałby skalkulowany jako iloczyn zysku księgowego brutto jednostek i stawki CIT właściwej dla kraju siedziby jednostki dominującej 1 416 771
Różnice pomiędzy podatkiem dochodowym skalkulowanym powyżej a podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat: 604 757
- podatek od instytucji finansowych 238 223
- rezerwy na należności kredytowe w części nie pokrytej podatkiem odroczonym 36 50
- wycena aktywów finansowych 9 30
- utworzenie/rozwiązanie odpisów na należności niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów 45 34
- utworzenie/rozwiązanie pozostałych rezerw i odpisów na aktywa, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 25 319
- opłata na rzecz BFG 76 103
- podatek z tytułu różnic kursowych naliczony w Szwecji w związku ze sprawą opisaną w punkcie 46.2 72 -
- różnice wynikające z odmiennych stawek podatkowych -11 -17
- opodatkowanie działalności ubezpieczeniowej w Ukrainie 15 7
- dywidendy 38 -9
- straty podatkowe 38 10
- pozostałe zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 23 7
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 2 020 1 528

Łączna kwota podatku bieżącego i odroczonego 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
1. Ujętego w rachunku zysków i strat, w tym: 2 020 1 528
- podatek bieżący 1 492 1 841
- podatek odroczony 528 -313
2. Ujętego w innych całkowitych dochodach, w tym: -1 209 356
- podatek odroczony -1 209 356

Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Inne całkowite dochody brutto -6 357 1 958
Podatek dochodowy 1 209 -356
   Wycena instrumentów dłużnych 522 -213
   Wycena należności od klientów z tytułu kredytów 9 -4
   Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 702 -123
   Wycena instrumentów kapitałowych -17 -17
   Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych -7 1
Inne całkowite dochody netto -5 148 1 602

W skład Grupy PZU wchodzą jednostki funkcjonujące w różnych krajach i podlegające odrębnym przepisom podatkowym. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają stosunkowo częstym zmianom. Obowiązujące w krajach, w których działa Grupa PZU przepisy, zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów (w Polsce – przez okres pięciu lat), które uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Zjawiska te generują ryzyko podatkowe, w wyniku którego kwoty wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organy skarbowe.