zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Solidarni z Ukrainą

PZU Raport Roczny 2021 > Solidarni z Ukrainą
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

#SolidarnizUkrainą

Grupa PZU solidaryzuje się z narodem ukraińskim i w miarę rozwoju sytuacji podejmuje kolejne działania pomocowe

24 lutego 2022 roku rozpoczął się atak sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę1. W obliczu wojny i ogłoszonego przez Ukrainę stanu wojennego ukraińskie spółki Grupy PZU wdrożyły odpowiednie, przygotowane na taką okoliczność procedury kryzysowe. W polskiej centrali PZU działa sztab kryzysowy z udziałem członków zarządu i wyższej kadry kierowniczej oraz przedstawicieli ukraińskich spółek zależnych, monitorujący na bieżąco sytuację i podejmujący decyzje o działaniach prewencyjnych oraz pomocy dla obywateli Ukrainy.

Wsparcie dla pracowników spółek w Ukrainie

PZU pomaga rodzinom pracowników swoich spółek w Ukrainie. PZU zapewnia im zakwaterowanie, opiekę medyczną, wsparcie psychologów i środki niezbędne do życia po przyjeździe z Ukrainy do Polski.

Produkty PZU dla Uchodźców

PZU zainicjował bezprecedensową w branży ubezpieczeniowej akcję skierowaną do obywateli Ukrainy, którzy przekraczają polską granicę, a nie mają obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Ubezpieczyciel pokrywa koszt składki za 30-dniowe polisy OC dla uchodźców. Są one dostępne u dyżurujących na przejściach granicznych agentów PZU oraz pod nr telefonu 22 505 15 63 (infolinia obsługiwana jest w języku polskim i ukraińskim).

Osoby dotknięte wojną w Ukrainie mogą skorzystać bezpłatnie z opieki medycznej w ponad 50 placówkach medycznych PZU Zdrowie. PZU Zdrowie zapewnia podstawową opiekę zdrowotną oraz konsultacje specjalistyczne, badania laboratoryjne i diagnostyczne. Ze wsparcia może skorzystać każdy obywatel Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 roku, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Grupa PZU jest też operatorem stworzonej przez Ministerstwo Zdrowia Teleplatformy Pierwszego Kontaktu, również w języku ukraińskim (gov.pl/tpk). Dzięki niej obywatele Ukrainy przybywający do Polski mają dostęp do profesjonalnej pomocy ze strony konsultantów i lekarzy ubezpieczyciela - w nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

Pomoc rzeczowa i wsparcie inicjatyw pracowników

Grupa PZU wspiera również inicjatywy podejmowane przez pracowników. Mogą oni zgłosić do Fundacji PZU swoje pomysły na pomoc dla uchodźców z Ukrainy i uzyskać wsparcie finansowe lub organizacyjne.


1 Do dnia publikacji niniejszego raportu trwa wojna w Ukrainie.