zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

PZU Raport Roczny 2021 > List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Szanowni Państwo,


Miniony rok był dla globalnej gospodarki okresem silnego ożywienia, do którego impuls dała poprawiająca się sytuacja pandemiczna. Postępy we wdrażaniu powszechnych programów szczepień przełożyły się na znoszenie kolejnych restrykcji dotyczących różnych obszarów aktywności gospodarczej, co miało istotne znaczenie dla odbudowy globalnych łańcuchów dostaw i poprawy kondycji finansowej wielu przedsiębiorstw. W 2021 roku polski PKB zwiększył się o 5,7% rok do roku, konsumpcja gospodarstw domowych o 6,2% r/r, a inwestycje o 7,9% r/r. Wzrostowi gospodarczemu sprzyjał silny wzrost popytu krajowego, wspieranego programami rządowymi oraz zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych, które akumulowały oszczędności w okresie obowiązywania restrykcji sanitarnych. Konsumpcję wspierał szybko powracający do stanu sprzed pandemii rynek pracy i dynamiczny wzrost wynagrodzeń. W obszarze inwestycji motorem wzrostu były dobre perspektywy ożywienia gospodarczego i wysoki poziom wykorzystania zdolności wytwórczych.

Poprawa koniunktury w połączeniu z bardzo udaną adaptacją biznesu PZU do funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości w ciągu minionych dwóch lat przełożyły się na wyniki osiągnięte przez Grupę PZU. Rekordowy przypis składki i najwyższy wynik netto osiągnięty od czasu debiutu spółki PZU SA na warszawskiej giełdzie potwierdzają wysoką sprawność operacyjną Grupy i jej odporność na  zawirowania gospodarcze, nawet te największe i trudne do przewidzenia. Wyniki te są również zasługą postępującej dywersyfikacji modelu biznesowego Grupy oraz utrzymania wysokiego zaufania w relacji z klientami. Nowe cyfrowe kanały dystrybucji, produkty trafnie odpowiadające na zmieniające się potrzeby klientów, szerokie wykorzystanie automatyzacji i robotyzacji procesów czy rozwiązania z zakresu pracy hybrydowej – wszystko to stało się trwałym elementem kultury korporacyjnej Grupy PZU i pozwoliło jej w 2021 roku jeszcze efektywniej wykorzystać posiadane kapitały.

Grupa PZU to konglomerat finansowy, działający w różnych segmentach rynku: ubezpieczeniowym, bankowym, inwestycyjnym, opieki zdrowotnej. Fakt, że produkty Grupy PZU są obecne w większości polskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a w sumie ma ona ok. 22 mln klientów, oznacza ogromny potencjał oddziaływania na otoczenie i związaną z tym równie wielką odpowiedzialność. Podczas pandemii, dzięki finansowaniu i ochronie ubezpieczeniowej jaką Grupa PZU zapewniała biznesom i inwestycjom klientów, polskie firmy łatwiej przetrwały lockdowny, szybciej wyszły z turbulencji, aby w 2021 roku ze zdwojoną siłą powrócić do aktywności i  ekspansji zagranicznej.

Obecnie zagrożenie pandemiczne wydaje się słabnąć i przechodzić w fazę endemiczną, choć nie można wykluczyć pojawienia się scenariuszy, które w bardzo dynamiczny sposób mogą zmienić ten obraz. Ogromnym wyzwaniem w roku 2022 będą natomiast społeczne, gospodarcze i polityczne konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę – zarówno w wymiarze globalnym, jak i dla samej Polski, najmocniej zaangażowanej w pomoc dotkniętym wojną obywatelom ukraińskim. W tych okolicznościach niezbędne będzie utrzymanie przez Grupę PZU tej elastyczności, gotowości adaptacyjnej i sprawności decyzyjnej, jakie zaprezentowała w ciągu minionych dwóch lat.

Skupiając się na bieżących i bliskich wyzwaniach, nie można zapomnieć też o tych globalnych, które wciąż są aktualne i również na nas mocno oddziałują. Grupa PZU pełni coraz ważniejszą rolę w działaniach związanych z mitygowaniem niekorzystnych następstw zmian klimatycznych. W przyjętej w 2021 roku Strategii Grupy PZU zawarto nie tylko ambitne cele związane z dążeniem do neutralności klimatycznej, ale także w zakresie wsparcia transformacji energetycznej. Dostrzegam na tym polu wielką odpowiedzialność i zarazem potencjał Grupy PZU do odegrania kluczowej roli w promowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki.

Zarządom Spółek należących do Grupy PZU i wszystkim ich pracownikom życzę powodzenia w budowaniu silnych i pełnych zaufania relacji z klientami, realizacji wszystkich założonych celów biznesowych i społecznych oraz wypracowaniu wyjątkowych stóp zwrotu dla Akcjonariuszy.

Z wyrazami szacunku

Paweł Mucha
Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU