zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

List Prezesa Zarządu PZU SA

PZU Raport Roczny 2021 > List Prezesa Zarządu PZU SA
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

[GRI 102-14]

Szanowni Akcjonariusze,

w imieniu Grupy PZU oddaję w Państwa ręce sprawozdanie z działalności za 2021 rok.

W minionym okresie sprawozdawczym działaliśmy w otoczeniu o dużej zmienności. Wpływ na to miały m.in. kolejne fale pandemii COVID-19, wyraźne ożywienie aktywności przedsiębiorców i konsumentów, rosnąca inflacja i adekwatna zmiana polityki pieniężnej w drugiej połowie ubiegłego roku, a także gospodarcze reperkusje narastającego w ostatnim kwartale kryzysu geopolitycznego. W warunkach niepewności, kształtowanych przez szereg nowych czynników ryzyka, Grupa PZU ponownie potwierdziła swą zdolność do stałego, systematycznego rozwijania biznesu na wszystkich kluczowych dla niej rynkach oraz generowania ponadprzeciętnych korzyści dla akcjonariuszy, przy jednoczesnym dostarczaniu klientom atrakcyjnej, nowoczesnej oferty i najlepszej obsługi.

Rekordowy przypis składki i zysk

W roku 2021 Grupa PZU zwiększyła przypis składki o 1,2 mld zł rok do roku, do rekordowej w swojej historii wartości 25,1 mld zł. Oznacza to wiodącą pozycję w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Od debiutu PZU na warszawskiej giełdzie w roku 2010 roczna wartość sprzedaży ubezpieczeń wzrosła o ponad 10 mld zł, co dowodzi, że największy udział w rynku i dominacja w wielu jego segmentach nie są dla PZU przeszkodą w dalszym wzroście, osiąganym w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Wypracowaliśmy również najwyższy wynik netto od 12 lat, czyli od początku obecności  PZU na GPW. Zysk przypisany właścicielom jednostki dominującej wzrósł w roku 2021 o 74,5% rok do roku - do 3,34 mld zł, co implikuje ROE na poziomie 18,6%, tj. 1,2 p.p. powyżej ambicji strategicznych i 7,7 p.p. powyżej poziomów z zeszłego roku. Uzyskaliśmy znakomitą rentowność w działalności ubezpieczeniowej – wskaźnik COR pozostał na dobrym, niskim poziomie 89,2%, oraz w działalności inwestycyjnej – zwrot na portfelu głównym wyniósł 5,4% i o 4,8 p.p. przekroczył stopę wolną od ryzyka. Wsparciem dobrych rezultatów osiągniętych z działalności ubezpieczeniowej i inwestycyjnej była rosnąca kontrybucja działalności bankowej do wyniku netto. Wyniosła ona 604 mln zł wobec 1,2 mld zł straty w roku 2020. Było to możliwe m.in. dzięki poprawie perspektyw dla działalności kredytowej i pozytywnym efektom budowania synergii między filarami ubezpieczeniowym i bankowym w Grupie PZU.

Osiągnięte wyniki stanowią dobry prognostyk dla utrzymania wypłat dywidend. W 2021 roku do Akcjonariuszy PZU trafiły z tego tytułu w sumie ponad 3 mld zł, co było najwyższą wartością wypłaconą wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  Całkowita stopa zwrotu z akcji PZU wyniosła 20,1%, tj. ponad 3 p.p. powyżej głównego indeksu dochodowego WIG20 TR. Zastrzegając, iż kwestia przyszłych wypłat będzie zależna od rozwoju sytuacji w gospodarce oraz rekomendacji regulatora, możemy zadeklarować, że jesteśmy gotowi dotrzymać naszego zobowiązania wobec rynku zarówno co do poziomu dostępności kapitału, jak i bezpieczeństwa wyrażonego wskaźnikiem Wypłacalność II powyżej 200%.

Sprawna realizacja strategii

W końcu marca 2021 roku przedstawiliśmy nową Strategię Grupy PZU na lata 2021-2024 „Potencjał i wzrost”. W krótkim czasie, dzięki zaangażowaniu zarządów, wszystkich biur, pracowników każdego szczebla oraz sieci sprzedaży i współpracujących partnerów, skutecznie wdrożyliśmy już wiele z zapowiedzianych we wskazanym dokumencie działań.

Naszą strategiczną ambicją jest uczynienie z Grupy PZU dostawcy całościowych rozwiązań, które pomogą naszym klientom ochronić i pomnażać ich majątek, należycie zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne i finansowe własne i bliskich, płynnie dostosować swój biznes do działania w sposób zrównoważony, uwzględniający czynniki ESG, a także zbudować angażujące i efektywne biznesowo relacje z pracownikami. W roku 2021 intensywnie rozbudowywaliśmy służące realizacji tej wizji ekosystemy produktowo-usługowe. Uruchomiliśmy m.in. platformę PZU Benefity, abonamenty sportowo-rekreacyjne PZU Sport, wprowadziliśmy nową, elastyczną ofertę indywidualnych ubezpieczeń na życie opartą na modelu grup otwartych, abonamentowe i przedpłacone pakiety medyczne i profilaktyczne PZU Zdrowie dla klientów indywidualnych, rozbudowaliśmy ofertę inPZU o nowe fundusze indeksowe, wprowadziliśmy nowatorski program Ryzyko PRO dla klientów z sektora przemysłowego czy kompleksowy system zarządzania flotami pojazdów iFlota. Udostępniliśmy klientom płatności abonamentowe za szereg ubezpieczeń majątkowych. W przypadku wielu wdrożonych rozwiązań, PZU ustanowił nowe rynkowe standardy.

Realizując strategię w obszarze ESG, która ma uczynić z Grupy PZU lidera, promotora i przewodnika dla innych w procesie transformacji klimatyczno-energetycznej: zaangażowaliśmy poważne środki w finansowanie budowy i rozbudowy farm wiatrowych, stworzyliśmy również wyjątkowe na rynku ubezpieczenia przeznaczone dla indywidualnych i korporacyjnych właścicieli instalacji wytwarzających energię odnawialną.

Na podkreślenie zasługuje rozwinięcie oferty i duży wzrost sprzedaży ubezpieczeń w kanale bankowym oraz poprzez partnerstwa zewnętrzne. Chcemy wykorzystać jak najpełniej przewagi konkurencyjne, jakie zapewnia Grupie PZU różnorodność spółek wchodzących w jej skład, segmentów ich działalności i profilów biznesowych. Z dużą konsekwencją i widocznymi efektami budujemy synergie w ramach Grupy PZU, zwłaszcza w obszarze bancassurance i assurbankingu we współpracy z Bankiem Pekao i Alior Bankiem. 

Niezmiennie dążymy do utrzymania pozycji jednego z liderów technologicznej rewolucji w branży finansowej, czemu sprzyja odpowiednia kultura korporacyjna i usystematyzowane procedury pozyskiwania z wewnątrz organizacji oraz z rynku, testowania i wdrażania do praktyki innowacyjnych pomysłów. Sukcesywnie zwiększamy także poziom digitalizacji naszej oferty, kanałów sprzedaży i obsługi. Liczba użytkowników flagowej platformy samoobsługowej mojePZU przekroczyła 2,5 mln klientów.

Gotowi na nowe wyzwania

Podjęte w roku 2021 decyzje i działania pozwoliły nam skutecznie odpowiedzieć na zauważalny wzrost świadomości ubezpieczeniowej Polaków i w konsekwencji wzrost popytu na ubezpieczenia. Pomimo trudnych okoliczności, rozwinęliśmy nasz biznes we wszystkich najważniejszych obszarach, w przypadku części produktów i usług wkraczając w nowe dla PZU segmenty rynku.

Oznacza to, że z pandemicznych zawirowań Grupa PZU wychodzi w dobrej kondycji i wkracza w rok 2022 z potencjałem pozwalającym jej skutecznie stawić czoło nowym wyzwaniom, takim jak wojna między Rosją i Ukrainą i największy kryzys polityczny i humanitarny w Europie po 1945 roku oraz jego gospodarcze implikacje, dalszy rozwój proinflacyjnej dziś sytuacji na globalnych rynkach energii i żywności oraz megatrendy - zmiany demograficzne i klimatyczne.

Jestem przekonana, że dzięki wsparciu Rady Nadzorczej, zaangażowaniu wszystkich pracowników i naszych partnerów, a także zaufaniu akcjonariuszy i klientów, zdołamy sprostać nowym wyzwaniom i będziemy dalej konsekwentnie wypełniać nasze strategiczne ambicje i cele.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Beata Kozłowska-Chyła

Prezes Zarządu PZU, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku Pekao, Przewodnicząca Rady Nadzorczej PZU Życie