zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Sprawozdanie z przepływów

PZU Raport Roczny 2021 > Sprawozdanie z przepływów
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Nota 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Zysk brutto
7 454 4 058
   Korekty
-42 24 521
      Zmiana stanu należności od klientów z tytułu kredytów 54 -7 576 -5 514
      Zmiana stanu zobowiązań z tytułu depozytów 54 9 271 25 221
      Zmiana wyceny aktywów wycenianych w wartości godziwej
-797 -869
  Przychody i koszty odsetkowe
-2 663 -2 608
      Zrealizowane zyski/straty z działalności lokacyjnej i odpisy z tytułu utraty wartości
1 281 2 931
      Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz wartości firmy
35 1 505
      Wynik z tytułu różnic kursowych
240 -55
      Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji
-23 24
      Amortyzacja wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych
1 348 1 319
      Zmiana stanu udziału reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych
-439 -245
      Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
1 702 1 142
      Zmiana stanu należności 54 -384 277
      Zmiana stanu zobowiązań 54 1 073 1 616
      Przepływy z tytułu kontraktów inwestycyjnych
12 6
      Nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych
155 313
      Podatek dochodowy zapłacony
-1 847 -1 886
      Zwiększenie środków pieniężnych związane z nabyciem Idea Banku
1 097 -
      Pozostałe korekty
-2 720 1 344
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
7 412 28 579
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej


   Wpływy
634 101 866 620
   - zbycie nieruchomości inwestycyjnych
171 12
   - wpływy z nieruchomości inwestycyjnych 
300 260
   - zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych
148 29
   - zbycie udziałów i akcji
1 327 682
   - realizacja dłużnych papierów wartościowych
326 237 407 813
   - zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży
199 209 246 687
   - zamknięcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych 
77 207 182 521
   - realizacja pozostałych lokat
27 667 26 844
   - odsetki otrzymane
1 727 1 566
   - dywidendy otrzymane
69 149
   - pozostałe wpływy z lokat
39 57
   Wydatki
-632 248 -894 247
   - nabycie nieruchomości inwestycyjnych
-508 -200
   - wydatki na utrzymanie nieruchomości inwestycyjnych 
-141 -139
   - nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych
-1 255 -1 264
   - nabycie udziałów i akcji
-670 -615
   - nabycie udziałów i akcji w jednostkach zależnych
-4 -70
   - zmniejszenie stanu środków pieniężnych z tytułu sprzedaży jednostek i zmiany zakresu konsolidacji
-6 -
   - nabycie dłużnych papierów wartościowych
-324 661 -436 679
   - otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży
-198 696 -247 271
   - otwarcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych
-77 540 -182 142
   - nabycie pozostałych lokat
-28 740 -25 835
   - pozostałe wydatki na lokaty
-27 -32
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 853 -27 627
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej


   Wpływy
97 154 91 069
   - wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 54 63 1 661
   - wpływy z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych 54 3 058 9 658
   - otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu 54 94 033 79 750
   Wydatki
-104 977 -92 050
   - dywidendy wypłacone właścicielom jednostki dominującej 40.2.1.1 -3 022 -
   - dywidendy wypłacone właścicielom udziałów niekontrolujących
-674 -
   - spłata kredytów i pożyczek 54 -1 800 -898
   - wykup własnych dłużnych papierów wartościowych 54 -5 069 -11 473
   - zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu 54 -93 979 -79 194
   - odsetki od kredytów i pożyczek 54 -42 -47
   - odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 54 -99 -163
   - wydatki z tytułu leasingu 54 -292 -275
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-7 823 -981
Przepływy pieniężne netto, razem
1 442 -29
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
7 939 7 788
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
66 180
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym: 39 9 447 7 939
- o ograniczonej możliwości dysponowania 39 28 19